Makefile.am 6.9 KB
Newer Older
1 2
SUBDIRS = pixops

3
lib_LTLIBRARIES = 		\
4
	libgdk_pixbuf-1.3.la
5

6
loaderdir = $(libdir)/gtk-2.0/$(GTK_VERSION)/loaders
7

8 9
module_libs = libgdk_pixbuf-1.3.la $(GDK_PIXBUF_DEP_LIBS)

Federico Mena Quintero's avatar
Federico Mena Quintero committed
10 11 12
#
# The PNG plugin.
#
13
libpixbufloader_png_la_SOURCES = io-png.c
14
libpixbufloader_png_la_LDFLAGS = -avoid-version -module
15
libpixbufloader_png_la_LIBADD = $(LIBPNG) $(module_libs)
16
libpixbufloader_static_png_la_SOURCES = io-png.c
Federico Mena Quintero's avatar
Federico Mena Quintero committed
17 18 19 20

#
# The JPEG loader
#
21
libpixbufloader_static_jpeg_la_SOURCES = io-jpeg.c
22
libpixbufloader_jpeg_la_SOURCES = io-jpeg.c
23
libpixbufloader_jpeg_la_LDFLAGS = -avoid-version -module
24
libpixbufloader_jpeg_la_LIBADD = $(LIBJPEG) $(module_libs)
Federico Mena Quintero's avatar
Federico Mena Quintero committed
25 26 27 28

#
# The XPM loader
#
29
libpixbufloader_static_xpm_la_SOURCES = io-xpm.c
30
libpixbufloader_xpm_la_SOURCES = io-xpm.c
31
libpixbufloader_xpm_la_LDFLAGS = -avoid-version -module
32
libpixbufloader_xpm_la_LIBADD = $(module_libs)
Federico Mena Quintero's avatar
Federico Mena Quintero committed
33 34 35 36

#
# The GIF loader
#
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
37 38
libpixbufloader_static_gif_la_SOURCES = io-gif.c io-gif-animation.c io-gif-animation.h
libpixbufloader_gif_la_SOURCES = io-gif.c io-gif-animation.c io-gif-animation.h
39
libpixbufloader_gif_la_LDFLAGS = -avoid-version -module
40
libpixbufloader_gif_la_LIBADD = $(module_libs)
Federico Mena Quintero's avatar
Federico Mena Quintero committed
41 42 43 44

#
# The ICO loader
#
45
libpixbufloader_static_ico_la_SOURCES = io-ico.c
46
libpixbufloader_ico_la_SOURCES = io-ico.c
47
libpixbufloader_ico_la_LDFLAGS = -avoid-version -module
48
libpixbufloader_ico_la_LIBADD = $(module_libs)
Federico Mena Quintero's avatar
Federico Mena Quintero committed
49 50 51 52

#
# The RAS loader
#
53
libpixbufloader_static_ras_la_SOURCES = io-ras.c
54
libpixbufloader_ras_la_SOURCES = io-ras.c
55
libpixbufloader_ras_la_LDFLAGS = -avoid-version -module
56
libpixbufloader_ras_la_LIBADD = $(module_libs)
Federico Mena Quintero's avatar
Federico Mena Quintero committed
57 58 59 60

#
# The TIFF loader
#
61
libpixbufloader_static_tiff_la_SOURCES = io-tiff.c
62
libpixbufloader_tiff_la_SOURCES = io-tiff.c
63
libpixbufloader_tiff_la_LDFLAGS = -avoid-version -module
64
libpixbufloader_tiff_la_LIBADD = $(LIBTIFF) $(module_libs)
Federico Mena Quintero's avatar
Federico Mena Quintero committed
65 66 67 68

#
# The PNM loader
#
69
libpixbufloader_static_pnm_la_SOURCES = io-pnm.c
70
libpixbufloader_pnm_la_SOURCES = io-pnm.c
71
libpixbufloader_pnm_la_LDFLAGS = -avoid-version -module
72
libpixbufloader_pnm_la_LIBADD = $(module_libs)
Federico Mena Quintero's avatar
Federico Mena Quintero committed
73 74 75 76

#
# The BMP loader
#
77
libpixbufloader_static_bmp_la_SOURCES = io-bmp.c
78
libpixbufloader_bmp_la_SOURCES = io-bmp.c
79
libpixbufloader_bmp_la_LDFLAGS = -avoid-version -module
80
libpixbufloader_bmp_la_LIBADD = $(module_libs)
Federico Mena Quintero's avatar
Federico Mena Quintero committed
81

82 83 84
#
# The WBMP loader
#
85
libpixbufloader_static_wbmp_la_SOURCES = io-wbmp.c
86
libpixbufloader_wbmp_la_SOURCES = io-wbmp.c
87
libpixbufloader_wbmp_la_LDFLAGS = -avoid-version -module
88
libpixbufloader_wbmp_la_LIBADD = $(module_libs)
89

90 91 92 93 94
#
# The XBM loader
#
libpixbufloader_xbm_la_SOURCES = io-xbm.c
libpixbufloader_xbm_la_LDFLAGS = -version-info 1:0:0 -module
95 96
libpixbufloader_xbm_la_LDFLAGS = -avoid-version -module
libpixbufloader_xbm_la_LIBADD = $(module_libs)
97

98
if HAVE_PNG
99
PNG_LIB = libpixbufloader-png.la
100 101 102
endif

if HAVE_JPEG
103
JPEG_LIB = libpixbufloader-jpeg.la
104 105
endif

106
GIF_LIB = libpixbufloader-gif.la
107

108
ICO_LIB = libpixbufloader-ico.la
109

110
RAS_LIB = libpixbufloader-ras.la
111

112
if HAVE_TIFF
113
TIFF_LIB = libpixbufloader-tiff.la
114 115
endif

116
XPM_LIB = libpixbufloader-xpm.la
117

118
PNM_LIB = libpixbufloader-pnm.la
119

120
BMP_LIB = libpixbufloader-bmp.la
121

122 123
WBMP_LIB = libpixbufloader-wbmp.la

124 125
XBM_LIB = libpixbufloader-xbm.la

Federico Mena Quintero's avatar
Federico Mena Quintero committed
126 127
if BUILD_DYNAMIC_MODULES

128
loader_LTLIBRARIES = 	\
129 130 131
	$(PNG_LIB)	\
	$(JPEG_LIB)	\
	$(GIF_LIB)	\
132
	$(ICO_LIB)	\
133
	$(RAS_LIB)	\
134
	$(XPM_LIB)	\
135
	$(TIFF_LIB)	\
136
	$(PNM_LIB)	\
137
	$(BMP_LIB)	\
138 139
	$(WBMP_LIB)	\
	$(XBM_LIB)
140

Federico Mena Quintero's avatar
Federico Mena Quintero committed
141 142

extra_sources = 
143
builtin_objs = 
Federico Mena Quintero's avatar
Federico Mena Quintero committed
144
else
145
loader_LTLIBRARIES = 
Federico Mena Quintero's avatar
Federico Mena Quintero committed
146

147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
noinst_LTLIBRARIES = 	\
	libpixbufloader-static-png.la \
	libpixbufloader-static-jpeg.la \
	libpixbufloader-static-gif.la \
	libpixbufloader-static-ico.la \
	libpixbufloader-static-ras.la \
	libpixbufloader-static-tiff.la \
	libpixbufloader-static-xpm.la \
	libpixbufloader-static-pnm.la \
	libpixbufloader-static-bmp.la \
	libpixbufloader-static-wbmp.la

builtin_objs = @INCLUDED_LOADER_OBJ@

Federico Mena Quintero's avatar
Federico Mena Quintero committed
161 162
endif

163 164
TESTS = test-gdk-pixbuf test-loaders
noinst_PROGRAMS = $(TESTS)
165

166
DEPS = libgdk_pixbuf-1.3.la
167 168
INCLUDES = @STRIP_BEGIN@ \
	-I$(top_srcdir) -I$(top_builddir) 	\
169 170 171 172
	-I$(top_srcdir)/gdk-pixbuf 		\
	-I$(top_builddir)/gdk-pixbuf 		\
	@INCLUDED_LOADER_DEFINE@ 		\
	@GTK_DEBUG_FLAGS@			\
173 174 175
	@GDK_PIXBUF_DEP_CFLAGS@			\
@STRIP_END@

176
AM_CPPFLAGS = "-DPIXBUF_LIBDIR=\"$(loaderdir)\"" "-DBUILT_MODULES_DIR=\"$(srcdir)/.libs\""
177

178
LDADDS = libgdk_pixbuf-1.3.la
Elliot Lee's avatar
Elliot Lee committed
179

180
test_gdk_pixbuf_LDADD = $(LDADDS)
181 182 183
test_loaders_LDADD = $(LDADDS)

test_loaders_SOURCES = test-loaders.c test-images.h
184

185 186 187
#noinst_PROGRAMS=make-inline-pixbuf
#make_inline_pixbuf_SOURCES=make-inline-pixbuf.c
#make_inline_pixbuf_LDADD = $(LDADDS)
188

189 190 191
bin_PROGRAMS = gdk-pixbuf-csource
gdk_pixbuf_csource_SOURCES = gdk-pixbuf-csource.c
gdk_pixbuf_csource_LDADD = $(LDADDS)
192 193


194 195 196
#
# The GdkPixBuf library
#
197

198 199
BUILT_SOURCES=gdk-pixbuf-marshal.h gdk-pixbuf-marshal.c

200
libgdk_pixbufincludedir = $(includedir)/gtk-2.0/gdk-pixbuf
201

202
libgdk_pixbuf_1_3_la_SOURCES = @STRIP_BEGIN@ \
203
	gdk-pixbuf-i18n.h	\
Arturo Espinosa's avatar
Arturo Espinosa committed
204
	gdk-pixbuf.c		\
205
	gdk-pixbuf-animation.c	\
206
	gdk-pixbuf-data.c	\
207
	gdk-pixbuf-io.c		\
208
	gdk-pixbuf-loader.c	\
209
	gdk-pixbuf-scale.c	\
210 211 212 213
	gdk-pixbuf-util.c	\
	gdk-pixdata.c		\
@STRIP_END@

214

215
$(libgdk_pixbuf_1_3_la_OBJECTS): gdk-pixbuf-marshal.h gdk-pixbuf-marshal.c
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
216

217
libgdk_pixbuf_1_3_la_LDFLAGS = @STRIP_BEGIN@ \
218
	-version-info $(LT_CURRENT):$(LT_REVISION):$(LT_AGE)  \
219 220 221
	@LIBTOOL_EXPORT_OPTIONS@				\
@STRIP_END@

222
libgdk_pixbuf_1_3_la_LIBADD = pixops/libpixops.la $(builtin_objs) $(GDK_PIXBUF_DEP_LIBS)
223
libgdk_pixbuf_1_3_la_DEPENDENCIES = $(builtin_objs)
224

225
libgdk_pixbufinclude_HEADERS = \
226
	gdk-pixbuf.h		\
227
	gdk-pixbuf-loader.h	\
228 229
	gdk-pixbuf-features.h	\
	gdk-pixdata.h
230

231 232 233
noinst_HEADERS = 		\
	gdk-pixbuf-io.h		\
	gdk-pixbuf-private.h
Tor Lillqvist's avatar
Tor Lillqvist committed
234 235 236 237 238

EXTRA_DIST =			\
	makefile.mingw		\
	makefile.mingw.in	\
	gdk_pixbuf.def		\
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
239
	gdk-pixbuf-marshal.list		\
240 241 242 243 244 245 246 247 248
	pixbufloader_ico.def		\
	pixbufloader_pnm.def		\
	pixbufloader_xpm.def		\
	pixbufloader_bmp.def		\
	pixbufloader_jpeg.def		\
	pixbufloader_ras.def		\
	pixbufloader_gif.def		\
	pixbufloader_png.def		\
	pixbufloader_tiff.def		\
249 250 251
	pixbufloader_wbmp.def		\
	pixbufloader_xbm.def

252

253 254 255 256 257 258 259 260
gdk-pixbuf-marshal.h: @REBUILD@ stamp-gdk-pixbuf-marshal.h
	@true

gdk-pixbuf-marshal.c: @REBUILD@ stamp-gdk-pixbuf-marshal.c
	@true

stamp-gdk-pixbuf-marshal.h: @REBUILD@ $(srcdir)/gdk-pixbuf-marshal.list
	case @GLIB_GENMARSHAL@ in									\
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
261
	  .*) glib_genmarshal=`pwd`/@GLIB_GENMARSHAL@ ;;				\
262 263
	  *) glib_genmarshal=@GLIB_GENMARSHAL@ ;;							\
	esac;												\
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
264 265
	cd $(srcdir) \
	&& $$glib_genmarshal --prefix=gdk_pixbuf_marshal gdk-pixbuf-marshal.list --header >> xgen-gmh	\
266
	&& (cmp -s xgen-gmh gdk-pixbuf-marshal.h || cp xgen-gmh gdk-pixbuf-marshal.h)			\
267 268
	&& rm -f xgen-gmh xgen-gmh~									\
	&& echo timestamp > $(@F)
269 270
stamp-gdk-pixbuf-marshal.c: @REBUILD@ $(srcdir)/gdk-pixbuf-marshal.list
	case @GLIB_GENMARSHAL@ in									\
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
271
	  .*) glib_genmarshal=`pwd`/@GLIB_GENMARSHAL@ ;;				\
272 273
	  *) glib_genmarshal=@GLIB_GENMARSHAL@ ;;							\
	esac;												\
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
274 275
	cd $(srcdir) \
	&& $$glib_genmarshal --prefix=gdk_pixbuf_marshal gdk-pixbuf-marshal.list --body >> xgen-gmc	\
276
	&& (cmp -s xgen-gmc gdk-pixbuf-marshal.c || cp xgen-gmc gdk-pixbuf-marshal.c)			\
277 278 279
	&& rm -f xgen-gmc xgen-gmc~									\
	&& echo timestamp > $(@F)