Commit 01611dbd authored by Norayr Chilingaryan's avatar Norayr Chilingaryan
Browse files

I found some unknown messages in gtk-properties .po file. I didn't write

them and that translations doesn't correspond original english words.
So I removed or changed them.
parent 194e8daf
# translation of gtk+.HEAD.hy.po to
# translation of gtk+.HEAD.hy.po to
# translation of gtk+.HEAD.hy.po to
# translation of gtk+.HEAD.hy.po to
# translation of gtk+.HEAD.hy.po to
# translation of gtk+.HEAD.hy.po to
# translation of gtk+.HEAD.hy.po to
# translation of gtk+.HEAD.hy.po to
# translation of gtk+.HEAD.hy.po to
# translation of gtk+.HEAD.hy.po to
# translation of gtk+.HEAD.hy.po to
# translation of gtk+.HEAD.hy.po to
# translation of gtk+.HEAD.hy.po to
# translation of gtk+.HEAD.hy.po to
# translation of gtk+.HEAD.hy.po to
# translation of gtk+.HEAD.hy.po to
# translation of gtk+.HEAD.hy.po to
# translation of gtk+.HEAD.hy.po to
# translation of gtk+.HEAD.hy.po to
# translation of gtk+.HEAD.hy.po to
# translation of gtk+.HEAD.hy.po to
# translation of gtk+.HEAD.hy.po to
# translation of gtk+.HEAD.hy.po to
# translation of gtk+.HEAD.hy.po to
# translation of gtk+.HEAD.hy.po to
# translation of gtk+.HEAD.hy.po to
# translation of gtk+.HEAD.hy.po to
# translation of gtk+.HEAD.hy.po to
# translation of gtk+.HEAD.hy.po to
# translation of gtk+.HEAD.hy.po to
# translation of gtk+.HEAD.hy.po to
# translation of gtk+.HEAD.hy.po to
# translation of gtk+.HEAD.hy.po to
# translation of gtk+.HEAD.hy.po to
# translation of gtk+.HEAD.hy.po to
# translation of gtk+.HEAD.hy.po to
# translation of gtk+.HEAD.hy.po to
# translation of gtk+.HEAD.hy.po to
# translation of gtk+.HEAD.hy.po to
# translation of gtk+.HEAD.hy.po to
# translation of gtk+.HEAD.hy.po to
# translation of gtk+.HEAD.15.07.1.hy.po to
# translation of gtk+.HEAD.hy.po to armenian
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER.
# Lilit Azizbekyan <lilita@support17>, 2005.
# Lilit Sargsyan <magicliliac@yahoo.co.uk>, 2005.
#
# Norayr Chilingaryan <norik@freenet.am>, 2005.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+.HEAD.hy\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-08-24 13:34-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2005-07-19 17:50+0500\n"
"Last-Translator: \n"
"Language-Team: <en@li.org>\n"
"Last-Translator: Norayr Chilingaryan\n"
"Language-Team: <norik@freenet.am>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"Content-Transfer-Encoding: 16bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n > 1;\n"
"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:110
......@@ -66,12 +25,12 @@ msgstr ""
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:111
#, fuzzy
msgid "The number of samples per pixel"
msgstr "XPM նկարը պարունակում է սխալ քանակությամբ նիշ ըստ փիքսելի"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:120
#, fuzzy
msgid "Colorspace"
msgstr "Գույնի _Անվանումը."
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:121
msgid "The colorspace in which the samples are interpreted"
......@@ -129,7 +88,7 @@ msgstr ""
#: gdk/gdkdisplaymanager.c:129
#, fuzzy
msgid "Default Display"
msgstr "Դեֆոլթ"
msgstr ""
#: gdk/gdkdisplaymanager.c:130
msgid "The default display for GDK"
......@@ -145,7 +104,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkaboutdialog.c:206
msgid "Program name"
msgstr ""
msgstr "Ծրագրի անունը"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:207
msgid ""
......@@ -155,16 +114,16 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkaboutdialog.c:221
msgid "Program version"
msgstr ""
msgstr "Ծրագրի տարբերակը"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:222
#, fuzzy
msgid "The version of the program"
msgstr "Ծրագրի արտոնագիրը"
msgstr "Ծրագրի տարբերակը"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:236
msgid "Copyright string"
msgstr ""
msgstr "Արտոնագիր"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:237
msgid "Copyright information for the program"
......@@ -177,7 +136,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkaboutdialog.c:255
#, fuzzy
msgid "Comments about the program"
msgstr "Ծրագրի արտոնագիրը"
msgstr "Ծրագրի մեկնաբանությունը"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:289
msgid "Website URL"
......@@ -186,7 +145,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkaboutdialog.c:290
#, fuzzy
msgid "The URL for the link to the website of the program"
msgstr "Ծրագրի արտոնագիրը"
msgstr "Ծրագրի կայքի հղում"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:306
msgid "Website label"
......@@ -200,25 +159,25 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkaboutdialog.c:323
msgid "Authors"
msgstr ""
msgstr "Հեղինակներ"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:324
#, fuzzy
msgid "List of authors of the program"
msgstr "Ծրագրի արտոնագիրը"
msgstr "Ծրագրի հեղինակների ցանկը"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:340
#, fuzzy
msgid "Documenters"
msgstr "Փաստաթղթերը պատրաստել է՝"
msgstr "Փաստաթղթերը պատրաստել են"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:341
msgid "List of people documenting the program"
msgstr ""
msgstr "Փաստաթղթերը պատրաստողների ցանկը"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:357
msgid "Artists"
msgstr ""
msgstr "Նկարիչները"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:358
msgid "List of people who have contributed artwork to the program"
......@@ -227,7 +186,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkaboutdialog.c:375
#, fuzzy
msgid "Translator credits"
msgstr "Թարգմանիչ՝"
msgstr "Թարգմանիչ"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:376
msgid ""
......@@ -264,12 +223,12 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkaboutdialog.c:429
#, fuzzy
msgid "Link Color"
msgstr "Ընտրե՛ք գույնը"
msgstr ""
#: gtk/gtkaboutdialog.c:430
#, fuzzy
msgid "Color of hyperlinks"
msgstr "Գունային Անիվ"
msgstr "Հղումների Գույնը"
#: gtk/gtkaccellabel.c:143
msgid "Accelerator Closure"
......@@ -293,7 +252,7 @@ msgstr "Անվանում"
#: gtk/gtkaction.c:198
msgid "A unique name for the action."
msgstr ""
msgstr "Գործողության ունիկալ անուն"
#: gtk/gtkaction.c:205 gtk/gtkbutton.c:226 gtk/gtkexpander.c:206
#: gtk/gtkframe.c:128 gtk/gtklabel.c:322 gtk/gtktoolbutton.c:187
......@@ -389,7 +348,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkwidget.c:448
#, fuzzy
msgid "Visible"
msgstr "Անջատված է"
msgstr ""
#: gtk/gtkaction.c:291
msgid "Whether the action is visible."
......@@ -421,12 +380,12 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkspinbutton.c:304
#, fuzzy
msgid "Value"
msgstr "_Արժեք."
msgstr "Արժեք."
#: gtk/gtkadjustment.c:117
#, fuzzy
msgid "The value of the adjustment"
msgstr "Ծրագրի արտոնագիրը"
msgstr ""
#: gtk/gtkadjustment.c:133
msgid "Minimum Value"
......@@ -439,7 +398,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkadjustment.c:153
#, fuzzy
msgid "Maximum Value"
msgstr "_Գամմա արժեք"
msgstr ""
#: gtk/gtkadjustment.c:154
msgid "The maximum value of the adjustment"
......@@ -448,7 +407,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkadjustment.c:170
#, fuzzy
msgid "Step Increment"
msgstr "Էկրան"
msgstr ""
#: gtk/gtkadjustment.c:171
msgid "The step increment of the adjustment"
......@@ -465,7 +424,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkadjustment.c:207
#, fuzzy
msgid "Page Size"
msgstr "Էջ %u"
msgstr ""
#: gtk/gtkadjustment.c:208
msgid "The page size of the adjustment"
......@@ -762,7 +721,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkbutton.c:312 gtk/gtkimagemenuitem.c:133
#, fuzzy
msgid "Image widget"
msgstr "Պատկերն ունի զրոյական լայնք"
msgstr ""
#: gtk/gtkbutton.c:313
msgid "Child widget to appear next to the button text"
......@@ -771,7 +730,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkbutton.c:421
#, fuzzy
msgid "Default Spacing"
msgstr "Դեֆոլթ"
msgstr ""
#: gtk/gtkbutton.c:422
msgid "Extra space to add for CAN_DEFAULT buttons"
......@@ -808,7 +767,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkbutton.c:459
#, fuzzy
msgid "Displace focus"
msgstr "Կիրառել X դիսփլեյը"
msgstr ""
#: gtk/gtkbutton.c:460
msgid ""
......@@ -827,25 +786,25 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkcalendar.c:419
#, fuzzy
msgid "Year"
msgstr "մաքրել"
msgstr "Տարի"
#: gtk/gtkcalendar.c:420
#, fuzzy
msgid "The selected year"
msgstr "Հեռացնել ընտրված էջանշանը"
msgstr "Ընտրված տարին"
#: gtk/gtkcalendar.c:426
#, fuzzy
msgid "Month"
msgstr "Տառատեսակ"
msgstr "Ամիս"
#: gtk/gtkcalendar.c:427
msgid "The selected month (as a number between 0 and 11)"
msgstr ""
msgstr "Ընտրված ամիս (համար 0–ից մինչև 11–ը)"
#: gtk/gtkcalendar.c:433
msgid "Day"
msgstr ""
msgstr "Օր"
#: gtk/gtkcalendar.c:434
msgid ""
......@@ -888,7 +847,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkcellrenderer.c:206
#, fuzzy
msgid "mode"
msgstr "Ֆոլդեր"
msgstr ""
#: gtk/gtkcellrenderer.c:207
msgid "Editable mode of the CellRenderer"
......@@ -897,12 +856,12 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkcellrenderer.c:215
#, fuzzy
msgid "visible"
msgstr "Անջատված է"
msgstr ""
#: gtk/gtkcellrenderer.c:216
#, fuzzy
msgid "Display the cell"
msgstr "Կիրառել X դիսփլեյը"
msgstr ""
#: gtk/gtkcellrenderer.c:223
msgid "Display the cell sensitive"
......@@ -999,7 +958,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:89
#, fuzzy
msgid "Model"
msgstr "_Ռեժիիմ. "
msgstr ""
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:90
msgid "The model containing the possible values for the combo box"
......@@ -1064,7 +1023,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:187
#, fuzzy
msgid "Detail"
msgstr "Դեֆոլթ"
msgstr ""
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:188
msgid "Render detail to pass to the theme engine"
......@@ -1073,7 +1032,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:205 gtk/gtkimage.c:261 gtk/gtkwindow.c:530
#, fuzzy
msgid "Icon Name"
msgstr "Անվանում"
msgstr "Պատկերակի Վերնագիրը"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:206 gtk/gtkimage.c:262
msgid "The name of the icon from the icon theme"
......@@ -1090,7 +1049,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:117
#, fuzzy
msgid "Value of the progress bar"
msgstr "Ծրագրի արտոնագիրը"
msgstr ""
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:134 gtk/gtkcellrenderertext.c:219
#: gtk/gtkentry.c:577 gtk/gtkprogressbar.c:221 gtk/gtktextbuffer.c:206
......@@ -1100,7 +1059,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:135
#, fuzzy
msgid "Text on the progress bar"
msgstr "Ծրագրի արտոնագիրը"
msgstr ""
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:220
msgid "Text to render"
......@@ -1166,7 +1125,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtktextview.c:578
#, fuzzy
msgid "Editable"
msgstr "(անջատված է)"
msgstr "Խմբագրվող"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:286 gtk/gtktexttag.c:280 gtk/gtktextview.c:579
msgid "Whether the text can be modified by the user"
......@@ -1188,7 +1147,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:310 gtk/gtktexttag.c:304
#, fuzzy
msgid "Font family"
msgstr "նտանիք."
msgstr "Տառատեսակի ընտանիք"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:311 gtk/gtktexttag.c:305
msgid "Name of the font family, e.g. Sans, Helvetica, Times, Monospace"
......@@ -1248,7 +1207,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:397 gtk/gtktexttag.c:469
#, fuzzy
msgid "Strikethrough"
msgstr "_Համատարած հարված"
msgstr ""
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:398 gtk/gtktexttag.c:470
msgid "Whether to strike through the text"
......@@ -1265,7 +1224,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:414 gtk/gtktexttag.c:389
msgid "Language"
msgstr ""
msgstr "Լեզու"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:415
msgid ""
......@@ -1402,7 +1361,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:551 gtk/gtktexttag.c:640
#, fuzzy
msgid "Strikethrough set"
msgstr "_Համատարած հարված"
msgstr ""
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:552 gtk/gtktexttag.c:641
msgid "Whether this tag affects strikethrough"
......@@ -1411,7 +1370,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:555 gtk/gtktexttag.c:648
#, fuzzy
msgid "Underline set"
msgstr "_Ընդգծել"
msgstr "Ընդգծել"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:556 gtk/gtktexttag.c:649
msgid "Whether this tag affects underlining"
......@@ -1440,7 +1399,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:144
#, fuzzy
msgid "The toggle state of the button"
msgstr "Ծրագրի արտոնագիրը"
msgstr ""
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:151
msgid "Inconsistent state"
......@@ -1449,7 +1408,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:152
#, fuzzy
msgid "The inconsistent state of the button"
msgstr "Ծրագրի արտոնագիրը"
msgstr ""
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:159
msgid "Activatable"
......@@ -1458,7 +1417,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:160
#, fuzzy
msgid "The toggle button can be activated"
msgstr "Չհաջողվեց ստեղծել ֆոլդեր"
msgstr ""
#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:167
msgid "Radio state"
......@@ -1520,7 +1479,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkfontbutton.c:177 gtk/gtktreeviewcolumn.c:299
#, fuzzy
msgid "Title"
msgstr "Ֆայլեր"
msgstr "Վերնագիր"
#: gtk/gtkcolorbutton.c:220
msgid "The title of the color selection dialog"
......@@ -1533,7 +1492,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkcolorbutton.c:235
#, fuzzy
msgid "The selected color"
msgstr "Հեռացնել ընտրված էջանշանը"
msgstr "Ընտրված գույնը"
#: gtk/gtkcolorbutton.c:249 gtk/gtkcolorsel.c:1895
msgid "Current Alpha"
......@@ -1554,7 +1513,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkcolorsel.c:1881
#, fuzzy
msgid "Has palette"
msgstr "_Գունակազմ"
msgstr "Գունակազմ"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1882
msgid "Whether a palette should be used"
......@@ -1755,7 +1714,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkdialog.c:175
#, fuzzy
msgid "Content area border"
msgstr "Անհնարին է փոխել ֆոլդերը"
msgstr ""
#: gtk/gtkdialog.c:176
msgid "Width of border around the main dialog area"
......@@ -1798,7 +1757,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:510
#, fuzzy
msgid "Whether the entry contents can be edited"
msgstr "Հնարավոր չէ ցուցադրել ֆոլդերի պարունակությունը"
msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:517
msgid "Maximum length"
......@@ -1859,7 +1818,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:578
#, fuzzy
msgid "The contents of the entry"
msgstr "Ծրագրի արտոնագիրը"
msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:593 gtk/gtkmisc.c:101
msgid "X align"
......@@ -1874,7 +1833,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:832
#, fuzzy
msgid "Select on focus"
msgstr "_Ընտրություն. "
msgstr ""
#: gtk/gtkentry.c:833
msgid "Whether to select the contents of an entry when it is focused"
......@@ -1939,7 +1898,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkeventbox.c:122
#, fuzzy
msgid "Visible Window"
msgstr "Պատուհան"
msgstr "Երեվացող Պատուհան"
#: gtk/gtkeventbox.c:123
msgid ""
......@@ -2004,7 +1963,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkfilechooser.c:203
#, fuzzy
msgid "Action"
msgstr "_Տեղադրություն."
msgstr "Գործողություն"
#: gtk/gtkfilechooser.c:204
msgid "The type of operation that the file selector is performing"
......@@ -2013,7 +1972,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkfilechooser.c:210
#, fuzzy
msgid "File System Backend"
msgstr "Ֆայլային համակարգ"
msgstr ""
#: gtk/gtkfilechooser.c:211
msgid "Name of file system backend to use"
......@@ -2022,7 +1981,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkfilechooser.c:216
#, fuzzy
msgid "Filter"
msgstr "Ֆայլեր"
msgstr ""
#: gtk/gtkfilechooser.c:217
msgid "The current filter for selecting which files are displayed"
......@@ -2039,7 +1998,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkfilechooser.c:228
#, fuzzy
msgid "Preview widget"
msgstr "_Նախնական ցուցադրում."
msgstr "Նախնական ցուցադրում"
#: gtk/gtkfilechooser.c:229
msgid "Application supplied widget for custom previews."
......@@ -2073,7 +2032,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkfilechooser.c:252
#, fuzzy
msgid "Select Multiple"
msgstr "Ընտրել Բոլորը կամ Ամբողջը"
msgstr "Ընտրել Ամբողջը"
#: gtk/gtkfilechooser.c:253 gtk/gtkfilesel.c:573
msgid "Whether to allow multiple files to be selected"
......@@ -2126,7 +2085,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkfilesel.c:558 gtk/gtkimage.c:194
#, fuzzy
msgid "Filename"
msgstr "_Վերանվանել"
msgstr "Ֆայլի վերնագիր"
#: gtk/gtkfilesel.c:559
msgid "The currently selected filename"
......@@ -2135,7 +2094,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkfilesel.c:565
#, fuzzy
msgid "Show file operations"
msgstr "Ցուցադրել GTK+ Ընտրության տարբերակները"
msgstr ""
#: gtk/gtkfilesel.c:566
msgid "Whether buttons for creating/manipulating files should be displayed"
......@@ -2144,7 +2103,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkfilesel.c:572
#, fuzzy
msgid "Select multiple"
msgstr "Ընտրել Բոլորը կամ Ամբողջը"
msgstr ""
#: gtk/gtkfixed.c:123 gtk/gtklayout.c:615
msgid "X position"
......@@ -2169,12 +2128,12 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkfontbutton.c:193 gtk/gtkfontsel.c:216
#, fuzzy
msgid "Font name"
msgstr "_Ֆոլդերի անվանում."
msgstr "Տառատեսակի անունը"
#: gtk/gtkfontbutton.c:194
#, fuzzy
msgid "The name of the selected font"
msgstr "Հեռացնել ընտրված էջանշանը"
msgstr "Ընտրված տառատեսակի անունը"
#: gtk/gtkfontbutton.c:195
#, fuzzy
......@@ -2225,7 +2184,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkfontsel.c:230
#, fuzzy
msgid "Preview text"
msgstr "ախնական ցուցադրում."
msgstr "Տեքստի նախնական ցուցադրում."
#: gtk/gtkfontsel.c:231
msgid "The text to display in order to demonstrate the selected font"
......@@ -2307,12 +2266,12 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkiconview.c:512
#, fuzzy
msgid "Selection mode"
msgstr "_Ընտրություն. "
msgstr ""
#: gtk/gtkiconview.c:513
#, fuzzy
msgid "The selection mode"
msgstr "_Ընտրություն. "
msgstr ""
#: gtk/gtkiconview.c:531
msgid "Pixbuf column"
......@@ -2381,7 +2340,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkiconview.c:676
#, fuzzy
msgid "Margin"
msgstr "Նախազգուշացում"
msgstr ""
#: gtk/gtkiconview.c:677
msgid "Space which is inserted at the edges of the icon view"
......@@ -2390,7 +2349,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkiconview.c:693 gtk/gtkprogressbar.c:153 gtk/gtktoolbar.c:508
#, fuzzy
msgid "Orientation"
msgstr "Բացել տեղադրությունը"
msgstr ""
#: gtk/gtkiconview.c:694
msgid ""
......@@ -2408,17 +2367,17 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkiconview.c:718
#, fuzzy
msgid "Selection Box Color"
msgstr "_Ընտրություն. "
msgstr ""
#: gtk/gtkiconview.c:719
#, fuzzy
msgid "Color of the selection box"
msgstr "Գույնի ընտրություն"
msgstr ""
#: gtk/gtkiconview.c:725
#, fuzzy
msgid "Selection Box Alpha"
msgstr "_Ընտրություն. "
msgstr ""
#: gtk/gtkiconview.c:726
msgid "Opacity of the selection box"
......@@ -2459,7 +2418,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkimage.c:195
#, fuzzy
msgid "Filename to load and display"
msgstr "Չհաջողվեց բեռնել TIFF պատկերը"
msgstr ""
#: gtk/gtkimage.c:204
msgid "Stock ID for a stock image to display"
......@@ -2492,7 +2451,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkimage.c:245
#, fuzzy
msgid "Animation"
msgstr "Ինֆորմացիա"
msgstr "Անիմացիա"
#: gtk/gtkimage.c:246
msgid "GdkPixbufAnimation to display"
......@@ -2513,7 +2472,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkimagemenuitem.c:139
#, fuzzy
msgid "Show menu images"
msgstr "Ցուցադրել _Թաքցված Ֆայլերը"
msgstr "Ցուցադրել ցանկի նկարները"
#: gtk/gtkimagemenuitem.c:140
msgid "Whether images should be shown in menus"
......@@ -2545,7 +2504,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtklabel.c:360