Commit fd5a5b01 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg
Browse files

Update Polish translation

parent af2a150b
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-usage\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-02-12 14:17+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-02-12 14:18+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2017-02-26 18:03+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-02-26 18:04+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -19,12 +19,12 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
#: ../data/org.gnome.Usage.desktop:3 ../src/application.vala:67
#: ../data/org.gnome.Usage.desktop:3 ../src/application.vala:74
#: ../src/window.vala:15
msgid "Usage"
msgstr "Monitor"
#: ../data/org.gnome.Usage.desktop:4 ../src/application.vala:68
#: ../data/org.gnome.Usage.desktop:4 ../src/application.vala:75
msgid "View current application and monitor system state"
msgstr "Wyświetlanie uruchomionych programów i monitorowanie stanu systemu"
......@@ -52,92 +52,20 @@ msgstr ""
"Ta lista jest używana do filtrowania, których procesów użytkownik nie może "
"zatrzymywać."
#: ../external/egg/egg-animation.c:726
#, c-format
msgid "Cannot locate property %s in class %s"
msgstr "Nie można odnaleźć właściwości %s w klasie %s"
#: ../external/egg/egg-animation.c:1073 ../external/egg/egg-animation.c:1079
#, c-format
msgid "Failed to find property %s in %s"
msgstr "Odnalezienie właściwości %s w %s się nie powiodło"
#: ../external/egg/egg-animation.c:1087
#, c-format
msgid "Failed to find property %s in %s or parent %s"
msgstr "Odnalezienie właściwości %s w %s lub nadrzędnego %s się nie powiodło"
#: ../external/egg/egg-animation.c:1097
#, c-format
msgid "Failed to retrieve va_list value: %s"
msgstr "Pobranie wartości „va_list” się nie powiodło: %s"
#: ../external/egg/egg-date-time.c:55
msgid "Just now"
msgstr "Przed chwilą"
#: ../external/egg/egg-date-time.c:57
msgid "An hour ago"
msgstr "Godzina temu"
#: ../external/egg/egg-date-time.c:59
msgid "Yesterday"
msgstr "Wczoraj"
#: ../external/egg/egg-date-time.c:65
msgid "About a year ago"
msgstr "Około rok temu"
#: ../external/egg/egg-date-time.c:69
#, c-format
msgid "About %u year ago"
msgid_plural "About %u years ago"
msgstr[0] "Około %u rok temu"
msgstr[1] "Około %u lata temu"
msgstr[2] "Około %u lat temu"
#: ../external/egg/egg-file-chooser-entry.c:100
#: ../external/egg/egg-file-chooser-entry.c:489
msgid "Open"
msgstr "Otwórz"
#: ../external/egg/egg-file-chooser-entry.c:104
msgid "Select"
msgstr "Wybierz"
#: ../external/egg/egg-file-chooser-entry.c:108
msgid "Create"
msgstr "Utwórz"
#: ../external/egg/egg-file-chooser-entry.c:112
msgid "Save"
msgstr "Zapisz"
#: ../external/egg/egg-file-chooser-entry.c:455
msgid "Browse…"
msgstr "Przeglądaj…"
#: ../external/egg/egg-file-chooser-entry.c:488
msgid "Cancel"
msgstr "Anuluj"
#: ../external/egg/egg-search-bar.c:378
msgid "Search"
msgstr "Wyszukaj"
#: ../src/application.vala:41
#: ../src/application.vala:48
msgid "About"
msgstr "O programie"
#: ../src/application.vala:44
#: ../src/application.vala:51
msgid "Quit"
msgstr "Zakończ"
#: ../src/application.vala:71
#: ../src/application.vala:78
msgid "Websites"
msgstr "Strony WWW"
#: ../src/cpu-sub-view.vala:9 ../src/process-dialog.vala:40
#: ../src/cpu-sub-view.vala:9 ../src/graph-stack-switcher.vala:25
#: ../src/process-dialog.vala:40
msgid "Processor"
msgstr "Procesor"
......@@ -149,26 +77,31 @@ msgstr "Żadne programy nie używają procesora."
msgid "Data"
msgstr "Dane"
#: ../src/graph-block.vala:36
#: ../src/graph-block.vala:45
msgid "Others"
msgstr "Pozostałe"
#: ../src/graph-block.vala:38
#: ../src/graph-block.vala:47 ../src/storage-item.vala:80
msgid "Available"
msgstr "Dostępne"
#: ../src/memory-sub-view.vala:9 ../src/process-dialog.vala:41
#: ../src/graph-stack-switcher.vala:26 ../src/memory-sub-view.vala:9
#: ../src/process-dialog.vala:41
msgid "Memory"
msgstr "Pamięć"
#: ../src/memory-sub-view.vala:35
msgid "No applications using memory."
msgstr "Żadne programy nie używają pamięci."
#: ../src/graph-stack-switcher.vala:27 ../src/process-dialog.vala:42
msgid "Disk I/O"
msgstr "Wejście/wyjście dysku"
#: ../src/network-sub-view.vala:9
#: ../src/graph-stack-switcher.vala:28 ../src/network-sub-view.vala:9
msgid "Network"
msgstr "Sieć"
#: ../src/memory-sub-view.vala:35
msgid "No applications using memory."
msgstr "Żadne programy nie używają pamięci."
#: ../src/network-sub-view.vala:34
msgid "No applications using network."
msgstr "Żadne programy nie używają sieci."
......@@ -181,10 +114,6 @@ msgstr "Wydajność"
msgid "Power"
msgstr "Zasilanie"
#: ../src/process-dialog.vala:42
msgid "Disk I/O"
msgstr "Wejście/wyjście dysku"
#: ../src/process-dialog.vala:43
msgid "Downloads"
msgstr "Pobieranie"
......@@ -197,18 +126,38 @@ msgstr "Wysyłanie"
msgid "Stop"
msgstr "Zatrzymaj"
#: ../src/process-dialog.vala:162
#: ../src/process-dialog.vala:147
msgid "Running"
msgstr "Uruchomione"
#: ../src/process-dialog.vala:165
#: ../src/process-dialog.vala:150
msgid "Sleeping"
msgstr "Uśpione"
#: ../src/process-dialog.vala:168
#: ../src/process-dialog.vala:153
msgid "Dead"
msgstr "Martwe"
#: ../src/storage-view.vala:8
#: ../src/storage-analyzer.vala:58 ../src/storage-analyzer.vala:69
msgid "Storage 1"
msgstr "1. urządzenie do przechowywania danych"
#: ../src/storage-analyzer.vala:62
msgid "Storage 2"
msgstr "2. urządzenie do przechowywania danych"
#: ../src/storage-analyzer.vala:248 ../src/storage-item.vala:65
msgid "Trash"
msgstr "Kosz"
#: ../src/storage-analyzer.vala:282
msgid "Operation System"
msgstr "System operacyjny"
#: ../src/storage-analyzer.vala:291
msgid "Home"
msgstr "Katalog domowy"
#: ../src/storage-view.vala:10
msgid "Storage"
msgstr "Urządzenia do przechowywania danych"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment