Commit b480e1de authored by Dušan Kazik's avatar Dušan Kazik Committed by GNOME Translation Robot
Browse files

Update Slovak translation

parent 6ecd37f7
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-contacts\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-contacts/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2020-03-30 08:47+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-04-23 12:07+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2020-08-10 12:49+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-09-04 11:51+0200\n"
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
"Language: sk\n"
......@@ -18,12 +18,12 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
"X-Generator: Poedit 2.3\n"
"X-Generator: Poedit 2.4.1\n"
# desktop entry name
#: data/org.gnome.Contacts.appdata.xml.in.in:6
#: data/org.gnome.Contacts.desktop.in.in:3 data/ui/contacts-window.ui:144
#: data/ui/contacts-window.ui:162 src/contacts-window.vala:234
#: data/ui/contacts-window.ui:162 src/contacts-window.vala:230
msgid "Contacts"
msgstr "Kontakty"
......@@ -113,13 +113,13 @@ msgstr "Vybrať súbor…"
# MČ: zobrazí sa, keď nie je vybraný kontakt
# label
#: data/ui/contacts-contact-pane.ui:47
#: data/ui/contacts-contact-pane.ui:45
msgid "Select a contact"
msgstr "Vyberte kontakt"
# button
#: data/ui/contacts-crop-cheese-dialog.ui:27 data/ui/contacts-window.ui:214
#: data/ui/contacts-window.ui:278 src/contacts-app.vala:120
#: data/ui/contacts-window.ui:278 src/contacts-addressbook-dialog.vala:32
#: src/contacts-editor-property.vala:86
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušiť"
......@@ -129,7 +129,7 @@ msgid "Take Another…"
msgstr "Zachytiť inú…"
#: data/ui/contacts-crop-cheese-dialog.ui:64 data/ui/contacts-window.ui:335
#: src/contacts-window.vala:241
#: src/contacts-window.vala:237
msgid "Done"
msgstr "Dokončiť"
......@@ -170,32 +170,32 @@ msgid "Remove"
msgstr "Odstrániť"
# desktop entry name
#: data/ui/contacts-setup-window.ui:13
#: data/ui/contacts-setup-window.ui:11
msgid "Contacts Setup"
msgstr "Nastavenie aplikácie Kontakty"
# menu
#: data/ui/contacts-setup-window.ui:22
#: data/ui/contacts-setup-window.ui:20
msgid "_Quit"
msgstr "U_končiť"
#: data/ui/contacts-setup-window.ui:27
#: data/ui/contacts-setup-window.ui:25
msgid "Cancel setup and quit"
msgstr "Zruší nastavenie a skončí"
#: data/ui/contacts-setup-window.ui:41
#: data/ui/contacts-setup-window.ui:39
msgid "_Done"
msgstr "_Dokončiť"
#: data/ui/contacts-setup-window.ui:45
#: data/ui/contacts-setup-window.ui:43
msgid "Setup complete"
msgstr "Nastavenie je dokončené"
#: data/ui/contacts-setup-window.ui:86
#: data/ui/contacts-setup-window.ui:82
msgid "Welcome"
msgstr "Vitajte"
#: data/ui/contacts-setup-window.ui:98
#: data/ui/contacts-setup-window.ui:94
msgid ""
"Please select your main address book: this is where new contacts will be "
"added. If you keep your contacts in an online account, you can add them "
......@@ -278,122 +278,123 @@ msgid "Back"
msgstr "Späť"
# DK:GtkLabel
#: data/ui/contacts-window.ui:397
#: data/ui/contacts-window.ui:396
msgid "Loading"
msgstr "Načítava sa"
# builtin_address_book
#: src/contacts-accounts-list.vala:124 src/contacts-addressbook-list.vala:112
#: src/contacts-accounts-list.vala:125 src/contacts-addressbook-list.vala:105
#: src/contacts-esd-setup.vala:149
msgid "Local Address Book"
msgstr "Miestny adresár kontaktov"
# DK:window title
#: src/contacts-addressbook-dialog.vala:27 src/contacts-editor-property.vala:84
msgid "Change Address Book"
msgstr "Zmena adresára kontaktov"
# DK:button label
#: src/contacts-addressbook-dialog.vala:31
msgid "Change"
msgstr "Zmeniť"
# DK:label
#: src/contacts-addressbook-dialog.vala:60
msgid ""
"New contacts will be added to the selected address book.\n"
"You are able to view and edit contacts from other address books."
msgstr ""
"Nové kontakty budú pridané do vybratého adresára kontaktov.\n"
"Môžete prezerať a upravovať kontakty z iného adresára kontaktov."
# popis voľby príkazového riadka
#: src/contacts-app.vala:43
#: src/contacts-app.vala:38
msgid "Show contact with this email address"
msgstr "Zobrazí kontakt s touto emailovou adresou"
# popis voľby príkazového riadka
#: src/contacts-app.vala:44
#: src/contacts-app.vala:39
msgid "Show contact with this individual id"
msgstr "Zobrazí kontakty s týmto samostatným identifikátorom"
# popis voľby príkazového riadka
#: src/contacts-app.vala:45
#: src/contacts-app.vala:40
msgid "Show contacts with the given filter"
msgstr "Zobrazí kontakty podľa zadaného filtra"
#: src/contacts-app.vala:46
#: src/contacts-app.vala:41
msgid "Show the current version of Contacts"
msgstr "Zobrazí aktuálnu verziu aplikácie Kontakty"
#: src/contacts-app.vala:107
#: src/contacts-app.vala:102
#, c-format
msgid "No contact with id %s found"
msgstr "Žiadny kontakt s identifikátorom %s nebol nájdený"
# dialog title
#: src/contacts-app.vala:108 src/contacts-app.vala:252
#: src/contacts-app.vala:103 src/contacts-app.vala:183
msgid "Contact not found"
msgstr "Kontakt sa nenašiel"
# DK:window title
#: src/contacts-app.vala:118 src/contacts-editor-property.vala:84
msgid "Change Address Book"
msgstr "Zmena adresára kontaktov"
# DK:button label
#: src/contacts-app.vala:119
msgid "Change"
msgstr "Zmeniť"
# DK:label
#: src/contacts-app.vala:149
msgid ""
"New contacts will be added to the selected address book.\n"
"You are able to view and edit contacts from other address books."
msgstr ""
"Nové kontakty budú pridané do vybratého adresára kontaktov.\n"
"Môžete prezerať a upravovať kontakty z iného adresára kontaktov."
# about dialog
#: src/contacts-app.vala:232
#: src/contacts-app.vala:162
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Marián Čavojský <cavo+gnomel10n@cavo.sk>\n"
"Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>"
# about dialog
#: src/contacts-app.vala:233
#: src/contacts-app.vala:163
msgid "GNOME Contacts"
msgstr "Kontakty prostredia GNOME"
# about dialog title
#: src/contacts-app.vala:234
#: src/contacts-app.vala:164
msgid "About GNOME Contacts"
msgstr "O aplikácii Kontakty GNOME"
# about dialog comment
#: src/contacts-app.vala:235
#: src/contacts-app.vala:165
msgid "Contact Management Application"
msgstr "Aplikácia na správu kontaktov"
#: src/contacts-app.vala:236
#: src/contacts-app.vala:166
msgid ""
"© 2011 Red Hat, Inc.\n"
"© 2011-2018 The Contacts Developers"
"© 2011-2020 The Contacts Developers"
msgstr ""
"© 2011 Red Hat, Inc.\n"
"© 2011-2018 Vývojári aplikácie Kontakty"
"© 2011-2020 Vývojári aplikácie Kontakty"
#: src/contacts-app.vala:251
#: src/contacts-app.vala:182
#, c-format
msgid "No contact with email address %s found"
msgstr "Žiadny kontakt s emailovou adresou %s nebol nájdený"
#: src/contacts-avatar-selector.vala:107 src/contacts-avatar-selector.vala:227
#: src/contacts-avatar-selector.vala:109 src/contacts-avatar-selector.vala:115
#: src/contacts-avatar-selector.vala:235
msgid "Failed to set avatar."
msgstr "Zlyhalo nastavenie podobizne."
#  FileChooserDialog title
#: src/contacts-avatar-selector.vala:187
#: src/contacts-avatar-selector.vala:195
msgid "Browse for more pictures"
msgstr "Vyhľadanie ďalších obrázkov"
#: src/contacts-avatar-selector.vala:190
#: src/contacts-avatar-selector.vala:198
msgid "_Open"
msgstr "_Otvoriť"
# button
#: src/contacts-avatar-selector.vala:190
#: src/contacts-avatar-selector.vala:198
msgid "_Cancel"
msgstr "_Zrušiť"
#: src/contacts-contact-editor.vala:52
#: src/contacts-contact-editor.vala:50
msgid "Change avatar"
msgstr "Zmeniť podobizeň"
#: src/contacts-contact-editor.vala:72
#: src/contacts-contact-editor.vala:71
msgid "Add name"
msgstr "Pridať meno"
......@@ -420,19 +421,19 @@ msgid "Unable to find newly created contact"
msgstr "Nepodarilo sa nájsť novovytvorený kontakt"
# label pred url
#: src/contacts-contact-sheet.vala:278 src/contacts-editor-property.vala:487
#: src/contacts-contact-sheet.vala:278 src/contacts-editor-property.vala:488
msgid "Website"
msgstr "Webová stránka"
#: src/contacts-contact-sheet.vala:295 src/contacts-editor-property.vala:497
#: src/contacts-contact-sheet.vala:295 src/contacts-editor-property.vala:498
msgid "Nickname"
msgstr "Prezývka"
#: src/contacts-contact-sheet.vala:301 src/contacts-editor-property.vala:561
#: src/contacts-contact-sheet.vala:301 src/contacts-editor-property.vala:563
msgid "Birthday"
msgstr "Narodeniny"
#: src/contacts-contact-sheet.vala:308 src/contacts-editor-property.vala:524
#: src/contacts-contact-sheet.vala:308 src/contacts-editor-property.vala:526
msgid "Note"
msgstr "Poznámka"
......@@ -492,38 +493,38 @@ msgstr "P.O. Box"
msgid "Country"
msgstr "Krajina"
#: src/contacts-editor-property.vala:335 src/contacts-editor-property.vala:585
#: src/contacts-editor-property.vala:336 src/contacts-editor-property.vala:587
msgid "Delete field"
msgstr "Odstrániť pole"
# menu item
#: src/contacts-editor-property.vala:450
#: src/contacts-editor-property.vala:451
msgid "Email address"
msgstr "E-mailová adresa"
#: src/contacts-editor-property.vala:451
#: src/contacts-editor-property.vala:452
msgid "Add email"
msgstr "Pridať email"
#: src/contacts-editor-property.vala:468
#: src/contacts-editor-property.vala:469
msgid "Phone number"
msgstr "Telefónne číslo"
#: src/contacts-editor-property.vala:469
#: src/contacts-editor-property.vala:470
msgid "Add number"
msgstr "Pridať číslo"
#: src/contacts-editor-property.vala:488
#: src/contacts-editor-property.vala:489
msgid "https://example.com"
msgstr "https://priklad.sk"
# buton label
#: src/contacts-editor-property.vala:563 src/contacts-editor-property.vala:594
#: src/contacts-editor-property.vala:565 src/contacts-editor-property.vala:596
msgid "Set Birthday"
msgstr "Nastaviť narodeniny"
# menu item
#: src/contacts-editor-property.vala:612
#: src/contacts-editor-property.vala:614
msgid "Address"
msgstr "Adresa"
......@@ -771,7 +772,7 @@ msgid "Google Circles"
msgstr "Kruhy Google"
# MǙ: kontakt
#: src/contacts-window.vala:204
#: src/contacts-window.vala:202
#, c-format
msgid "%d Selected"
msgid_plural "%d Selected"
......@@ -780,42 +781,42 @@ msgstr[1] "%d vybratý"
msgstr[2] "%d vybraté"
# DK: button label
#: src/contacts-window.vala:241
#: src/contacts-window.vala:237
msgid "Add"
msgstr "Pridať"
# label
#: src/contacts-window.vala:271
#: src/contacts-window.vala:267
#, c-format
msgid "Editing %s"
msgstr "Upravuje sa %s"
#: src/contacts-window.vala:298 src/contacts-window.vala:480
#: src/contacts-window.vala:504 src/contacts-window.vala:548
#: src/contacts-window.vala:294 src/contacts-window.vala:478
#: src/contacts-window.vala:502 src/contacts-window.vala:548
msgid "_Undo"
msgstr "_Vrátiť"
# notification label
#: src/contacts-window.vala:299
#: src/contacts-window.vala:295
msgid "Contacts unlinked"
msgstr "Prepojenie kontaktov bolo zrušené"
# tooltip
#: src/contacts-window.vala:358
#: src/contacts-window.vala:354
msgid "Unmark as favorite"
msgstr "Zruší označenie ako obľúbený"
# tooltip
#: src/contacts-window.vala:359
#: src/contacts-window.vala:355
msgid "Mark as favorite"
msgstr "Označí ako obľúbený"
#: src/contacts-window.vala:373
#: src/contacts-window.vala:369
msgid "New Contact"
msgstr "Nový kontakt"
# notification label
#: src/contacts-window.vala:476
#: src/contacts-window.vala:474
#, c-format
msgid "%d contacts linked"
msgid_plural "%d contacts linked"
......@@ -825,13 +826,13 @@ msgstr[2] "%d prepojené kontakty"
# MČ: zobrazí sa, keď nie je vybraný kontakt
# label
#: src/contacts-window.vala:499
#: src/contacts-window.vala:497
#, c-format
msgid "Deleted contact %s"
msgstr "Kontakt %s odstránený"
# notification label
#: src/contacts-window.vala:501
#: src/contacts-window.vala:499
#, c-format
msgid "%d contact deleted"
msgid_plural "%d contacts deleted"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment