Commit 75897857 authored by Daniel Nylander's avatar Daniel Nylander
Browse files

sv.po: Swedish translation updated

svn path=/trunk/; revision=18649
parent a17d6c5b
2007-08-18 Daniel Nylander <po@danielnylander.se>
* sv.po: Updated Swedish translation.
2007-08-17 Hendrik Richter <hendrikr@gnome.org>
* de.po: Updated German translation.
......
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ properties\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-08-01 19:17+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-08-01 19:20+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2007-08-18 23:47+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-08-18 23:49+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -398,6 +398,7 @@ msgstr "Huruvida åtgärdsgruppen är synlig."
#: ../gtk/gtkadjustment.c:86
#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:128
#: ../gtk/gtkscalebutton.c:181
#: ../gtk/gtkspinbutton.c:268
msgid "Value"
msgstr "Värde"
......@@ -742,6 +743,14 @@ msgstr "Position"
msgid "The index of the child in the parent"
msgstr "Indexet för barnet i föräldern"
#: ../gtk/gtkbuilder.c:104
msgid "Translation Domain"
msgstr "Översättningsdomän"
#: ../gtk/gtkbuilder.c:105
msgid "The translation domain used by gettext"
msgstr "Översättningsdomänen som används av gettext"
#: ../gtk/gtkbutton.c:200
msgid "Text of the label widget inside the button, if the button contains a label widget"
msgstr "Texten på etikettwidgeten inuti knappen, om knappen innehåller en etikettwidget"
......@@ -768,7 +777,7 @@ msgid "If set, the label is used to pick a stock item instead of being displayed
msgstr "Om detta är angivet kommer etiketten att användas för att plocka ett standardobjekt istället för att visas"
#: ../gtk/gtkbutton.c:223
#: ../gtk/gtkcombobox.c:751
#: ../gtk/gtkcombobox.c:784
#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:401
msgid "Focus on click"
msgstr "Fokusera vid klick"
......@@ -1228,6 +1237,7 @@ msgstr "Orientering och tillväxtriktning för förloppsmätaren"
#: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:93
#: ../gtk/gtkprogressbar.c:122
#: ../gtk/gtkrange.c:345
#: ../gtk/gtkscalebutton.c:200
#: ../gtk/gtkspinbutton.c:207
msgid "Adjustment"
msgstr "Justering"
......@@ -1486,7 +1496,7 @@ msgid "How to break the string into multiple lines, if the cell renderer does no
msgstr "Hur strängen ska delas upp i flera rader, om cellrenderaren inte har tillräckligt med utrymme för att visa hela strängen"
#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:468
#: ../gtk/gtkcombobox.c:640
#: ../gtk/gtkcombobox.c:673
msgid "Wrap width"
msgstr "Radbrytningsbredd"
......@@ -1866,98 +1876,98 @@ msgstr "Värde i lista"
msgid "Whether entered values must already be present in the list"
msgstr "Huruvida angivna värden redan måste finnas i listan"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:623
#: ../gtk/gtkcombobox.c:656
msgid "ComboBox model"
msgstr "ComboBox-modell"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:624
#: ../gtk/gtkcombobox.c:657
msgid "The model for the combo box"
msgstr "Modellen för kombinationsrutan"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:641
#: ../gtk/gtkcombobox.c:674
msgid "Wrap width for laying out the items in a grid"
msgstr "Radbrytningsbredd för utläggning av objekten i ett rutnät"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:663
#: ../gtk/gtkcombobox.c:696
msgid "Row span column"
msgstr "Radspannskolumn"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:664
#: ../gtk/gtkcombobox.c:697
msgid "TreeModel column containing the row span values"
msgstr "TreeModel-kolumn som innehåller radspannsvärden"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:685
#: ../gtk/gtkcombobox.c:718
msgid "Column span column"
msgstr "Kolumnspannskolumn"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:686
#: ../gtk/gtkcombobox.c:719
msgid "TreeModel column containing the column span values"
msgstr "TreeModel-kolumn som innehåller kolumnspannsvärden"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:707
#: ../gtk/gtkcombobox.c:740
msgid "Active item"
msgstr "Aktivt objekt"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:708
#: ../gtk/gtkcombobox.c:741
msgid "The item which is currently active"
msgstr "Det objekt som är aktivt för tillfället"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:727
#: ../gtk/gtkcombobox.c:760
#: ../gtk/gtkuimanager.c:220
msgid "Add tearoffs to menus"
msgstr "Lägg till löstagbara i menyer"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:728
#: ../gtk/gtkcombobox.c:761
msgid "Whether dropdowns should have a tearoff menu item"
msgstr "Huruvida nedfällningar ska ha ett löstagbart menyobjekt"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:743
#: ../gtk/gtkcombobox.c:776
#: ../gtk/gtkentry.c:522
msgid "Has Frame"
msgstr "Har ram"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:744
#: ../gtk/gtkcombobox.c:777
msgid "Whether the combo box draws a frame around the child"
msgstr "Huruvida kombinationsrutan ritar en ram runt barnet"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:752
#: ../gtk/gtkcombobox.c:785
msgid "Whether the combo box grabs focus when it is clicked with the mouse"
msgstr "Huruvida kombinationsrutan tar fokus när den klickas på med musen"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:767
#: ../gtk/gtkcombobox.c:800
#: ../gtk/gtkmenu.c:484
msgid "Tearoff Title"
msgstr "Löstagbar titel"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:768
#: ../gtk/gtkcombobox.c:801
msgid "A title that may be displayed by the window manager when the popup is torn-off"
msgstr "En titel som kan visas av fönsterhanteraren då denna popupmeny tas loss"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:785
#: ../gtk/gtkcombobox.c:818
msgid "Popup shown"
msgstr "Popup visas"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:786
#: ../gtk/gtkcombobox.c:819
msgid "Whether the combo's dropdown is shown"
msgstr "Huruvida kombinationsrutans rullgardinsmeny visas"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:792
#: ../gtk/gtkcombobox.c:825
msgid "Appears as list"
msgstr "Visas som lista"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:793
#: ../gtk/gtkcombobox.c:826
msgid "Whether dropdowns should look like lists rather than menus"
msgstr "Huruvida nedfällningar ska se ut som listor istället för menyer"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:809
#: ../gtk/gtkcombobox.c:842
msgid "Arrow Size"
msgstr "Pilstorlek"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:810
#: ../gtk/gtkcombobox.c:843
msgid "The minimum size of the arrow in the combo box"
msgstr "Minsta storleken för pilen i kombinationsrutan"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:825
#: ../gtk/gtkcombobox.c:858
#: ../gtk/gtkentry.c:622
#: ../gtk/gtkhandlebox.c:176
#: ../gtk/gtkmenubar.c:201
......@@ -1967,7 +1977,7 @@ msgstr "Minsta storleken för pilen i kombinationsrutan"
msgid "Shadow type"
msgstr "Skuggtyp"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:826
#: ../gtk/gtkcombobox.c:859
msgid "Which kind of shadow to draw around the combo box"
msgstr "Vilken typ av skugga som ska ritas runt kombinationsrutan"
......@@ -2784,6 +2794,7 @@ msgid "Icon set to display"
msgstr "Ikonsamling att visa"
#: ../gtk/gtkimage.c:187
#: ../gtk/gtkscalebutton.c:191
#: ../gtk/gtktoolbar.c:530
msgid "Icon size"
msgstr "Ikonstorlek"
......@@ -4150,6 +4161,26 @@ msgstr "Värdeutrymme"
msgid "Space between value text and the slider/trough area"
msgstr "Utrymme mellan värdetext och draglist/trågområdet"
#: ../gtk/gtkscalebutton.c:182
msgid "The value of the scale"
msgstr "Värdet på skalan"
#: ../gtk/gtkscalebutton.c:192
msgid "The icon size"
msgstr "Ikonstorleken"
#: ../gtk/gtkscalebutton.c:201
msgid "The GtkAdjustment that contains the current value of this scale button object"
msgstr "GtkAdjustment som innehåller det aktuella värdet på detta skalknappsobjekt"
#: ../gtk/gtkscalebutton.c:229
msgid "Icons"
msgstr "Ikoner"
#: ../gtk/gtkscalebutton.c:230
msgid "List of icon names"
msgstr "Lista över ikonnamn"
#: ../gtk/gtkscrollbar.c:50
msgid "Minimum Slider Length"
msgstr "Minsta bredd på rullningslist"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment