Commit 6b3b2e4e authored by Daniel Nylander's avatar Daniel Nylander
Browse files

sv.po: Updated Swedish translation

svn path=/trunk/; revision=18797
parent a5bebb2e
2007-09-12 Daniel Nylander <po@danielnylander.se>
* sv.po: Updated Swedish translation.
2007-09-11 Jovan Naumovski <jovan@lugola.net>
* mk.po: Updated Macedonian translation.
......
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ properties\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-08-18 23:47+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-08-18 23:49+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2007-09-12 00:13+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-09-12 00:14+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -777,13 +777,13 @@ msgid "If set, the label is used to pick a stock item instead of being displayed
msgstr "Om detta är angivet kommer etiketten att användas för att plocka ett standardobjekt istället för att visas"
#: ../gtk/gtkbutton.c:223
#: ../gtk/gtkcombobox.c:784
#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:401
#: ../gtk/gtkcombobox.c:785
#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:398
msgid "Focus on click"
msgstr "Fokusera vid klick"
#: ../gtk/gtkbutton.c:224
#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:402
#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:399
msgid "Whether the button grabs focus when it is clicked with the mouse"
msgstr "Huruvida knappen tar fokus när den klickas på med musen"
......@@ -1236,7 +1236,7 @@ msgstr "Orientering och tillväxtriktning för förloppsmätaren"
#: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:93
#: ../gtk/gtkprogressbar.c:122
#: ../gtk/gtkrange.c:345
#: ../gtk/gtkrange.c:346
#: ../gtk/gtkscalebutton.c:200
#: ../gtk/gtkspinbutton.c:207
msgid "Adjustment"
......@@ -1476,7 +1476,7 @@ msgid "The preferred place to ellipsize the string, if the cell renderer does no
msgstr "Den föredragna platsen att elliptisera strängen, om cellrenderaren inte har tillräckligt med utrymme för att visa hela strängen"
#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:429
#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:429
#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:426
#: ../gtk/gtklabel.c:449
msgid "Width In Characters"
msgstr "Bredd i antal tecken"
......@@ -1496,7 +1496,7 @@ msgid "How to break the string into multiple lines, if the cell renderer does no
msgstr "Hur strängen ska delas upp i flera rader, om cellrenderaren inte har tillräckligt med utrymme för att visa hela strängen"
#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:468
#: ../gtk/gtkcombobox.c:673
#: ../gtk/gtkcombobox.c:674
msgid "Wrap width"
msgstr "Radbrytningsbredd"
......@@ -1775,7 +1775,7 @@ msgid "Whether or not to give the color an alpha value"
msgstr "Huruvida färgen ska ges ett alfavärde eller inte"
#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:187
#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:415
#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:412
#: ../gtk/gtkfontbutton.c:143
#: ../gtk/gtkprintjob.c:116
#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:264
......@@ -1876,98 +1876,98 @@ msgstr "Värde i lista"
msgid "Whether entered values must already be present in the list"
msgstr "Huruvida angivna värden redan måste finnas i listan"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:656
#: ../gtk/gtkcombobox.c:657
msgid "ComboBox model"
msgstr "ComboBox-modell"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:657
#: ../gtk/gtkcombobox.c:658
msgid "The model for the combo box"
msgstr "Modellen för kombinationsrutan"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:674
#: ../gtk/gtkcombobox.c:675
msgid "Wrap width for laying out the items in a grid"
msgstr "Radbrytningsbredd för utläggning av objekten i ett rutnät"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:696
#: ../gtk/gtkcombobox.c:697
msgid "Row span column"
msgstr "Radspannskolumn"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:697
#: ../gtk/gtkcombobox.c:698
msgid "TreeModel column containing the row span values"
msgstr "TreeModel-kolumn som innehåller radspannsvärden"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:718
#: ../gtk/gtkcombobox.c:719
msgid "Column span column"
msgstr "Kolumnspannskolumn"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:719
#: ../gtk/gtkcombobox.c:720
msgid "TreeModel column containing the column span values"
msgstr "TreeModel-kolumn som innehåller kolumnspannsvärden"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:740
#: ../gtk/gtkcombobox.c:741
msgid "Active item"
msgstr "Aktivt objekt"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:741
#: ../gtk/gtkcombobox.c:742
msgid "The item which is currently active"
msgstr "Det objekt som är aktivt för tillfället"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:760
#: ../gtk/gtkcombobox.c:761
#: ../gtk/gtkuimanager.c:220
msgid "Add tearoffs to menus"
msgstr "Lägg till löstagbara i menyer"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:761
#: ../gtk/gtkcombobox.c:762
msgid "Whether dropdowns should have a tearoff menu item"
msgstr "Huruvida nedfällningar ska ha ett löstagbart menyobjekt"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:776
#: ../gtk/gtkcombobox.c:777
#: ../gtk/gtkentry.c:522
msgid "Has Frame"
msgstr "Har ram"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:777
#: ../gtk/gtkcombobox.c:778
msgid "Whether the combo box draws a frame around the child"
msgstr "Huruvida kombinationsrutan ritar en ram runt barnet"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:785
#: ../gtk/gtkcombobox.c:786
msgid "Whether the combo box grabs focus when it is clicked with the mouse"
msgstr "Huruvida kombinationsrutan tar fokus när den klickas på med musen"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:800
#: ../gtk/gtkcombobox.c:801
#: ../gtk/gtkmenu.c:484
msgid "Tearoff Title"
msgstr "Löstagbar titel"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:801
#: ../gtk/gtkcombobox.c:802
msgid "A title that may be displayed by the window manager when the popup is torn-off"
msgstr "En titel som kan visas av fönsterhanteraren då denna popupmeny tas loss"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:818
#: ../gtk/gtkcombobox.c:819
msgid "Popup shown"
msgstr "Popup visas"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:819
#: ../gtk/gtkcombobox.c:820
msgid "Whether the combo's dropdown is shown"
msgstr "Huruvida kombinationsrutans rullgardinsmeny visas"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:825
#: ../gtk/gtkcombobox.c:826
msgid "Appears as list"
msgstr "Visas som lista"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:826
#: ../gtk/gtkcombobox.c:827
msgid "Whether dropdowns should look like lists rather than menus"
msgstr "Huruvida nedfällningar ska se ut som listor istället för menyer"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:842
#: ../gtk/gtkcombobox.c:843
msgid "Arrow Size"
msgstr "Pilstorlek"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:843
#: ../gtk/gtkcombobox.c:844
msgid "The minimum size of the arrow in the combo box"
msgstr "Minsta storleken för pilen i kombinationsrutan"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:858
#: ../gtk/gtkcombobox.c:859
#: ../gtk/gtkentry.c:622
#: ../gtk/gtkhandlebox.c:176
#: ../gtk/gtkmenubar.c:201
......@@ -1977,7 +1977,7 @@ msgstr "Minsta storleken för pilen i kombinationsrutan"
msgid "Shadow type"
msgstr "Skuggtyp"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:859
#: ../gtk/gtkcombobox.c:860
msgid "Which kind of shadow to draw around the combo box"
msgstr "Vilken typ av skugga som ska ritas runt kombinationsrutan"
......@@ -2201,7 +2201,7 @@ msgid "Password Hint Timeout"
msgstr "Tidsgräns för lösenordstips"
#: ../gtk/gtkentry.c:912
msgid "How long to show the last inputted character in hidden entries"
msgid "How long to show the last input character in hidden entries"
msgstr "Hur länge det senaste inmatade tecknet i dolda objekt ska visas"
#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:279
......@@ -2427,19 +2427,19 @@ msgstr "Utför överskrivningsbekräftelse"
msgid "Whether a file chooser in save mode will present an overwrite confirmation dialog if necessary."
msgstr "Huruvidare en filväljare i sparandeläge kommer att visa en överskrivningsbekräftelsedialog om så behövs."
#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:384
#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:381
msgid "Dialog"
msgstr "Dialog"
#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:385
#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:382
msgid "The file chooser dialog to use."
msgstr "Filväljardialogen att använda."
#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:416
#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:413
msgid "The title of the file chooser dialog."
msgstr "Titeln på filväljardialogen."
#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:430
#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:427
msgid "The desired width of the button widget, in characters."
msgstr "Den önskade bredden på knappwidgeten, i antal tecken."
......@@ -3135,12 +3135,12 @@ msgstr "Ta fokus"
msgid "A boolean that determines whether the menu grabs the keyboard focus"
msgstr "Ett booleskt värde som avgör huruvida menyn tar tangentbordsfokuset"
#: ../gtk/gtkmenutoolbutton.c:219
#: ../gtk/gtkmenutoolbutton.c:230
#: ../gtk/gtkoptionmenu.c:161
msgid "Menu"
msgstr "Meny"
#: ../gtk/gtkmenutoolbutton.c:220
#: ../gtk/gtkmenutoolbutton.c:231
msgid "The dropdown menu"
msgstr "Nedfällningsmenyn"
......@@ -3613,7 +3613,7 @@ msgstr "Skrivarinställningar"
#: ../gtk/gtkprintjob.c:143
#: ../gtk/gtkprintjob.c:144
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:229
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:240
msgid "Page Setup"
msgstr "Sidinställning"
......@@ -3635,12 +3635,12 @@ msgid "The GtkPageSetup used by default"
msgstr "GtkPageSetup som används som standard"
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:896
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:247
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:258
msgid "Print Settings"
msgstr "Utskriftsinställningar"
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:897
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:248
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:259
msgid "The GtkPrintSettings used for initializing the dialog"
msgstr "GtkPrintSettings som används för att initiera dialogen"
......@@ -3661,12 +3661,12 @@ msgid "The number of pages in the document."
msgstr "Antalet sidor i dokumentet."
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:962
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:237
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:248
msgid "Current Page"
msgstr "Aktuell sida"
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:963
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:238
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:249
msgid "The current page in the document"
msgstr "Aktuella sidan i dokumentet"
......@@ -3735,15 +3735,15 @@ msgstr "Anpassad fliketikett"
msgid "Label for the tab containing custom widgets."
msgstr "Etikett för fliken som innehåller anpassade widgetar."
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:230
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:241
msgid "The GtkPageSetup to use"
msgstr "GtkPageSetup att använda"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:255
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:266
msgid "Selected Printer"
msgstr "Markerad skrivare"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:256
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:267
msgid "The GtkPrinter which is selected"
msgstr "GtkPrinter som är markerad"
......@@ -3859,136 +3859,136 @@ msgstr "Den radioknapp vars grupp denna widget tillhör."
msgid "The radio menu item whose group this widget belongs to."
msgstr "Det radioknappsobjekt vars grupp denna widget tillhör."
#: ../gtk/gtkrange.c:336
#: ../gtk/gtkrange.c:337
msgid "Update policy"
msgstr "Uppdateringspolicy"
#: ../gtk/gtkrange.c:337
#: ../gtk/gtkrange.c:338
msgid "How the range should be updated on the screen"
msgstr "Hur intervallet ska uppdateras på skärmen"
#: ../gtk/gtkrange.c:346
#: ../gtk/gtkrange.c:347
msgid "The GtkAdjustment that contains the current value of this range object"
msgstr "GtkAdjustment som innehåller det aktuella värdet på detta intervallobjekt"
#: ../gtk/gtkrange.c:353
#: ../gtk/gtkrange.c:354
msgid "Inverted"
msgstr "Inverterad"
#: ../gtk/gtkrange.c:354
#: ../gtk/gtkrange.c:355
msgid "Invert direction slider moves to increase range value"
msgstr "Invertera riktningen som rullningslisten flyttar sig för att öka intervallvärdet"
#: ../gtk/gtkrange.c:361
#: ../gtk/gtkrange.c:362
msgid "Lower stepper sensitivity"
msgstr "Lägre stegarkänslighet"
#: ../gtk/gtkrange.c:362
#: ../gtk/gtkrange.c:363
msgid "The sensitivity policy for the stepper that points to the adjustment's lower side"
msgstr "Känslighetspolicyn för stegaren som pekar till justeringens lägre sida"
#: ../gtk/gtkrange.c:370
#: ../gtk/gtkrange.c:371
msgid "Upper stepper sensitivity"
msgstr "Övre stegarkänslighet"
#: ../gtk/gtkrange.c:371
#: ../gtk/gtkrange.c:372
msgid "The sensitivity policy for the stepper that points to the adjustment's upper side"
msgstr "Känslighetspolicyn för stegaren som pekar till justeringens övre sida"
#: ../gtk/gtkrange.c:388
#: ../gtk/gtkrange.c:389
msgid "Show Fill Level"
msgstr "Visa fyllnadsnivå"
#: ../gtk/gtkrange.c:389
#: ../gtk/gtkrange.c:390
msgid "Whether to display a fill level indicator graphics on trough."
msgstr "Huruvida en fyllnadsnivåindikator ska visas vid tråg."
#: ../gtk/gtkrange.c:405
#: ../gtk/gtkrange.c:406
msgid "Restrict to Fill Level"
msgstr "Begränsa till fyllnadsnivå"
#: ../gtk/gtkrange.c:406
#: ../gtk/gtkrange.c:407
msgid "Whether to restrict the upper boundary to the fill level."
msgstr "Huruvida den övre fyllnadsnivågränsen ska begränsas."
#: ../gtk/gtkrange.c:421
#: ../gtk/gtkrange.c:422
msgid "Fill Level"
msgstr "Fyllnadsnivå"
#: ../gtk/gtkrange.c:422
#: ../gtk/gtkrange.c:423
msgid "The fill level."
msgstr "Fyllnadsnivån."
#: ../gtk/gtkrange.c:430
#: ../gtk/gtkrange.c:431
msgid "Slider Width"
msgstr "Bredd på rullningslist"
#: ../gtk/gtkrange.c:431
#: ../gtk/gtkrange.c:432
msgid "Width of scrollbar or scale thumb"
msgstr "Bredd på rullningslisten eller skalning"
#: ../gtk/gtkrange.c:438
#: ../gtk/gtkrange.c:439
msgid "Trough Border"
msgstr "Trågkant"
# Förslag mottages tacksamt
#: ../gtk/gtkrange.c:439
#: ../gtk/gtkrange.c:440
msgid "Spacing between thumb/steppers and outer trough bevel"
msgstr "Utrymme mellan tumme/stegare och yttre trågavfasning"
#: ../gtk/gtkrange.c:446
#: ../gtk/gtkrange.c:447
msgid "Stepper Size"
msgstr "Stegarstorlek"
#: ../gtk/gtkrange.c:447
#: ../gtk/gtkrange.c:448
msgid "Length of step buttons at ends"
msgstr "Längd på stegknappar vid ändarna"
#: ../gtk/gtkrange.c:462
#: ../gtk/gtkrange.c:463
msgid "Stepper Spacing"
msgstr "Stegarutrymme"
#: ../gtk/gtkrange.c:463
#: ../gtk/gtkrange.c:464
msgid "Spacing between step buttons and thumb"
msgstr "Utrymme mellan stegknappar och steg"
#: ../gtk/gtkrange.c:470
#: ../gtk/gtkrange.c:471
msgid "Arrow X Displacement"
msgstr "X-förflyttning av pil"
#: ../gtk/gtkrange.c:471
#: ../gtk/gtkrange.c:472
msgid "How far in the x direction to move the arrow when the button is depressed"
msgstr "Hur långt bort i x-riktingen pilen ska flyttas då knappen trycks ned"
#: ../gtk/gtkrange.c:478
#: ../gtk/gtkrange.c:479
msgid "Arrow Y Displacement"
msgstr "Y-förflyttning av pil"
#: ../gtk/gtkrange.c:479
#: ../gtk/gtkrange.c:480
msgid "How far in the y direction to move the arrow when the button is depressed"
msgstr "Hur långt bort i y-riktningen pilen ska flyttas då knappen trycks ned"
#: ../gtk/gtkrange.c:487
#: ../gtk/gtkrange.c:488
msgid "Draw slider ACTIVE during drag"
msgstr "Rita ut draglisten AKTIV under dragning"
#: ../gtk/gtkrange.c:488
#: ../gtk/gtkrange.c:489
msgid "With this option set to TRUE, sliders will be drawn ACTIVE and with shadow IN while they are dragged"
msgstr "Med det här alternativ inställt till TRUE kommer draglister att ritas AKTIVA och med skugga I när de dras"
#: ../gtk/gtkrange.c:502
#: ../gtk/gtkrange.c:503
msgid "Trough Side Details"
msgstr "Detaljer för trågsida"
#: ../gtk/gtkrange.c:503
#: ../gtk/gtkrange.c:504
msgid "When TRUE, the parts of the trough on the two sides of the slider are drawn with different details"
msgstr "När TRUE kommer delarna av tråget på båda sidor av draglisten att ritas ut med olika detaljer"
#: ../gtk/gtkrange.c:519
#: ../gtk/gtkrange.c:520
msgid "Trough Under Steppers"
msgstr "Tråg under stegare"
#: ../gtk/gtkrange.c:520
#: ../gtk/gtkrange.c:521
msgid "Whether to draw trough for full length of range or exclude the steppers and spacing"
msgstr "Huruvida tråget ska ritas ut för hela längden eller undanta stegarna och mellanrum"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment