Commit 23b81fe2 authored by Daniel Nylander's avatar Daniel Nylander Committed by Daniel Nylander
Browse files

Updated Swedish translation.

2006-08-28  Daniel Nylander <po@danielnylander.se>

	* sv.po: Updated Swedish translation.
parent af2d60ab
2006-08-28 Daniel Nylander <po@danielnylander.se>
* sv.po: Updated Swedish translation.
2006-08-27 Hendrik Richter <hendrikr@gnome.org>
* de.po: Updated German translation.
......
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ properties\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-08-20 09:13+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-08-21 00:08+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2006-08-22 16:51+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-08-23 00:07+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -994,7 +994,7 @@ msgstr "Genvägsmodiferare"
#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:125
msgid "The modifier mask of the accelerator"
msgstr ""
msgstr "Modifierarmasken för genvägen"
#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:142
msgid "Accelerator keycode"
......@@ -1947,7 +1947,7 @@ msgstr "FALSKT tar bort den yttre avfasningen från fältet"
#: ../gtk/gtkentry.c:515
msgid "Border between text and frame. Overrides the inner-border style property"
msgstr ""
msgstr "Kant mellan text och ram. Åsidosätter den inre kantstilsegenskapen"
#: ../gtk/gtkentry.c:522
msgid "Invisible character"
......@@ -2711,7 +2711,7 @@ msgstr "Radbrytsläge"
#: ../gtk/gtklabel.c:357
msgid "If wrap is set, controls how linewrapping is done"
msgstr ""
msgstr "Om brytning är inställd, kontrollera hur radbrytning hanteras"
#: ../gtk/gtklabel.c:364
msgid "Selectable"
......@@ -3014,7 +3014,7 @@ msgstr "Sekundär text"
#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:184
msgid "The secondary text of the message dialog"
msgstr "Sekundärar texten för meddelandedialogen"
msgstr "Sekundära texten för meddelandedialogen"
#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:199
msgid "Use Markup in secondary"
......@@ -3022,7 +3022,7 @@ msgstr "Använd markup i sekundär"
#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:200
msgid "The secondary text includes Pango markup."
msgstr ""
msgstr "Sekundär text som inkluderar Pango-markup."
#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:215
msgid "The image"
......@@ -3134,7 +3134,7 @@ msgstr "Grupp-id"
#: ../gtk/gtknotebook.c:604
msgid "Group ID for tabs drag and drop"
msgstr ""
msgstr "Grupp-id för flikarnas drag-och-släpp"
#: ../gtk/gtknotebook.c:613
msgid "Tab label"
......@@ -3173,9 +3173,8 @@ msgid "Tab pack type"
msgstr "Flikpackningstyp"
#: ../gtk/gtknotebook.c:655
#, fuzzy
msgid "Tab reorderable"
msgstr "Omarrangeringsbar"
msgstr "Omarrangeringsbar flik"
#: ../gtk/gtknotebook.c:656
#, fuzzy
......@@ -3231,23 +3230,20 @@ msgid "Display the standard forward arrow button"
msgstr "Visa standardknappen med framåtpil"
#: ../gtk/gtknotebook.c:739
#, fuzzy
msgid "Tab overlap"
msgstr "Flikram"
msgstr "Fliköverlappning"
#: ../gtk/gtknotebook.c:740
#, fuzzy
msgid "Size of tab overlap area"
msgstr "Storlek på expanderarpilen"
msgstr "Storlek på fliköverlappningsområdet"
#: ../gtk/gtknotebook.c:755
msgid "Tab curvature"
msgstr ""
msgstr "Flikdeformering"
#: ../gtk/gtknotebook.c:756
#, fuzzy
msgid "Size of tab curvature"
msgstr "Storlek på utfyllnad"
msgstr "Storlek på flikdeformering"
#: ../gtk/gtkobject.c:367
msgid "User Data"
......@@ -3255,7 +3251,7 @@ msgstr "Användardata"
#: ../gtk/gtkobject.c:368
msgid "Anonymous User Data Pointer"
msgstr ""
msgstr "Pekare till anonym användardata"
#: ../gtk/gtkoptionmenu.c:163
msgid "The menu of options"
......@@ -3326,14 +3322,12 @@ msgid "Whether the preview widget should take up the entire space it is allocate
msgstr "Huruvida förhandsvisningswidgeten ska fylla ut hela det utrymme det har allokerats"
#: ../gtk/gtkprintbackend.c:261
#, fuzzy
msgid "Default print backend"
msgstr "Standardbakände för filväljare"
msgstr "Standardbakände för utskrifter"
#: ../gtk/gtkprintbackend.c:262
#, fuzzy
msgid "List of the GtkPrintBackend backends to use by default"
msgstr "Namn på den GtkFileChooser-bakände som ska användas som standard"
msgstr "Lista på de GtkPrintBackend-bakändor som ska användas som standard"
#: ../gtk/gtkprinter.c:120
msgid "Name of the printer"
......@@ -3406,7 +3400,7 @@ msgstr "Källalternativ"
#: ../gtk/gtkprinteroptionwidget.c:124
msgid "The PrinterOption backing this widget"
msgstr ""
msgstr "Den PrinterOption som står bakom denna widget"
#: ../gtk/gtkprintjob.c:117
msgid "Title of the print job"
......@@ -3441,7 +3435,7 @@ msgstr "Spåra utskriftsstatus"
#: ../gtk/gtkprintjob.c:153
msgid "TRUE if the print job will continue to emit status-changed signals after the print data has been sent to the printer or print server."
msgstr ""
msgstr "TRUE om utskriftsjobbet ska fortsätta att skicka statusändrade signaler efter att utskriftsdata har skickats till skrivaren eller utskriftsservern."
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:857
msgid "Default Page Setup"
......@@ -3449,7 +3443,7 @@ msgstr "Standardsidinställning"
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:858
msgid "The GtkPageSetup used by default"
msgstr ""
msgstr "GtkPageSetup som används som standard"
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:876
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:244
......@@ -3459,7 +3453,7 @@ msgstr "Utskriftsinställningar"
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:877
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:245
msgid "The GtkPrintSettings used for initializing the dialog"
msgstr ""
msgstr "GtkPrintSettings som används för att initiera dialogen"
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:895
msgid "Job Name"
......@@ -3493,11 +3487,11 @@ msgstr "Använd hela sidan"
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:964
msgid "TRUE if the the origin of the context should be at the corner of the page and not the corner of the imageable area"
msgstr ""
msgstr "TRUE om sammanhangets ursprung bör vara hörnet av sidan och inte hörnet av det bildmässiga området"
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:985
msgid "TRUE if the print operation will continue to report on the print job status after the print data has been sent to the printer or print server."
msgstr ""
msgstr "TRUE om utskriftsoperationen ska fortsätta att rapportera om statusen för utskriftsjobbet efter att utskriftsdata har skickats till skrivaren eller utskriftsservern."
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1002
msgid "Unit"
......@@ -3545,13 +3539,12 @@ msgid "A human-readable description of the status"
msgstr "En läsbar beskrivning av statusen"
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1123
#, fuzzy
msgid "Custom tab label"
msgstr "Anpassad palett"
msgstr "Anpassad fliketikett"
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1124
msgid "Label for the tab containing custom widgets."
msgstr ""
msgstr "Etikett för fliken som innehåller anpassade widgetar."
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:227
msgid "The GtkPageSetup to use"
......@@ -3692,16 +3685,15 @@ msgstr "Det aktuella värdet"
#: ../gtk/gtkradioaction.c:145
msgid "The value property of the currently active member of the group to which this action belongs."
msgstr ""
msgstr "Värdet för den för närvarande aktiva medlemmen av gruppen till vilken denna åtgärd hör till."
#: ../gtk/gtkradiobutton.c:83
msgid "The radio button whose group this widget belongs to."
msgstr "Den radioknapp vars grupp denna widget tillhör."
#: ../gtk/gtkradiomenuitem.c:343
#, fuzzy
msgid "The radio menu item whose group this widget belongs to."
msgstr "Den radioknapp vars grupp denna widget tillhör."
msgstr "Den radioknappspost vars grupp denna widget tillhör."
#: ../gtk/gtkrange.c:315
msgid "Update policy"
......@@ -4278,7 +4270,7 @@ msgstr "Huruvida knappar i dialoger ska använda den alternativa knappordningen"
#: ../gtk/gtksettings.c:391
msgid "Show the 'Input Methods' menu"
msgstr ""
msgstr "Visa \"Inmatningsmetoder\"-menyn"
#: ../gtk/gtksettings.c:392
msgid "Whether the context menus of entries and text views should offer to change the input method"
......@@ -4286,7 +4278,7 @@ msgstr ""
#: ../gtk/gtksettings.c:400
msgid "Show the 'Insert Unicode Control Character' menu"
msgstr ""
msgstr "Visa \"Infoga Unicode-styrtecken\"-menyn"
#: ../gtk/gtksettings.c:401
msgid "Whether the context menus of entries and text views should offer to insert control characters"
......@@ -4309,9 +4301,8 @@ msgid "Repeat value for timeouts, when button is pressed"
msgstr "Upprepningsvärde för tidsgränser, när knappen blir nedtryckt"
#: ../gtk/gtksettings.c:429
#, fuzzy
msgid "Expand timeout"
msgstr "Storlek på expanderare"
msgstr "Utöka tidsgräns"
#: ../gtk/gtksettings.c:430
msgid "Expand value for timeouts, when a widget is expanding a new region"
......@@ -4606,7 +4597,7 @@ msgstr ""
#: ../gtk/gtktextbuffer.c:260
msgid "Paste target list"
msgstr ""
msgstr "Klistra in mållista"
#: ../gtk/gtktextbuffer.c:261
msgid "The list of targets this buffer supports for clipboard pasting and DND destination"
......@@ -5358,27 +5349,24 @@ msgid "Tree line width"
msgstr "Trädradsbredd"
#: ../gtk/gtktreeview.c:808
#, fuzzy
msgid "Width, in pixels, of the tree view lines"
msgstr "Bredd, i bildpunkter, på fokusindikatorlinjen"
msgstr "Bredd, i bildpunkter, på trädvyns rader"
#: ../gtk/gtktreeview.c:814
msgid "Grid line pattern"
msgstr "Rutnätsradmönster"
#: ../gtk/gtktreeview.c:815
#, fuzzy
msgid "Dash pattern used to draw the tree view grid lines"
msgstr "Punktmönster som används för att rita fokusindikatorn"
msgstr "Punktmönster som används för att rita trädvyns rutnätslinjer"
#: ../gtk/gtktreeview.c:821
msgid "Tree line pattern"
msgstr "Trädradsmönster"
#: ../gtk/gtktreeview.c:822
#, fuzzy
msgid "Dash pattern used to draw the tree view lines"
msgstr "Punktmönster som används för att rita fokusindikatorn"
msgstr "Punktmönster som används för att rita trädvyns linjer"
#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:186
msgid "Whether to display the column"
......@@ -5746,24 +5734,20 @@ msgid "The height of separators if \"wide-separators\" is TRUE"
msgstr ""
#: ../gtk/gtkwidget.c:1624
#, fuzzy
msgid "Horizontal Scroll Arrow Length"
msgstr "Policy för horisontella rullningslister"
msgstr "Längd på horisontell rullningspil"
#: ../gtk/gtkwidget.c:1625
#, fuzzy
msgid "The length of horizontal scroll arrows"
msgstr "När den horisontella rullningslisten visas"
msgstr "Längden horisonella rullningspilar"
#: ../gtk/gtkwidget.c:1639
#, fuzzy
msgid "Vertical Scroll Arrow Length"
msgstr "Policy för vertikal rullningslista"
msgstr "Längd på vertikal rullningspil"
#: ../gtk/gtkwidget.c:1640
#, fuzzy
msgid "The length of vertical scroll arrows"
msgstr "När den vertikala rullningslisten visas"
msgstr "Längden på vertikala rullningspilar"
#: ../gtk/gtkwindow.c:411
msgid "Window Type"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment