Commit 1d2f3d38 authored by Norayr Chilingaryan's avatar Norayr Chilingaryan
Browse files

fixed Lilit Sargsyans errors

parent 099e832d
......@@ -3,19 +3,19 @@
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER.
# Lilit Azizbekyan <l@freenet.am>, 2005.
# Lilit Sargsyan <magicliliac@yahoo.co.uk>, 2005.
#
# Norayr Chilingaryan <norik@freenet.am>, 2005.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+.HEAD.hy\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-08-24 13:34-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2005-07-19 17:50+0500\n"
"Last-Translator: \n"
"Language-Team: <en@li.org>\n"
"Last-Translator: Norayr Chilingaryan <norik@freenet.am>\n"
"Language-Team: <norik@freenet.am>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"Content-Transfer-Encoding: 16bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n > 1;\n"
"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:153 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:856
......@@ -49,7 +49,7 @@ msgstr ""
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:462
#, c-format
msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
msgstr "Անհնար է բեռնել պատկեր բեռնող մոդուլը՝ %s: %s"
msgstr "Չի հաջողվում բեռնել պատկեր բեռնող մոդուլը՝ %s: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:477
#, c-format
......@@ -114,7 +114,7 @@ msgid ""
"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %"
"s"
msgstr ""
"Պատկերը գրելուց չհաջողվեց փակել '%s' , հնարավոր է տվյալներն ամբողջությամբ "
"Պատկերը գրելուց չհաջողվեց փակել '%s' , հնարավոր է տվյալները"
"չեն պահպանվել՝ %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1970 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2020
......@@ -345,7 +345,7 @@ msgstr "Չապահովվող JPEG գունային երանգ (%s)"
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:484 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:681 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:946
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:955
msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
msgstr "Անհնարէ հիշողություն հատկացնել JPEG ֆայլ բեռնելու համար"
msgstr "Չի հաջողվել հիշողություն հատկացնել JPEG ֆայլ բեռնելու համար"
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:897
#, c-format
......@@ -527,7 +527,7 @@ msgstr "Անհնար է օգտագործել 255–ից մեծ գունային
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:438 gdk-pixbuf/io-pnm.c:466 gdk-pixbuf/io-pnm.c:498
msgid "Raw PNM image type is invalid"
msgstr "Հում PNM պատկերի տեսակը սխալ է"
msgstr "Անմշակ PNM պատկերի տեսակը սխալ է"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:562 gdk-pixbuf/io-pnm.c:604
msgid "PNM image format is invalid"
......@@ -544,12 +544,12 @@ msgstr "Ֆայլի վաղահաս վերջ"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:750 gdk-pixbuf/io-pnm.c:981
msgid "Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data"
msgstr ""
"Չմշակված PNM ֆորմատները պահանջում են ուղիղ մեկ միավոր ազատ տարածություն "
"Անմշակ PNM ֆորմատները պահանջում են ուղիղ մեկ միավոր ազատ տարածություն "
"նմուշային տվյալներից առաջ"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:777
msgid "Cannot allocate memory for loading PNM image"
msgstr "Անհնար է հատկացնել հիշողություն PNM պատկերը բեռնելու համար"
msgstr "Չի հաջողվում հատկացնել հիշողություն PNM պատկերը բեռնելու համար"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:827
msgid "Insufficient memory to load PNM context struct"
......@@ -589,32 +589,32 @@ msgstr "Sun–ի պատկերացանցային ֆորմատ"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:154
msgid "Cannot allocate memory for IOBuffer struct"
msgstr "Անհնար է հիշողություն հատկացնել IOBuffer կառուցվածքի (struct) համար"
msgstr "Չի հաջողվում հիշողություն հատկացնել IOBuffer կառուցվածքի (struct) համար"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:173
msgid "Cannot allocate memory for IOBuffer data"
msgstr "Անհնար է հիշողություն հատկացնել IOBuffer տվյալներին"
msgstr "Չի հաջողվում հիշողություն հատկացնել IOBuffer տվյալներին"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:184
msgid "Cannot realloc IOBuffer data"
msgstr "Անհնար է վերաբաշխել IOBuffer տվյալները"
msgstr "Չի հաջողվում վերաբաշխել IOBuffer տվյալները"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:214
msgid "Cannot allocate temporary IOBuffer data"
msgstr "Անհնար է վերաբաշխել IOBuffer ժամանակավոր տվյալները"
msgstr "Չի հաջողվում վերաբաշխել IOBuffer ժամանակավոր տվյալները"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:348
msgid "Cannot allocate new pixbuf"
msgstr "Անհնար է հատկացնել նոր pixbuf գրադարան"
msgstr "Չի հաջողվում հատկացնել նոր pixbuf գրադարան"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:689
#, fuzzy
msgid "Cannot allocate colormap structure"
msgstr "Անհնար է կիրառել գունային քարտեզի կառուցվածք"
msgstr "Չի հաջողվում հատկացնել գունային քարտեզի կառուցվածք"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:696
msgid "Cannot allocate colormap entries"
msgstr "Անհնար է հատկացնել գունային քարտեզի միավորները"
msgstr "Չի հաջողվում հատկացնել գունային քարտեզի միավորները"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:718
msgid "Unexpected bitdepth for colormap entries"
......@@ -622,7 +622,7 @@ msgstr "Գունային քարտեզի միավորների անսպասելի
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:736
msgid "Cannot allocate TGA header memory"
msgstr "Անհնարին է հատկացնել TGA հեդերի հիշողություն"
msgstr "Չի հաջողվում հատկացնել TGA հեդերի հիշողություն"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:769
msgid "TGA image has invalid dimensions"
......@@ -635,7 +635,7 @@ msgstr "Պատկերի TGA տեսակը չի ապահովվում"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:858
msgid "Cannot allocate memory for TGA context struct"
msgstr "Անհնար է հիշողություն հատկացնել TGA կոնտեքստի կառուցվածքին"
msgstr "Չի հաջողվում հիշողություն հատկացնել TGA կոնտեքստի կառուցվածքին"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:923
msgid "Excess data in file"
......@@ -749,11 +749,11 @@ msgstr "XPM ֆայլում գույների քանակը սխալ է"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:519 gdk-pixbuf/io-xpm.c:528 gdk-pixbuf/io-xpm.c:580
msgid "Cannot allocate memory for loading XPM image"
msgstr "Անհնար է հիշողություն հատկացնել XPM պատկերը բեռնելու համար"
msgstr "Չի հաջողվում հիշողություն հատկացնել XPM պատկերը բեռնելու համար"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:542
msgid "Cannot read XPM colormap"
msgstr "Անհնար է կարդալ XPM գունային քարտեզը"
msgstr "Չի հաջողվում կարդալ XPM գունային քարտեզը"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:771
msgid "Failed to write to temporary file when loading XPM image"
......@@ -1167,7 +1167,7 @@ msgid ""
"drag a color swatch here or right-click it and select \"Save color here.\""
msgstr ""
"Կտացրեք այս գունակազմի վրա այն ընթացիկ գույնը դարձնելու համար։"
"Այս միավորը փոխելու համար, քաշեք գունանմուշը այստեղ կամ աջ կտոց արեք և "
"Այս միավորը փոխելու համար, քաշեք գունանմուշը այստեղ կամ աջ կտտոց արեք և "
"ընտրեք \"Պահպանել գույնն այստեղ։\""
#: gtk/gtkcolorsel.c:1953
......@@ -1183,7 +1183,7 @@ msgid ""
"Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
"that color."
msgstr ""
"Քլիք արեք ակնակաթիլը, այնուհետև քլիք արեք Ձեր էկրանի ցանկացած մասում գտնվող "
"Կտացրեք ակնակաթիլը, այնուհետև կտացրեք Ձեր էկրանի ցանկացած մասում գտնվող "
"որևէ մի գույնի վրա, որպեսզի ընտրեք այդ գույնը։"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1987
......@@ -1321,7 +1321,7 @@ msgstr "Չհաջողվեց հանել էջանշանը"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1033
msgid "The folder could not be created"
msgstr "Չհաջողվեց ստեղծել ֆոլդեր"
msgstr "Չհաջողվեց ստեղծել պանակ"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1046
msgid ""
......@@ -1335,7 +1335,7 @@ msgstr "Ֆայլի սխալ անուն"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1069
msgid "The folder contents could not be displayed"
msgstr "Հնարավոր չէ ցուցադրել ֆոլդերի պարունակությունը"
msgstr "Հնարավոր չէ ցուցադրել պանակի պարունակությունը"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1289
#, c-format
......@@ -1345,15 +1345,15 @@ msgstr "Չհաջողվեց ինֆորմացիա ստանալ '%s': %s–ի մա
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2353
#, c-format
msgid "Add the folder '%s' to the bookmarks"
msgstr "Ավելացնել '%s' ֆոլդերը էջանշաններին"
msgstr "Ավելացնել '%s' պանակը էջանշաններին"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2394
msgid "Add the current folder to the bookmarks"
msgstr "Ավելացնել ընթացիկ ֆոլդերը էջանշաններին"
msgstr "Ավելացնել ընթացիկ պանակը էջանշաններին"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2396
msgid "Add the selected folders to the bookmarks"
msgstr "Ավելացնել ընտրված ֆոլդերները էջանշաններին"
msgstr "Ավելացնել ընտրված պանակը էջանշաններին"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2436
#, c-format
......@@ -1376,11 +1376,11 @@ msgstr "Վերանվանել..."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3214
msgid "Shortcuts"
msgstr "Կարճ ուղիներ"
msgstr "Պիտակներ"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3268
msgid "Folder"
msgstr "Ֆոլդեր"
msgstr "Պանակ"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3324 gtk/gtkstock.c:317
msgid "_Add"
......@@ -1388,7 +1388,7 @@ msgstr "_Ավելացնել"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3331
msgid "Add the selected folder to the Bookmarks"
msgstr "Ավելացնել ընտրված ֆոլդերը Էջանշաններին"
msgstr "Ավելացնել ընտրված պանակը Էջանշաններին"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3336 gtk/gtkstock.c:398
msgid "_Remove"
......@@ -1458,21 +1458,21 @@ msgstr "_Browse for other folders"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4284
msgid "Save in _folder:"
msgstr "Պահպանել _ֆոլդերում."
msgstr "Պահպանել _պանակում."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4286
msgid "Create in _folder:"
msgstr "Ստեղծել _ֆոլդերում."
msgstr "Ստեղծել _պանակում."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5318
#, fuzzy
msgid "Cannot change to folder because it is not local"
msgstr "Անհնարին է փոխել ֆոլդերը, քանի որ այն տեղական չէ"
msgstr "Չի հաջողվում փոխել պանակը, քանի որ այն տեղական չէ"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5880
#, c-format
msgid "Shortcut %s does not exist"
msgstr "%s կարճ ուղին գոյություն չունի"
msgstr "%s պիտակը գոյություն չունի"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6135
#, c-format
......@@ -1536,11 +1536,11 @@ msgstr "Երեկ"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:7115
msgid "Cannot change folder"
msgstr "Անհնարին է փոխել ֆոլդերը"
msgstr "Չի հաջողվում փոխել պանակը"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:7116
msgid "The folder you specified is an invalid path."
msgstr "Ձեր նշած ֆոլդերը սխալ ուղի ունի։"
msgstr "Նշած պանակը սխալ ուղի է։"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:7155
#, c-format
......@@ -1565,11 +1565,11 @@ msgstr "_Տեղադրություն."
#: gtk/gtkfilesel.c:727
msgid "Folders"
msgstr "Ֆոլդերներ"
msgstr "Պանակներ"
#: gtk/gtkfilesel.c:731
msgid "Fol_ders"
msgstr "Ֆոլ_դերներ"
msgstr "Պան_ակներ"
#: gtk/gtkfilesel.c:767
msgid "_Files"
......@@ -1578,7 +1578,7 @@ msgstr "_Ֆայլեր"
#: gtk/gtkfilesel.c:855 gtk/gtkfilesel.c:2242
#, c-format
msgid "Folder unreadable: %s"
msgstr "Ֆոլդերն անընթեռնելի է: %s"
msgstr "Պանակն անընթեռնելի է: %s"
#: gtk/gtkfilesel.c:984
#, fuzzy, c-format
......@@ -1608,7 +1608,7 @@ msgstr "_Վերանվանել Ֆայլը"
msgid ""
"The folder name \"%s\" contains symbols that are not allowed in filenames"
msgstr ""
"\"%s\" ֆոլդերի անվանումը պարունակում է նշաններ, որոնք չի թույլատրվում "
"\"%s\" պանակի անվանումը պարունակում է նշաններ, որոնք չի թույլատրվում "
"օգտագործել ֆայլերի անվանման մեջ"
#: gtk/gtkfilesel.c:1440
......@@ -1631,15 +1631,15 @@ msgstr ""
msgid "Error creating folder \"%s\": %s\n"
msgstr ""
"\"%s\": %s\n"
" ֆոլդերը ստեղծելու սխալ"
" պանակը ստեղծելու սխալ"
#: gtk/gtkfilesel.c:1483
msgid "New Folder"
msgstr "Նոր Ֆոլդեր"
msgstr "Նոր Պանակ"
#: gtk/gtkfilesel.c:1498
msgid "_Folder name:"
msgstr "_Ֆոլդերի անվանում."
msgstr "_Պանակի վերնագիր՝"
#: gtk/gtkfilesel.c:1522
msgid "C_reate"
......@@ -2040,12 +2040,12 @@ msgstr "Ռադիո գործիքի կոճակ, որի խմբին պատկանու
#: gtk/gtkrc.c:2400
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to find include file: \"%s\""
msgstr "Անհնարին է ճարել ընդգրկել ֆայլը: \"%s\""
msgstr "Չի հաջողվում գտնել include ֆայլը՝ \"%s\""
#: gtk/gtkrc.c:3042 gtk/gtkrc.c:3045
#, c-format
msgid "Unable to locate image file in pixmap_path: \"%s\""
msgstr "Անհնարին է տեղակայել պատկերային ֆայլը pixmap_path: \"%s\"–ի մեջ"
msgstr "Չի հաջողվում գտնել պատկերային ֆայլը pixmap_path–ի մեջ՝ \"%s\""
#: gtk/gtkrc.c:3480
#, fuzzy, c-format
......@@ -2461,17 +2461,17 @@ msgstr "ZWS _Զրոյական լայնքային տարածություն"
#: gtk/gtktextutil.c:61
#, fuzzy
msgid "ZWJ Zero width _joiner"
msgstr "ZWJ Զրոյական լայնքային _հյուս"
msgstr ""
#: gtk/gtktextutil.c:62
#, fuzzy
msgid "ZWNJ Zero width _non-joiner"
msgstr "ZWNJ Զրոյական լայնքային _ապահյուս"
msgstr ""
#: gtk/gtkthemes.c:71
#, c-format
msgid "Unable to locate theme engine in module_path: \"%s\","
msgstr "Անհնարին է տեղակայել թեմատիկ գործիքը մոդուլ_ուղու մեջ: \"%s\","
msgstr "Չի հաջողվում գտնել թեմաների շարժիչը module_path մեջ՝ \"%s\","
#: gtk/gtktipsquery.c:186
#, fuzzy
......@@ -2502,7 +2502,7 @@ msgstr "Դատարկ"
#: modules/input/imam-et.c:454
#, fuzzy
msgid "Amharic (EZ+)"
msgstr "Amharic (EZ+)"
msgstr ""
#. ID
#: modules/input/imcedilla.c:91
......@@ -2513,7 +2513,7 @@ msgstr "Ենթակետ"
#: modules/input/imcyrillic-translit.c:217
#, fuzzy
msgid "Cyrillic (Transliterated)"
msgstr "Կիրիլիցա (Տառափոխված"
msgstr "Կիրիլիցա (Տառափոխված)"
#. ID
#: modules/input/iminuktitut.c:127
......@@ -2530,7 +2530,7 @@ msgstr "IPA"
#: modules/input/imthai-broken.c:178
#, fuzzy
msgid "Thai (Broken)"
msgstr "Թայլանդերեն ()"
msgstr "Թայլանդերեն (Broken)"
#. ID
#: modules/input/imti-er.c:453
......@@ -2540,7 +2540,7 @@ msgstr ""
#. ID
#: modules/input/imti-et.c:453
msgid "Tigrigna-Ethiopian (EZ+)"
msgstr "Tigrigna-Ethiopian (EZ+)"
msgstr ""
#. ID
#: modules/input/imviqr.c:244
......@@ -2555,7 +2555,7 @@ msgstr ""
#: tests/testfilechooser.c:205
#, c-format
msgid "Could not get information for file '%s': %s"
msgstr "Չհաջողվեց '%s': %s ֆայլի համար ինֆորմացիա ստանալ"
msgstr "Չհաջողվեց ստանալ '%s' ֆայլի մասին տեղեկատվություն՝ %s"
#~ msgid "Shift"
#~ msgstr "Shift"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment