Commit 6b1126ab authored by Alexander Shopov's avatar Alexander Shopov Committed by Tristan Van Berkom
Browse files

Updated Bulgarian translation

parent 7eedb7a0
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-02-24 07:18+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-02-24 07:18+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2010-03-08 07:01+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-03-08 07:01+0200\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -1739,15 +1739,15 @@ msgstr "_Отдясно:"
msgid "Paper Margins"
msgstr "Бели полета"
#: ../gtk/gtkentry.c:8685 ../gtk/gtktextview.c:7859
#: ../gtk/gtkentry.c:8688 ../gtk/gtktextview.c:7860
msgid "Input _Methods"
msgstr "_Методи за вход"
#: ../gtk/gtkentry.c:8699 ../gtk/gtktextview.c:7873
#: ../gtk/gtkentry.c:8702 ../gtk/gtktextview.c:7874
msgid "_Insert Unicode Control Character"
msgstr "_Вмъкване на контролен знак за Уникод"
#: ../gtk/gtkentry.c:10070
#: ../gtk/gtkentry.c:10081
msgid "Caps Lock is on"
msgstr "Клавишът „Caps Lock“ е натиснат"
......@@ -1816,7 +1816,7 @@ msgstr "%1$s на %2$s"
msgid "Search"
msgstr "Търсене"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1793 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:9458
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1793 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:9459
msgid "Recently Used"
msgstr "Скоро отваряни"
......@@ -1945,48 +1945,48 @@ msgstr "Запазване в п_апка:"
msgid "Create in _folder:"
msgstr "Създаване в _папка:"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6431
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6432
#, c-format
msgid "Could not read the contents of %s"
msgstr "Не може да се прочете съдържанието на %s"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6435
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6436
msgid "Could not read the contents of the folder"
msgstr "Съдържанието на папката не може да се прочете"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6528 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6596
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6741
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6529 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6597
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6742
msgid "Unknown"
msgstr "Неизвестно"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6543
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6544
msgid "%H:%M"
msgstr "%H:%M"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6545
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6546
msgid "Yesterday at %H:%M"
msgstr "Вчера в %H:%M"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7211
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7212
msgid "Cannot change to folder because it is not local"
msgstr "Не може да е тази папка, защото тя не е локална"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7808 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7829
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7809 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7830
#, c-format
msgid "Shortcut %s already exists"
msgstr "Клавишната комбинация „%s“ вече съществува"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7919
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7920
#, c-format
msgid "Shortcut %s does not exist"
msgstr "Клавишната комбинация „%s“ не съществува"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8174 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:480
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8175 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:480
#, c-format
msgid "A file named \"%s\" already exists. Do you want to replace it?"
msgstr "Вече съществува файл с име „%s“. Искате ли да го замените?"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8177 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:484
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8178 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:484
#, c-format
msgid ""
"The file already exists in \"%s\". Replacing it will overwrite its contents."
......@@ -1994,15 +1994,15 @@ msgstr ""
"Вече съществува файл с такова име в „%s“. Замяната му ще унищожи старото му "
"съдържание."
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8182 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:491
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8183 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:491
msgid "_Replace"
msgstr "_Замяна"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8826
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8827
msgid "Could not start the search process"
msgstr "Търсещият процес не беше стартиран"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8827
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8828
msgid ""
"The program was not able to create a connection to the indexer daemon. "
"Please make sure it is running."
......@@ -2010,15 +2010,15 @@ msgstr ""
"Програмата не успя да създаде връзка към индексиращия демон. Проверете дали "
"той работи."
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8841
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8842
msgid "Could not send the search request"
msgstr "Заявката за търсене не беше изпратена"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:9030
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:9031
msgid "Search:"
msgstr "Търсене:"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:9634
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:9635
#, c-format
msgid "Could not mount %s"
msgstr "„%s“ не може да се монтира"
......@@ -2405,12 +2405,12 @@ msgid "Cl_ear"
msgstr "_Изчистване"
#. Open Link
#: ../gtk/gtklabel.c:5680
#: ../gtk/gtklabel.c:5685
msgid "_Open Link"
msgstr "_Отваряне на връзка"
#. Copy Link Address
#: ../gtk/gtklabel.c:5692
#: ../gtk/gtklabel.c:5697
msgid "Copy _Link Address"
msgstr "Копиране на _адреса на връзка"
......@@ -2554,7 +2554,7 @@ msgstr "Обвивка zsh"
msgid "Cannot end process with pid %d: %s"
msgstr "Процесът с ид. пр. %d не може да бъде приключен: %s"
#: ../gtk/gtknotebook.c:4698 ../gtk/gtknotebook.c:7260
#: ../gtk/gtknotebook.c:4701 ../gtk/gtknotebook.c:7266
#, c-format
msgid "Page %u"
msgstr "Страница %u"
......@@ -5127,7 +5127,7 @@ msgstr "За отпечатването на файла „%s“ на принт
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:820
#, c-format
msgid "Authentication is required to print a document on %s"
msgstr "За отпечатването на принтера %s се изисква идентификация<"
msgstr "За отпечатването на принтера %s се изисква идентификация"
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:824
#, c-format
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment