Commit 6aaf568c authored by Pawan Chitrakar's avatar Pawan Chitrakar Committed by Pawan Chitrakar
Browse files

updated Nepali Translation

2005-05-10  Pawan Chitrakar  <pawan@nplinux.org>

	* ne.po: updated Nepali Translation
parent 0a28c9f6
2005-05-10 Pawan Chitrakar <pawan@mpp.org.np>
* ne.po: Updated nepali translation
2005-05-02 Nguyen Thai Ngoc Duy <pclouds@gmail.com>
* vi.po: Fixed calendar:MY
......
# Pawan Chitrakar <pawan@nplinux.org>, 2004.
# Jyotshna Shrestha <shresthajyo@hotmail.com>, 2005.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+\n"
"Project-Id-Version: gtk+.HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-12-11 04:34+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-02-10 14:38+0545\n"
"Last-Translator: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-04-22 05:40+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2005-05-09 16:43+0545\n"
"Last-Translator: Jyotshna Shrestha <shresthajyo@hotmail.com>\n"
"Language-Team: Nepali <info@mpp.org.np>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"
"Plural-Forms: nplurals=2;plural=(n!=0)\n"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:153
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:838
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1069
#: tests/testfilechooser.c:199
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:153 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:838
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1068 ../tests/testfilechooser.c:199
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
msgstr " '%s': %s मिसिल खुलेन"
msgstr "फाईल '%s' खोल्न असफल: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:166
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:850
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:166 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:850
#, c-format
msgid "Image file '%s' contains no data"
msgstr "प्रतिविम्ब मिसिल '%s' मा तथ्याङ्क छैन"
msgstr "प्रतिविम्ब फाईल '%s' मा तथ्याङ्क छैन"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:210
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:887
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1110
#: tests/testfilechooser.c:244
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:208 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:887
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1109 ../tests/testfilechooser.c:244
#, c-format
msgid "Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
msgstr "चित्रलेख '%s'भर्न असफल : कारण थाहा भएन, सायद खराब चित्रलेख होला"
msgstr "चित्रलेख '%s' भर्न असफल : कारण थाहा भएन, सायद खराब चित्रलेख होला"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:241
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:241
#, c-format
msgid "Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt animation file"
msgstr "रङ्गचित्र '%s'भर्न असफल: कारण थाहा भएन, सायद रङ्गचित्र खराब होला"
msgid ""
"Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt "
"animation file"
msgstr "रङ्गचित्र '%s' भर्न असफल: कारण थाहा भएन, सायद रङ्गचित्र खराब होला"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:444
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:444
#, c-format
msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
msgstr "चित्र भर्ने तरिका : %s: %s भर्न असफल"
msgstr "चित्र भर्ने तरिका भर्न असफल : %s: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:459
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:459
#, c-format
msgid "Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's from a different GTK version?"
msgstr "चित्र भर्ने तरिका %s ले उचित पद्धति निर्यात गर्न सकेन; सायद यो अर्को जीटीकेबाट होला"
msgid ""
"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's "
"from a different GTK version?"
msgstr "चित्र भर्ने तरिका %s ले उचित पद्धति निर्यात गर्न सकेन; सायद यो अर्को जीटीके संस्करणबाट होला?"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:628
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:680
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:628 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:680
#, c-format
msgid "Image type '%s' is not supported"
msgstr "'%s' किसिमको चित्रले सहयोग गर्दैन"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:720
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:720
#, c-format
msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
msgstr "'%s'फाइलका लागि प्रतिविम्ब फाइल-प्रारुप चिन्न सकिएन"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:728
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:728
msgid "Unrecognized image file format"
msgstr "नचिनिने प्रतिविम्ब फाइल-प्रारुप"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:896
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:896
#, c-format
msgid "Failed to load image '%s': %s"
msgstr "प्रतिविम्ब भर्न असफल '%s': %s"
msgstr "प्रतिविम्ब '%s' भर्न असफल: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1337
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1336
#, c-format
msgid "Error writing to image file: %s"
msgstr "प्रतिविम्ब फाइलमा लेख्दा गल्ती %s"
msgstr "प्रतिविम्ब फाइलमा लेख्दा गल्ती: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1383
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1512
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1382 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1511
#, c-format
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
msgstr " प्रतिविम्ब फाइल-प्रारुप: %s भणडारण क्रममा जी टी के पिक्स-बफले सहयोग गर्दैन"
msgstr "प्रतिविम्ब प्रारुप: %s भणडारण क्रममा जी टी के पिक्स-बफले सहयोग गर्दैन"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1417
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1416
msgid "Insufficient memory to save image to callback"
msgstr "प्रतिविम्व-चित्र प्रशोधन क्रममा अपर्याप्त स्मृतिक्षमता"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1429
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1428
msgid "Failed to open temporary file"
msgstr "अस्थायी फाइल खोल्न सकिएन"
msgstr "अस्थायी फाइल खोल्न असफल"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1454
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1453
msgid "Failed to read from temporary file"
msgstr "अस्थायी फाइल पढ्न सकिएन"
msgstr "अस्थायी फाइलबाट पढ्न असफल"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1641
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1683
#, c-format
msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
msgstr "लेख्नका लागि '%s' खोल्न सकिएन: %s"
msgstr "लेख्नका लागि '%s' खोल्न असफल: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1665
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1707
#, c-format
msgid "Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %s"
msgstr "चित्र लेखिरहँदा '%s' बन्द गर्न असफल, सबै तथ्याङक्क %s भण्डारण नभएको हुनसक्छ:"
msgid ""
"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %"
"s"
msgstr "चित्र लेखिरहँदा '%s' बन्द गर्न असफल, सबै तथ्याङक्क भण्डारण नभएको हुनसक्छ: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1853
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1903
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1927 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1977
msgid "Insufficient memory to save image into a buffer"
msgstr "अस्थायी फाइलमा चित्र भण्डारण गर् अपर्याप्त स्मृतिक्षमता"
msgstr "अस्थायी स्मृतिमामा चित्र भण्डारण गर् अपर्याप्त स्मृतिक्षमता"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:383
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:383
#, c-format
msgid "Incremental loading of image type '%s' is not supported"
msgstr "बढ्दोक्रमको '%s' चित्रले सहयोग गर्दैन"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:411
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:513
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:411 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:513
#, c-format
msgid "Internal error: Image loader module '%s' failed to begin loading an image, but didn't give a reason for the failure"
msgstr "आन्तरिक गल्ती: चित्र भर्ने प्रक्रिया '%s' ले चित्र भर्न सकेन"
msgid ""
"Internal error: Image loader module '%s' failed to begin loading an image, "
"but didn't give a reason for the failure"
msgstr "आन्तरिक त्रुटि: चित्र भर्ने मोड्युल '%s' चित्र लोड गर्न असफल भयो, तर असफलको कारण दिएन।"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:147
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:147
msgid "Image header corrupt"
msgstr "चित्रको शीर्ष खराब"
msgstr "चित्रको शीर्ष खराब"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:152
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:152
msgid "Image format unknown"
msgstr "अज्ञात प्रारुप-चित्र"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:157
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:487
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:157 ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:487
msgid "Image pixel data corrupt"
msgstr "चित्रको पिक्सेल तथ्याङ्क खराब"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:431
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:431
#, c-format
msgid "failed to allocate image buffer of %u byte"
msgid_plural "failed to allocate image buffer of %u bytes"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[0] "%u बाईटको चित्र अस्थायी स्मृति विभाजन गर्न असफल"
msgstr[1] "%u बाईटसको चित्र अस्थायी स्मृति बिभाजन गर्न असफल"
# msgstr[0] "चित्र स्मृतिको %u वार्णिक एकाइ छुट्याउन असफल "
# msgstr[1] "चित्र स्मृतिको %u वार्णिक एकाइहरु छुट्याउन असफल "
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:244
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:244
msgid "Unexpected icon chunk in animation"
msgstr "रङ्गचित्राङ्कन क्रममा अनपेक्षित वस्तु भेटियो "
msgstr "रङ्गचित्राङ्कनमा अनपेक्षित छविचित्र टुक्रा भेटियो"
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:337
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:337
msgid "Unsupported animation type"
msgstr "असहयोगी रङ्गचित्राङ्कन तरिका"
msgstr "असहयोगी रङ्गचित्राङ्कन प्रका"
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:348
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:538
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:348 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:538
msgid "Invalid header in animation"
msgstr "रङ्गचित्राङ्कनमा अमान्य शीर्षक"
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:358
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:382
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:441
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:460
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:511
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:583
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:358 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:382
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:441 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:460
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:511 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:583
msgid "Not enough memory to load animation"
msgstr "रङ्गचित्राङ्कन गर्न पर्याप्त स्मृतिक्षमता"
msgstr "रङ्गचित्राङ्कन लोड गर्न पर्याप्त स्मृतिक्षमता छैन"
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:400
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:417
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:428
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:400 ../gdk-pixbuf/io-ani.c:417
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:428
msgid "Malformed chunk in animation"
msgstr "रङ्गचित्राङ्कनमा विकृत टुक्रा"
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:676
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:676
msgid "The ANI image format"
msgstr "एनआई चित्रको ढाँचा"
msgstr "ए एन आई छविको ढाँचा"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:225
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:374
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:228 ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:301
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:333 ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:356
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:437
msgid "BMP image has bogus header data"
msgstr "बीएमपी चित्रमा नक्कली शीर्ष-तथ्याङ्क"
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:239 ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:396
msgid "Not enough memory to load bitmap image"
msgstr "विटको नक्सा र्न पर्याप्त स्मृतिक्षमता"
msgstr "विटनक्सा छवि लोड गर्न पर्याप्त स्मृतिक्षमता छैन"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:267
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:282
msgid "BMP image has unsupported header size"
msgstr "बीएमपी चित्रसँग मेल नखाने आकारकोर्षक"
msgstr "बीएमपी छविसँग असहयोगिकिर्षक आकार छ।"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:286
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:311
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:334
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:405
msgid "BMP image has bogus header data"
msgstr "बीएमपी चित्रमा नक्कली शीर्ष-तथ्याङ्क"
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:320
msgid "Topdown BMP images cannot be compressed"
msgstr ""
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1198
msgid "Couldn't allocate memory for saving BMP file"
msgstr "बि एम पि फाइल संग्रह गर्न को लागी स्मृती निर्धारण गर्न सकेन"
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1239
msgid "Couldn't write to BMP file"
msgstr "बि एम पि फाइलमा लेख्न सकेन"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1132
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1288
msgid "The BMP image format"
msgstr "बीएमपी चित्रको ढाँचा"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:220
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:220
#, c-format
msgid "Failure reading GIF: %s"
msgstr "जीआइएफ: %s पढ्न असफल"
msgstr "जीआइएफ पढ्न असफल: %s"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:492
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1435
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1596
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:492 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1463
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1624
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
msgstr "जीआइएफको केही तथ्याङक् हराएको छ(सायद यो कुनै प्रकारले छाँटिएछ)"
msgstr "जीआइएफको केही तथ्याङक् हराएको छ (सायद यो कुनै प्रकारले छाँटिएछ?)"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:501
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:501
#, c-format
msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
msgstr "जिआइएफ भर्ने (%s) मा आन्तरिक गल्ती "
msgstr "जिआइएफ भर्ने (%s) मा आन्तरिक त्रुटि"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:575
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:575
msgid "Stack overflow"
msgstr "रेसाको अतिबहन"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:635
#, fuzzy
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:635
msgid "GIF image loader cannot understand this image."
msgstr "जआईएफ चित्र भर्नेले यो चित्र बुझ्न सक्दैन"
msgstr "जिआईएफ छवि भर्नेले यो छवि बुझ्नसकेन।"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:664
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:664
msgid "Bad code encountered"
msgstr "खराब संकेतको सामना"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:674
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:674
msgid "Circular table entry in GIF file"
msgstr "जीआइएफ फाइलमा गोलाकार तालिकाको प्रविष्टि "
msgstr "जीआइएफ फाइलमा गोलाकार तालिकाको प्रविष्टि "
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:862
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1423
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1469
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1584
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:862 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1451
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1497 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1612
msgid "Not enough memory to load GIF file"
msgstr "जीआइएफ फाइल भर्न अपर्याप्त स्मृतिक्षमता"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1088
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:947
msgid "Not enough memory to composite a frame in GIF file"
msgstr ""
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1116
msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
msgstr "जीआइएफ फाइल चित्र खराब छ(गलत LZW संपीडन)"
msgstr "जीआइएफ चित्र खराब छ (गलत LZW संपीडन)"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1138
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1166
msgid "File does not appear to be a GIF file"
msgstr "जीआइएफ फाइलको रुपमा फाइल देखापर्दैन"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1150
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1178
#, c-format
msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
msgstr "जीआइएफ फाइलको ढाँचाको पाठ-रुप %s ले सहयोग गर्दैन"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1259
msgid "GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local colormap."
msgstr "जीआइएफ चित्रमा विश्वव्यापी रङ्गीन-नक्सा छैन, र त्यसभित्रको आकृतिमा समेत स्थानीय रङ्गीन-नक्सा छैन"
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1287
msgid ""
"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
"colormap."
msgstr "जीआइएफ चित्रमा विश्वव्यापी रङ्गीन-नक्सा छैन, र त्यसभित्रको आकृतिमा समेत स्थानीय रङ्गीन-नक्सा छैन।"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1491
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1519
msgid "GIF image was truncated or incomplete."
msgstr "जीआइएफ चित्र छाँटिएछ वा अपुरो"
msgstr "जी आइ एफ चित्र छाँटिए छ वा अपुरो छ।"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1643
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1671
msgid "The GIF image format"
msgstr "जीआइएफ चित्र-आकृति"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:219
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:271
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:340
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:403
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:433
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:219 ../gdk-pixbuf/io-ico.c:271
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:340 ../gdk-pixbuf/io-ico.c:403
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:433
msgid "Not enough memory to load icon"
msgstr " छविचित्र भर्न अपर्याप्त स्मृतिक्षमता"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:256
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:330
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:256 ../gdk-pixbuf/io-ico.c:330
msgid "Invalid header in icon"
msgstr "छविचित्रमा अमान्य शीर्षक"
msgstr "छविचित्रमा अमान्य शीर्षक"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:293
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:293
msgid "Icon has zero width"
msgstr " छविचित्रको चौडाई शून्य छ"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:303
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:303
msgid "Icon has zero height"
msgstr "छविचित्रको लम्बाई शून्य छ"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:355
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:355
msgid "Compressed icons are not supported"
msgstr "संपीडक छविचित्रहरु मान्य छैनन् "
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:388
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:388
msgid "Unsupported icon type"
msgstr "अमान्य छविचित्रको किसिम"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:482
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:482
msgid "Not enough memory to load ICO file"
msgstr "आइसीओ फाइल भर्न अपर्याप्त स्मृतिक्षमता"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:947
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:947
msgid "Image too large to be saved as ICO"
msgstr "आइसीओको रुपमा भण्डारण गर्न चित्र धेरै ठूलो भयो"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:958
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:958
msgid "Cursor hotspot outside image"
msgstr "कर्सरको तात्कालीक स्थान चित्रभन्दा बाहिर छ"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:981
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:981
#, c-format
msgid "Unsupported depth for ICO file: %d"
msgstr "आइसीओ फाइल: %dका लागि अमान्य गहिराइ "
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1210
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:1210
msgid "The ICO image format"
msgstr "आइसीओ चित्रको ढाँचा"
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:114
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:114
#, c-format
msgid "Error interpreting JPEG image file (%s)"
msgstr "जेपेज फाइल-चित्र (%s)मा गल्ती"
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:349
msgid "Insufficient memory to load image, try exiting some applications to free memory"
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:349
msgid ""
"Insufficient memory to load image, try exiting some applications to free "
"memory"
msgstr "चित्र भर्दा अपर्याप्त स्मृतिक्षमता, स्मृतिक्षमता बढाउन कुनै फाइल खालीगर्ने प्रयास गर्नुहोस्"
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:383
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:749
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:383 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:749
#, c-format
msgid "Unsupported JPEG color space (%s)"
msgstr "अमान्य जेपेज रङ्गको स्थान(%s)"
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:481
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:678
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:943
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:952
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:481 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:678
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:943 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:952
msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
msgstr "जेपेज फाइल लोडगर्न स्मृतिक्षमता छुट्याउन सकिएन"
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:894
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:894
#, c-format
msgid "JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be parsed."
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be "
"parsed."
msgstr "जेपेज गुणको मूल्य शून्यदेखि सयसम्म हुनुपर्छ; '%s' को मूल्य क्रमान्वित हुँदैन"
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:909
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:909
#, c-format
msgid "JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
msgstr "जेपेज गुणको मूल्य शून्यदेखि सयसम्म हुनुपर्छ; '%d'को मूल्य स्वीकार्य हुँदैन"
msgstr "जे पि ई जि गुणको मूल्य देखि १००सम्म हुनुपर्छ; '%d' को मूल्य स्वीकार्य हुँदैन"
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1071
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1071
msgid "The JPEG image format"
msgstr "जेपेज चित्रको आकृति"
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:191
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:191
msgid "Couldn't allocate memory for header"
msgstr "शीर्षकका लागि स्मृतिक्षमता छुट्याउन सकिएन"
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:206
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:566
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:206 ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:566
msgid "Couldn't allocate memory for context buffer"
msgstr "अस्थायी विषयविस्तुको लागि स्मृतिक्षमता छुट्याउन सकिएन"
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:607
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:607
msgid "Image has invalid width and/or height"
msgstr "चित्रको चौडाई र लम्बाई अमान्य छ"
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:619
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:680
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:619 ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:680
msgid "Image has unsupported bpp"
msgstr "चित्रले bpp लाई मान्यता दिएको छैन"
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:624
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:632
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:624 ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:632
#, c-format
msgid "Image has unsupported number of %d-bit planes"
msgstr "चित्रले समतल विट %d-को संख्यालाई मान्यता दिएको छैन"
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:648
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:648
msgid "Couldn't create new pixbuf"
msgstr "नयाँ pixbuf रचना गर्न सकिएन"
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:656
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:656
msgid "Couldn't allocate memory for line data"
msgstr "पक्ति तथ्याङ्कको लागि स्मृतिक्षमता छुट्याउन सकिएन"
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:663
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:663
msgid "Couldn't allocate memory for paletted data"
msgstr "paletted तथ्याङ्कको (डाटा) लागि स्मृतिक्षमता छुट्याउन नसक्नु"
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:710
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:710
msgid "Didn't get all lines of PCX image"
msgstr "'पिसिएक्स' (PCX) चित्रको सबै रेखा नपाएको"
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:717
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:717
msgid "No palette found at end of PCX data"
msgstr "'पिसिएक्स' तथ्याङक्को (डाटा) अन्त्यमा रङ्गदानी नपाएको"
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:758
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:758
msgid "The PCX image format"
msgstr "'पिसिएक्स' चित्रको ढाँचा"
msgstr "पि सि एक्स' चित्रको ढाँचा"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:55
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:55
msgid "Bits per channel of PNG image is invalid."
msgstr "'पिएनजी चित्रको प्रति-प्रसारण मार्ग विट अमान्य"
msgstr "पि एन जी चित्रको प्रति-प्रसारण मार्ग विट अमान्य छ।"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:136
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:136
msgid "Transformed PNG has zero width or height."
msgstr "परिवर्तित पिएनजीको चौडाई र लम्बाई शून्य छ"
msgstr "परिवर्तित पि एन जी संग चौडाई र लम्बाई शून्य छ"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:144
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:144
msgid "Bits per channel of transformed PNG is not 8."
msgstr "परिवर्तित पिएनजी चित्रको प्रति-प्रसारण मार्ग विट आठ होईन"
msgstr "परिवर्तित पि एन जी को प्रति-प्रसारण मार्ग विट आठ होईन"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:153
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:153
msgid "Transformed PNG not RGB or RGBA."
msgstr "परिवर्तित पिएनजी आरजिबि वा आजिबिए होइन"
msgstr "पि एन जि परिवर्तन भयो आर जि बि वा आजि बि ए होइन"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:162
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:162
msgid "Transformed PNG has unsupported number of channels, must be 3 or 4."
msgstr "परिवर्तित PNG मा सपोर्ट (support) नगर्ने channels को संख्या, तीन अथवा चार हुनुपर्छ"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-png.c:183
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:183
#, c-format
msgid "Fatal error in PNG image file: %s"
msgstr "पिएनजी फाइलचित्रमा गल्ती :%s"
msgstr "पि एन जी छवि फाइलमा घातक त्रुटि: %s"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:301
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:301
msgid "Insufficient memory to load PNG file"
msgstr "पिएनजी फाइलचित्र लोडगर्न अपर्याप्त स्मृतिक्षमता"
msgstr "पि एन जी फाइल लोड गर्न अपर्याप्त स्मृतिक्षमता"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:618
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:618
#, c-format
msgid "Insufficient memory to store a %ld by %ld image; try exiting some applications to reduce memory usage"
msgstr "%ld by %ld अपर्याप्त स्मृतिक्षमता "
msgid ""
"Insufficient memory to store a %ld by %ld image; try exiting some "
"applications to reduce memory usage"
msgstr "%ld छवि बाट %ld भण्डार गर्न अपर्याप्त स्मृती छ; स्मृती प्रयोग घटाउनको लागी केहि अनुरोधपत्रहरू निकाल्न कोशोश गर्नुहोला।"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:669
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:669
msgid "Fatal error reading PNG image file"
msgstr "पिएनजी चित्र फाइल पढाइमा घातक दोष "
msgstr "पि एन जी छवि फाइल पढाइमा घातक त्रुटि"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:718
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:718
#, c-format
msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
msgstr "%s पिएनजी चित्र फाइल पढाइमा घातक दोष "
msgstr "पि एन जी छवि फाइल पढाइमा घातक त्रुटि: %s"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:813
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:813
msgid "Keys for PNG text chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
msgstr "पिएनजी पाठ-सूत्रको मात्राक लागि वर्णहर कम्तीमा १ र बढीमा ७९ सम्म हुनुपर्छ"
msgstr "पि एन जी पाठ टुक्राक लागि कुन्जहर कम्तीमा १ र बढीमा ७९ वर्ण सम्म हुनुपर्छ"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:821
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:821
msgid "Keys for PNG text chunks must be ASCII characters."
msgstr " पिएनजी पाठ-सूत्रको मात्राका लागि वर्णहर आस्कीमा हुनुपर्छ"
msgstr "पि एन जी पाठ टुक्राहरूको लागी कुन्जहर आस्की वर्ण हुनुपर्छ"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:854
#, fuzzy, c-format
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:854
#, c-format
msgid "Value for PNG text chunk %s cannot be converted to ISO-8859-1 encoding."
msgstr "पिएनजी पाठ-मूल्य %s आइएसओ-८८९५-१ संकेतनमा रुपान्तरित गर्न असफल"
msgstr "पि एन जि पाठ टुक्रा %s को लागी मान ISO-8859-1 संकेतनमा परिवर्तन गर्न सकिन्दैन।"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:994
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:994
msgid "The PNG image format"
msgstr "पिएनजी चित्रको ढाँचा"