Commit 46c99b96 authored by Nguyen Thai Ngoc Duy's avatar Nguyen Thai Ngoc Duy
Browse files

Merged from gnome-2.10

parent aa49bb50
<
......@@ -6,8 +6,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Gtk+ VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-07-15 14:36-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2005-07-08 15:17+0700\n"
"POT-Creation-Date: 2005-07-21 06:37+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2004-06-25 04:53+0700\n"
"Last-Translator: pclouds <pclouds@vnlinux.org>\n"
"Language-Team: GnomeVN <gnomevi-list@users.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -15,37 +15,38 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:153 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:838
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1089 tests/testfilechooser.c:218
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:153 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:838
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1089 ../tests/testfilechooser.c:218
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
msgstr "Lỗi mở tập tin '%s': %s"
msgstr "Lỗi khi mở tập tin '%s': %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:166 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:850
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:166 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:850
#, c-format
msgid "Image file '%s' contains no data"
msgstr "Tập tin ảnh '%s' không chứa dữ liệu"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:208 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:887
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1130 tests/testfilechooser.c:263
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:208 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:887
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1130 ../tests/testfilechooser.c:263
#, c-format
msgid ""
"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
msgstr "Lỗi nạp tập tin image '%s': lý do không rõ, có lẽ tập tin bị hư"
msgstr "Lỗi khi nạp tập tin image '%s': không biết lý do, có lẽ tập tin bị hư"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:241
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:241
#, c-format
msgid ""
"Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt "
"animation file"
msgstr "Lỗi nạp tập tin hoạt cảnh '%s': lý do không rõ, có lẽ tập tin bị hư"
msgstr ""
"Lỗi khi nạp tập tin hoạt cảnh '%s': không biết lý do, có lẽ tập tin bị hư"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:444
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:444
#, c-format
msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
msgstr "Không thể nạp module-nạp-ảnh: %s: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:459
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:459
#, c-format
msgid ""
"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's "
......@@ -54,203 +55,211 @@ msgstr ""
"Module-nạp-ảnh %s không xuất ra một giao diện thích hợp; có lẽ do khác phiên "
"bản của GTK?"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:628 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:680
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:628 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:680
#, c-format
msgid "Image type '%s' is not supported"
msgstr "Không hỗ trợ loại ảnh '%s'"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:720
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:720
#, c-format
msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
msgstr "Không thể nhận ra dạng thức ảnh trong tập tin '%s'"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:728
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:728
msgid "Unrecognized image file format"
msgstr "Dạng thức ảnh không thể nhận ra"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:896
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:896
#, c-format
msgid "Failed to load image '%s': %s"
msgstr "Lỗi nạp tập tin ảnh '%s': %s"
msgstr "Lỗi khi nạp tập tin ảnh '%s': %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1357
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1357
#, c-format
msgid "Error writing to image file: %s"
msgstr "Lỗi ghi tập tin ảnh: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1403 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1532
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1403 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1532
#, c-format
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
msgstr "Phiên bản gdk-pixbuf này không hỗ trợ lưu dạng thức ảnh: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1437
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1437
msgid "Insufficient memory to save image to callback"
msgstr "Không đủ bộ nhớ để lưu tập tin ảnh vào callback"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1449
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1449
msgid "Failed to open temporary file"
msgstr "Lỗi mở tập tin tạm"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1474
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1474
msgid "Failed to read from temporary file"
msgstr "Lỗi đọc tập tin tạm"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1708
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1708
#, c-format
msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
msgstr "Lỗi mở tập tin '%s' để ghi: %s"
msgstr "Lỗi khi mở tập tin '%s' để ghi: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1732
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1732
#, c-format
msgid ""
"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %"
"s"
msgstr "Lỗi đóng '%s' khi đang lưu ảnh, mọi dữ liệu có lẽ không được lưu: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1952 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2002
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1952 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2002
msgid "Insufficient memory to save image into a buffer"
msgstr "Không đủ bộ nhớ để lưu ảnh vào vùng đệm"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:383
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:383
#, c-format
msgid "Incremental loading of image type '%s' is not supported"
msgstr "Không hỗ trợ nạp từ từ dạng ảnh '%s'"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:411 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:513
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:411 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:513
#, c-format
msgid ""
"Internal error: Image loader module '%s' failed to begin loading an image, "
"but didn't give a reason for the failure"
msgstr ""
"Lỗi bên trong: module nạp ảnh '%s' gặp lỗi khi bắt đầu nạp ảnh, nhưng không "
"Lỗi nội tại: module nạp ảnh '%s' gặp lỗi khi bắt đầu nạp ảnh, nhưng không "
"đưa ra một nguyên do"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:147
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:147
msgid "Image header corrupt"
msgstr "Header của ảnh bị hư"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:152
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:152
msgid "Image format unknown"
msgstr "Không biết dạng thức ảnh"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:157 gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:487
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:157 ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:487
msgid "Image pixel data corrupt"
msgstr "Dữ liệu pixel của ảnh bị hư"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:431
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:431
#, c-format
msgid "failed to allocate image buffer of %u byte"
msgid_plural "failed to allocate image buffer of %u bytes"
msgstr[0] "Lỗi cấp phát vùng đệm ảnh %u byte"
msgstr[1] "Lỗi cấp phát vùng đệm ảnh %u byte"
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:244
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:244
msgid "Unexpected icon chunk in animation"
msgstr "Đoạn biểu tượng bất thường trong hoạt cảnh"
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:337
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:337
msgid "Unsupported animation type"
msgstr "Loại hoạt cảnh không được hỗ trợ"
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:348 gdk-pixbuf/io-ani.c:538
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:348 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:538
msgid "Invalid header in animation"
msgstr "Header trong hoạt cảnh không hợp lệ"
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:358 gdk-pixbuf/io-ani.c:382 gdk-pixbuf/io-ani.c:441
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:460 gdk-pixbuf/io-ani.c:511 gdk-pixbuf/io-ani.c:583
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:358 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:382
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:441 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:460
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:511 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:583
msgid "Not enough memory to load animation"
msgstr "Không đủ bộ nhớ để nạp hoạt cảnh"
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:400 gdk-pixbuf/io-ani.c:417 gdk-pixbuf/io-ani.c:428
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:400 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:417
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:428
msgid "Malformed chunk in animation"
msgstr "Đoạn bị sai trong hoạt cảnh"
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:676
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:676
msgid "The ANI image format"
msgstr "Dạng thức ảnh ANI"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:228 gdk-pixbuf/io-bmp.c:306 gdk-pixbuf/io-bmp.c:338
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:361 gdk-pixbuf/io-bmp.c:442
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:228 ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:306
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:338 ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:361
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:442
msgid "BMP image has bogus header data"
msgstr "Ảnh BMP chứa header giả"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:239 gdk-pixbuf/io-bmp.c:401
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:239 ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:401
msgid "Not enough memory to load bitmap image"
msgstr "Không đủ bộ nhớ để nạp ảnh"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:287
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:287
msgid "BMP image has unsupported header size"
msgstr "Ảnh BMP có kích thước header không được hỗ trợ"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:325
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:325
msgid "Topdown BMP images cannot be compressed"
msgstr "Không thể nén ảnh BMP từ-trên-xuống"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1203
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1203
#, fuzzy
msgid "Couldn't allocate memory for saving BMP file"
msgstr "Không thể cấp phát bộ nhớ để lưu ảnh BMP"
msgstr "Không thể cấp phát bộ nhớ để nạp ảnh JPEG"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1244
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1244
#, fuzzy
msgid "Couldn't write to BMP file"
msgstr "Không thể ghi vào tập tin BMP"
msgstr "Không thể chuyển đổi tên tập tin"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1293
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1293
msgid "The BMP image format"
msgstr "Dạng thức ảnh BMP"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:220
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:220
#, c-format
msgid "Failure reading GIF: %s"
msgstr "Lỗi đọc tập tin GIF: %s"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:492 gdk-pixbuf/io-gif.c:1463 gdk-pixbuf/io-gif.c:1624
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:492 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1463
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1624
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
msgstr "Tập tin GIF thiếu một vài dữ liệu (có lẽ tập tin đã bị cắt bớt?)"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:501
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:501
#, c-format
msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
msgstr "Lỗi nội tại trong bộ nạp tập tin GIF (%s)"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:575
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:575
msgid "Stack overflow"
msgstr "Tràn stack"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:635
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:635
#, fuzzy
msgid "GIF image loader cannot understand this image."
msgstr "Bộ nạp ảnh GIF không thể hiểu ảnh này."
msgstr "Bộ nạp tập tin GIF không thể hiểu tập tin này."
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:664
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:664
msgid "Bad code encountered"
msgstr "Phát hiện mã sai"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:674
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:674
msgid "Circular table entry in GIF file"
msgstr "Mục nhập bảng tròn trong tập tin GIF"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:862 gdk-pixbuf/io-gif.c:1451 gdk-pixbuf/io-gif.c:1497
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1612
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:862 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1451
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1497 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1612
msgid "Not enough memory to load GIF file"
msgstr "Không đủ bộ nhớ để nạp tập tin GIF"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:947
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:947
#, fuzzy
msgid "Not enough memory to composite a frame in GIF file"
msgstr "Không đủ bộ nhớ để tổng hợp khung trong tập tin GIF"
msgstr "Không đủ bộ nhớ để nạp tập tin GIF"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1116
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1116
msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
msgstr "Tập tin GIF bị hư (dữ liệu nén LZW sai)"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1166
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1166
msgid "File does not appear to be a GIF file"
msgstr "Tập tin này có vẻ không phải là tập tin GIF"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1178
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1178
#, c-format
msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
msgstr "Không hỗ trợ phiên bản %s của tập tin GIF"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1287
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1287
msgid ""
"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
"colormap."
......@@ -258,66 +267,67 @@ msgstr ""
"Ảnh GIF không có bảng màu chung, nhưng lại có một khung không có bảng màu "
"riêng."
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1519
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1519
msgid "GIF image was truncated or incomplete."
msgstr "Ảnh GIF bị cắt bớt hoặc không hoàn chỉnh."
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1671
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1671
msgid "The GIF image format"
msgstr "Dạng thức ảnh GIF"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:219 gdk-pixbuf/io-ico.c:271 gdk-pixbuf/io-ico.c:340
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:403 gdk-pixbuf/io-ico.c:433
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:219 ../gdk-pixbuf/io-ico.c:271
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:340 ../gdk-pixbuf/io-ico.c:403
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:433
msgid "Not enough memory to load icon"
msgstr "Không đủ bộ nhớ để nạp biểu tượng"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:256 gdk-pixbuf/io-ico.c:330
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:256 ../gdk-pixbuf/io-ico.c:330
msgid "Invalid header in icon"
msgstr "Header của biểu tượng không hợp lệ"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:293
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:293
msgid "Icon has zero width"
msgstr "Biểu tượng có bề rộng bằng không"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:303
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:303
msgid "Icon has zero height"
msgstr "Biểu tượng có bề cao bằng không"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:355
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:355
msgid "Compressed icons are not supported"
msgstr "Không hỗ trợ biểu tượng nén"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:388
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:388
msgid "Unsupported icon type"
msgstr "Không hỗ trợ loại biểu tượng này"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:482
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:482
msgid "Not enough memory to load ICO file"
msgstr "Không đủ bộ nhớ để nạp tập tin ICO"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:947
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:947
msgid "Image too large to be saved as ICO"
msgstr "Ảnh quá lớn đối với dạng ICO"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:958
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:958
msgid "Cursor hotspot outside image"
msgstr "Điểm nóng con trỏ nằmg ngoài ảnh"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:981
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:981
#, c-format
msgid "Unsupported depth for ICO file: %d"
msgstr "Mức màu không hỗ trợ với tập tin ICO: %d"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1210
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:1210
msgid "The ICO image format"
msgstr "Dạng thức ảnh ICO"
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:114
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:114
#, c-format
msgid "Error interpreting JPEG image file (%s)"
msgstr "Lỗi thông dịch tập tin ảnh JPEG (%s)"
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:349
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:349
msgid ""
"Insufficient memory to load image, try exiting some applications to free "
"memory"
......@@ -325,17 +335,17 @@ msgstr ""
"Không đủ bộ nhớ để nạp ảnh, hãy thử thoát một vài ứng dụng để giải phóng bộ "
"nhớ"
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:383 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:749
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:383 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:749
#, c-format
msgid "Unsupported JPEG color space (%s)"
msgstr "Không gian màu JPEG không được hỗ trợ (%s)"
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:481 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:678 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:943
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:952
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:481 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:678
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:943 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:952
msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
msgstr "Không thể cấp phát bộ nhớ để nạp ảnh JPEG"
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:894
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:894
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be "
......@@ -344,7 +354,7 @@ msgstr ""
"Hệ số chất lượng của JPEG phải nằm trong khoảng 0 và 100; không thể phân "
"tích giá trị '%s'."
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:909
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:909
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
......@@ -352,85 +362,85 @@ msgstr ""
"Hệ số chất lượng của JPEG phải nằm trong khoảng 0 và 100; không chấp nhận "
"giá trị '%d'."
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1071
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1071
msgid "The JPEG image format"
msgstr "Dạng thức ảnh JPEG"
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:191
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:191
msgid "Couldn't allocate memory for header"
msgstr "Không thể cấp phát bộ nhớ cho header"
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:206 gdk-pixbuf/io-pcx.c:566
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:206 ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:566
msgid "Couldn't allocate memory for context buffer"
msgstr "Không thể cấp phát bộ nhớ cho vùng đệm ngữ cảnh"
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:607
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:607
msgid "Image has invalid width and/or height"
msgstr "Ảnh có chiều cao/chiều rộng không hợp lệ"
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:619 gdk-pixbuf/io-pcx.c:680
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:619 ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:680
msgid "Image has unsupported bpp"
msgstr "BPP của ảnh không được hỗ trợ"
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:624 gdk-pixbuf/io-pcx.c:632
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:624 ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:632
#, c-format
msgid "Image has unsupported number of %d-bit planes"
msgstr "Ảnh không hỗ trợ %d-bit plane"
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:648
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:648
msgid "Couldn't create new pixbuf"
msgstr "Không thể tạo pixbuf mới"
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:656
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:656
msgid "Couldn't allocate memory for line data"
msgstr "Không thể cấp phát bộ nhớ cho dữ liệu dòng"
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:663
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:663
msgid "Couldn't allocate memory for paletted data"
msgstr "Không thể cấp phát bộ nhớ cho dữ liệu bảng"
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:710
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:710
msgid "Didn't get all lines of PCX image"
msgstr "Không đọc được toàn bộ ảnh PCX"
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:717
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:717
msgid "No palette found at end of PCX data"
msgstr "Không thấy bảng màu ở cuối dữ liệu PCX"
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:758
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:758
msgid "The PCX image format"
msgstr "Dạng thức ảnh PCX"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:55
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:55
msgid "Bits per channel of PNG image is invalid."
msgstr "Số bit trên một kênh của ảnh PNG không hợp lệ."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:136
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:136
msgid "Transformed PNG has zero width or height."
msgstr "Ảnh PNG đã được chuyển đổi có chiều rộng/cao bằng không."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:144
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:144
msgid "Bits per channel of transformed PNG is not 8."
msgstr "Số bit trên một kênh của ảnh PNG được chuyển đổi không bằng 8."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:153
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:153
msgid "Transformed PNG not RGB or RGBA."
msgstr "Ảnh PNG được chuyển đổi không phải là RGB cũng như RGBA."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:162
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:162
msgid "Transformed PNG has unsupported number of channels, must be 3 or 4."
msgstr "Ảnh PNG được chuyển đổi có quá nhiều/quá ít kênh (phải bằng 3 hoặc 4)."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:183
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:183
#, c-format
msgid "Fatal error in PNG image file: %s"
msgstr "Lỗi nghiêm trọng trong tập tin ảnh PNG: %s"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:301
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:301
msgid "Insufficient memory to load PNG file"
msgstr "Không đủ bộ nhớ để nạp tập tin PNG"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:618
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:618
#, c-format
msgid ""
"Insufficient memory to store a %ld by %ld image; try exiting some "
......@@ -439,582 +449,605 @@ msgstr ""
"Không đủ bộ nhớ để lưu %ld vào %ld ảnh; hãy thử thoát một vài ứng dụng để "
"giảm sử dụng bộ nhớ"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:669
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:669
msgid "Fatal error reading PNG image file"
msgstr "Lỗi nghiêm trong khi đọc tập tin ảnh PNG"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:718
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:718
#, c-format
msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
msgstr "Lỗi nghiêm trọng khi đọc tập tin ảnh PNG: %s"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:810
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:810
msgid ""
"Keys for PNG text chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
msgstr ""
"Các khóa cho các đoạn PNG text phải có ít nhất 1 ký tự và tối đa 79 ký tự."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:818
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:818
msgid "Keys for PNG text chunks must be ASCII characters."
msgstr "Các khóa cho các đoạn PNG text phải là ký tự ASCII."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:831
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:831
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"PNG compression level must be a value between 0 and 9; value '%s' could not "
"be parsed."
msgstr "Hệ số nén PNG phải ở giữa 0 và 9; giá trị '%s' không hợp lệ."
msgstr ""
"Hệ số chất lượng của JPEG phải nằm trong khoảng 0 và 100; không thể phân "
"tích giá trị '%s'."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:843
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:843
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"PNG compression level must be a value between 0 and 9; value '%d' is not "
"allowed."
msgstr "Hệ số nén PNG phải ở giữa 0 và 9; giá trị '%d' không hợp lệ."
msgstr ""
"Hệ số chất lượng của JPEG phải nằm trong khoảng 0 và 100; không chấp nhận "
"giá trị '%d'."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:883
#, c-format
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:883
#, fuzzy, c-format
msgid "Value for PNG text chunk %s cannot be converted to ISO-8859-1 encoding."
msgstr "Không thể chuyển đổi giá trị của đoạn chữ PNG %s sang ISO-8859-1."
msgstr "Không thể chuyển đổi giá trị của đoạn PNG text %s sang ISO-8859-1."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:1026
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:1026
msgid "The PNG image format"
msgstr "Dạng thức ảnh PNG"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:252
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:252
msgid "PNM loader expected to find an integer, but didn't"
msgstr "Bộ nạp ảnh PNM muốn tìm một số nguyên, nhưng không tìm thấy"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:284
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:284
msgid "PNM file has an incorrect initial byte"
msgstr "Tập tin PNM có byte khởi đầu sai"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:314
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:314
msgid "PNM file is not in a recognized PNM subformat"
msgstr "Tập tin PNM chứa dạng thức PNM con không được công nhận"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:339
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:339
msgid "PNM file has an image width of 0"
msgstr "Tập tin PNM chứa ảnh có chiều rộng bằng không"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:360
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:360
msgid "PNM file has an image height of 0"
msgstr "Tập tin PNM chứa ảnh có chiều cao bằng không"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:383
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:383
msgid "Maximum color value in PNM file is 0"
msgstr "Giá trị màu tối đa trong tập tin PNM bằng không"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:391
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:391
msgid "Maximum color value in PNM file is too large"
msgstr "Giá trị màu tối đa trong tập tin PNM quá lớn"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:399
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:399
#, fuzzy
msgid "Cannot handle PNM files with maximum color values greater than 255"
msgstr "Không thể xử lý các tập tin PNM với giá trị màu tối đa lớn hơn 255"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:438 gdk-pixbuf/io-pnm.c:466 gdk-pixbuf/io-pnm.c:498
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:438 ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:466
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:498
msgid "Raw PNM image type is invalid"
msgstr "Loại ảnh PNM thô không hợp lệ"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:562 gdk-pixbuf/io-pnm.c:604
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:562 ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:604
msgid "PNM image format is invalid"
msgstr "Dạng thức ảnh PNM không hợp lệ"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:663
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:663
msgid "PNM image loader does not support this PNM subformat"
msgstr "Bộ nạp ảnh PNM không hỗ trợ dạng thức con này của PNM"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:718
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:718
msgid "Premature end-of-file encountered"
msgstr "Phát hiện tập tin không hoàn chỉnh"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:750 gdk-pixbuf/io-pnm.c:981
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:750 ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:981