Commit bf5a63da authored by Jordi Mallach's avatar Jordi Mallach
Browse files

Updated Catalan translation.

parent bc170a54
2005-03-04 Jordi Mallach <jordi@sindominio.net>
* ca.po: Updated Catalan translation.
2005-03-02 Raphael Higino <raphaelh@cvs.gnome.org>
* pt_BR.po: Updated Brazilian Portuguese translation.
......
......@@ -7,10 +7,10 @@
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ 2.6.2\n"
"Project-Id-Version: gtk+ 2.6.4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-02-17 11:03+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-01-29 15:01+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2005-03-04 09:51+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-03-04 10:12+0100\n"
"Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@sindominio.net>\n"
"Language-Team: Catalan <tradgnome@softcatala.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -199,7 +199,15 @@ msgstr "La imatge BMP conté dades de capçalera errònies"
msgid "Topdown BMP images cannot be compressed"
msgstr "No es poden comprimir les imatges BMP «topdown»"
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1154
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1181
msgid "Couldn't allocate memory for saving BMP file"
msgstr "No s'ha pogut obtenir memòria per a desar el fitxer BMP"
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1222
msgid "Couldn't write to BMP file"
msgstr "No s'ha pogut escriure al fitxer BMP"
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1271
msgid "The BMP image format"
msgstr "El format d'imatge BMP"
......@@ -208,8 +216,8 @@ msgstr "El format d'imatge BMP"
msgid "Failure reading GIF: %s"
msgstr "No s'ha pogut llegir el GIF: %s"
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:492 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1435
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1596
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:492 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1463
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1624
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
msgstr ""
"Al fitxer GIF li falten algunes dades (potser s'han truncat d'alguna manera)"
......@@ -235,25 +243,29 @@ msgstr "S'ha trobat un codi incorrecte"
msgid "Circular table entry in GIF file"
msgstr "Entrada de taula circular al fitxer GIF"
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:862 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1423
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1469 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1584
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:862 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1451
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1497 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1612
msgid "Not enough memory to load GIF file"
msgstr "No hi ha memòria suficient per carregar el fitxer GIF"
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1088
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:947
msgid "Not enough memory to composite a frame in GIF file"
msgstr "No hi ha memòria suficient per a composar un marc al fitxer GIF"
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1116
msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
msgstr "La imatge GIF és corrupta (la compressió LZW és incorrecte)"
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1138
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1166
msgid "File does not appear to be a GIF file"
msgstr "El fitxer no sembla ser un fitxer GIF"
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1150
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1178
#, c-format
msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
msgstr "No s'ha implementat la versió %s del format del fitxer GIF"
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1259
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1287
msgid ""
"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
"colormap."
......@@ -261,11 +273,11 @@ msgstr ""
"La imatge GIF no té mapa de color global, i un marc de dins no té mapa de "
"color local."
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1491
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1519
msgid "GIF image was truncated or incomplete."
msgstr "Imatge GIF truncada o incompleta."
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1643
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1671
msgid "The GIF image format"
msgstr "El format d'imatge GIF"
......@@ -709,36 +721,40 @@ msgstr "El format d'imatge XBM"
msgid "No XPM header found"
msgstr "No s'ha trobat la capçalera XPM"
#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:1237
#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:1238
msgid "Invalid XPM header"
msgstr "La capçalera XPM no és vàlida"
#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:1246
msgid "XPM file has image width <= 0"
msgstr "El fitxer XPM té una amplada d'imatge <=0"
#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:1245
#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:1254
msgid "XPM file has image height <= 0"
msgstr "El fitxer XPM té una alçada d'imatge <=0"
#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:1253
#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:1262
msgid "XPM has invalid number of chars per pixel"
msgstr "XPM té un nombre de caràcters per píxel invàlid"
#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:1260
#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:1269
msgid "XPM file has invalid number of colors"
msgstr "El fitxer XPM té un nombre de colors no vàlid"
#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:1272 ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:1281
#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:1333
#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:1281 ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:1290
#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:1342
msgid "Cannot allocate memory for loading XPM image"
msgstr "No es pot obtenir memòria per a carregar la imatge XPM"
#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:1295
#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:1304
msgid "Cannot read XPM colormap"
msgstr "No es pot llegir el mapa de color d'XPM"
#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:1524
#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:1533
msgid "Failed to write to temporary file when loading XPM image"
msgstr "No s'ha pogut escriure al fitxer temporal en carregar la imatge XPM"
#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:1559
#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:1568
msgid "The XPM image format"
msgstr "El format d'imatge XPM"
......@@ -835,46 +851,46 @@ msgstr "COLORS"
msgid "Make X calls synchronous"
msgstr "Fes les crides a X sincronitzades"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:268 ../gtk/gtkaboutdialog.c:2014
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:269 ../gtk/gtkaboutdialog.c:2022
msgid "License"
msgstr "Llicència"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:269
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:270
msgid "The license of the program"
msgstr "La llicència del programa"
#. Add the credits button
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:489
msgid "_Credits"
msgstr "_Crèdits"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:490
msgid "C_redits"
msgstr "C_rèdits"
#. Add the license button
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:498
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:499
msgid "_License"
msgstr "_Llicència"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:720
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:728
#, c-format
msgid "About %s"
msgstr "Quant a %s"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:1942
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:1950
msgid "Credits"
msgstr "Crèdits"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:1968
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:1976
msgid "Written by"
msgstr "Escrit per"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:1971
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:1979
msgid "Documented by"
msgstr "Documentat per"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:1983
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:1991
msgid "Translated by"
msgstr "Traduït per"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:1987
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:1995
msgid "Artwork by"
msgstr "Art per"
......@@ -914,7 +930,7 @@ msgstr "Alt"
#. * so if you have a default text direction of RTL and YM, then
#. * the year will appear on the right.
#.
#: ../gtk/gtkcalendar.c:700
#: ../gtk/gtkcalendar.c:703
msgid "calendar:MY"
msgstr "calendar:MY"
......@@ -922,14 +938,15 @@ msgstr "calendar:MY"
#. * first day of the week to calendar:week_start:1 if you want Monday
#. * to be the first day of the week, and so on.
#.
#: ../gtk/gtkcalendar.c:710
#: ../gtk/gtkcalendar.c:717
msgid "calendar:week_start:0"
msgstr "calendar:week_start:1"
#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:235 ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:293
#. do not translate the part before the |
#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:236 ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:294
#, c-format
msgid "progress bar label|%d %%"
msgstr "etiqueta de la barra de progrés|%d %%"
msgstr "%d %%"
#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:220 ../gtk/gtkcolorbutton.c:574
msgid "Pick a Color"
......@@ -939,7 +956,7 @@ msgstr "Trieu un color"
msgid "Received invalid color data\n"
msgstr "S'han rebut dades de color invàlides\n"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:576
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:568
msgid ""
"The previously-selected color, for comparison to the color you're selecting "
"now. You can drag this color to a palette entry, or select this color as "
......@@ -950,7 +967,7 @@ msgstr ""
"seleccionar-lo com a actual per portar-lo a l'altra banda de la gamma de "
"colors."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:581
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:573
msgid ""
"The color you've chosen. You can drag this color to a palette entry to save "
"it for use in the future."
......@@ -958,11 +975,11 @@ msgstr ""
"El color que heu escollit. Podeu arrossegar aquest color cap a una paleta i "
"desar-lo per a utilitzar-lo més endavant."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:942
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:934
msgid "_Save color here"
msgstr "_Desa el color aquí"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1147
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1139
msgid ""
"Click this palette entry to make it the current color. To change this entry, "
"drag a color swatch here or right-click it and select \"Save color here.\""
......@@ -971,7 +988,7 @@ msgstr ""
"Per a canviar aquesta entrada, arrossegueu una gamma de colors aquí o "
"cliqueu-hi amb el botó dret i seleccioneu \"Desa el color aquí.\""
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1913
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1896
msgid ""
"Select the color you want from the outer ring. Select the darkness or "
"lightness of that color using the inner triangle."
......@@ -979,7 +996,7 @@ msgstr ""
"Seleccioneu el color que vulgueu de l'anell extern. Seleccioneu la foscor o "
"la claror del color utilitzant el triangle intern."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1938
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1921
msgid ""
"Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
"that color."
......@@ -987,67 +1004,67 @@ msgstr ""
"Feu clic al selector de color, llavors cliqueu on vulgueu de la vostra "
"pantalla per seleccionar el seu color."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1947
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1930
msgid "_Hue:"
msgstr "_Matís:"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1948
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1931
msgid "Position on the color wheel."
msgstr "Posició a la roda de colors."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1950
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1933
msgid "_Saturation:"
msgstr "_Saturació:"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1951
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1934
msgid "\"Deepness\" of the color."
msgstr "«Profunditat» del color."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1952
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1935
msgid "_Value:"
msgstr "_Valor:"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1953
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1936
msgid "Brightness of the color."
msgstr "Brillantor del color"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1954
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1937
msgid "_Red:"
msgstr "_Vermell:"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1955
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1938
msgid "Amount of red light in the color."
msgstr "Quantitat de llum vermella en el color."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1956
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1939
msgid "_Green:"
msgstr "_Verd:"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1957
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1940
msgid "Amount of green light in the color."
msgstr "Quantitat de llum verda en el color."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1958
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1941
msgid "_Blue:"
msgstr "_Blau:"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1959
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1942
msgid "Amount of blue light in the color."
msgstr "Quantitat de llum blava en el color."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1962
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1945
msgid "_Opacity:"
msgstr "_Opacitat:"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1970 ../gtk/gtkcolorsel.c:1981
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1953 ../gtk/gtkcolorsel.c:1964
msgid "Transparency of the color."
msgstr "Transparència del color."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1988
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1971
msgid "Color _Name:"
msgstr "_Nom de color:"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:2003
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1986
msgid ""
"You can enter an HTML-style hexadecimal color value, or simply a color name "
"such as 'orange' in this entry."
......@@ -1055,11 +1072,11 @@ msgstr ""
"Podeu introduir un valor de color hexadecimal a l'estil HTML, o simplement "
"el nom d'un color (com 'orange')"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:2022
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:2005
msgid "_Palette"
msgstr "_Paleta"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:2054
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:2037
msgid "Color Wheel"
msgstr "Roda de colors"
......@@ -1169,7 +1186,7 @@ msgstr "Dreceres"
msgid "Folder"
msgstr "Carpeta"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2979 ../gtk/gtkstock.c:295
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2979 ../gtk/gtkstock.c:317
msgid "_Add"
msgstr "_Afegeix"
......@@ -1177,7 +1194,7 @@ msgstr "_Afegeix"
msgid "Add the selected folder to the bookmarks"
msgstr "Afegeix la carpeta seleccionada a les adreces d'interès"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2991 ../gtk/gtkstock.c:352
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2991 ../gtk/gtkstock.c:395
msgid "_Remove"
msgstr "_Suprimeix"
......@@ -1223,100 +1240,100 @@ msgid "Create Fo_lder"
msgstr "Crea una ca_rpeta"
#. Name entry
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3502
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3505
msgid "_Name:"
msgstr "_Nom:"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3542
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3545
msgid "_Browse for other folders"
msgstr "Na_vega per unes altres carpetes"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3792
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3795
msgid "Save in _folder:"
msgstr "De_sa en la carpeta:"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3794
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3797
msgid "Create in _folder:"
msgstr "Crea en la _carpeta:"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4734
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4737
msgid "Cannot change to folder because it is not local"
msgstr "No es pot canviar a la carpeta perquè no és local"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5249
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5253
#, c-format
msgid "Shortcut %s does not exist"
msgstr "La drecera %s no existeix"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5713
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5717
#, c-format
msgid "Could not mount %s"
msgstr "No s'ha pogut muntar %s"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6006
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6010
msgid "Type name of new folder"
msgstr "Nom del tipus de la nova carpeta"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6048
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6052
#, c-format
msgid "%d byte"
msgid_plural "%d bytes"
msgstr[0] "%d octet"
msgstr[1] "%d octets"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6050
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6054
#, c-format
msgid "%.1f K"
msgstr "%.1f KB"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6052
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6056
#, c-format
msgid "%.1f M"
msgstr "%.1f MB"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6054
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6058
#, c-format
msgid "%.1f G"
msgstr "%.1f GB"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6106
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6110
msgid "Today"
msgstr "Avui"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6108
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6112
msgid "Yesterday"
msgstr "Ahir"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6119
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6123
msgid "Unknown"
msgstr "Desconegut"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6189
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6193
msgid "Cannot change folder"
msgstr "No es pot canviar de carpeta"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6190
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6194
msgid "The folder you specified is an invalid path."
msgstr "La carpeta que heu especificat és un camí invàlid."
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6229
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6233
#, c-format
msgid "Could not build file name from '%s' and '%s'"
msgstr "No s'ha pogut construir el nom del fitxer des de «%s» i «%s»"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6265
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6269
msgid "Could not select item"
msgstr "No s'ha pogut seleccionar l'element"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6305
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6309
msgid "Open Location"
msgstr "Obre una ubicació"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6312
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6316
msgid "Save in Location"
msgstr "Desa en una ubicació"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6336
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6340
msgid "_Location:"
msgstr "_Ubicació:"
......@@ -1558,6 +1575,16 @@ msgstr "«%s» no existeix a la llista d'adreces d'interès"
msgid "Error getting information for '/': %s"
msgstr "S'ha produït un error en obtenir informació per a «/»: %s"
#: ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:611
#, c-format
msgid "Network Drive (%s)"
msgstr "Unitat de xarxa (%s)"
#: ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:626
#, c-format
msgid "%s (%s)"
msgstr "%s (%s)"
#: ../gtk/gtkfontbutton.c:178 ../gtk/gtkfontbutton.c:295
msgid "Pick a Font"
msgstr "Trieu un tipus de lletra"
......@@ -1715,7 +1742,7 @@ msgstr "(desconegut)"
msgid "clear"
msgstr "neteja"
#: ../gtk/gtklabel.c:3931
#: ../gtk/gtklabel.c:3934
msgid "Select All"
msgstr "Selecciona-ho tot"
......@@ -1794,317 +1821,345 @@ msgstr ""
"L'element de camí del mapa de píxels: \"%s\" ha de ser absolut, %s, línia %d"
#. KEEP IN SYNC with gtkiconfactory.c stock icons, when appropriate
#: ../gtk/gtkstock.c:286
#: ../gtk/gtkstock.c:308
msgid "Information"
msgstr "Informació"
#: ../gtk/gtkstock.c:287
#: ../gtk/gtkstock.c:309
msgid "Warning"
msgstr "Advertència"
#: ../gtk/gtkstock.c:288
#: ../gtk/gtkstock.c:310
msgid "Error"
msgstr "Error"
#: ../gtk/gtkstock.c:289
#: ../gtk/gtkstock.c:311
msgid "Question"
msgstr "Pregunta"
#. FIXME these need accelerators when appropriate, and
#. * need the mnemonics to be rationalized
#.
#: ../gtk/gtkstock.c:294
#: ../gtk/gtkstock.c:316
msgid "_About"
msgstr "_Quant a"
#: ../gtk/gtkstock.c:296
#: ../gtk/gtkstock.c:318
msgid "_Apply"
msgstr "_Aplica"
#: ../gtk/gtkstock.c:297
#: ../gtk/gtkstock.c:319
msgid "_Bold"
msgstr "_Negreta"
#
#: ../gtk/gtkstock.c:298
#: ../gtk/gtkstock.c:320
msgid "_Cancel"
msgstr "_Cancel·la"
#
#: ../gtk/gtkstock.c:299
#: ../gtk/gtkstock.c:321
msgid "_CD-Rom"
msgstr "_CD-ROM"
#: ../gtk/gtkstock.c:300
#: ../gtk/gtkstock.c:322
msgid "_Clear"
msgstr "_Neteja"
#: ../gtk/gtkstock.c:301
#: ../gtk/gtkstock.c:323
msgid "_Close"
msgstr "_Tanca"
#: ../gtk/gtkstock.c:302
#: ../gtk/gtkstock.c:324
msgid "_Convert"
msgstr "_Converteix"
#: ../gtk/gtkstock.c:303
#: ../gtk/gtkstock.c:325
msgid "_Copy"
msgstr "_Copia"
#: ../gtk/gtkstock.c:304
#: ../gtk/gtkstock.c:326
msgid "Cu_t"
msgstr "Re_talla"
#: ../gtk/gtkstock.c:305
#: ../gtk/gtkstock.c:327
msgid "_Delete"
msgstr "_Suprimeix"
#: ../gtk/gtkstock.c:306
#: ../gtk/gtkstock.c:328
msgid "_Execute"
msgstr "_Executa"
#: ../gtk/gtkstock.c:307
#: ../gtk/gtkstock.c:329
msgid "_Edit"
msgstr "_Edita"
#: ../gtk/gtkstock.c:308
#: ../gtk/gtkstock.c:330
msgid "_Find"
msgstr "_Cerca"
#: ../gtk/gtkstock.c:309
#: ../gtk/gtkstock.c:331
msgid "Find and _Replace"
msgstr "Cerca i _reemplaça"
#: ../gtk/gtkstock.c:310
#: ../gtk/gtkstock.c:332
msgid "_Floppy"
msgstr "_Disquet"
#: ../gtk/gtkstock.c:311
msgid "_Bottom"
msgstr "_Al final"
#. translators, strip the prefix up to and including the first |
#: ../gtk/gtkstock.c:334
msgid "Navigation|_Bottom"
msgstr ""
#: ../gtk/gtkstock.c:312
msgid "_First"
#. translators, strip the prefix up to and including the first |
#: ../gtk/gtkstock.c:336
msgid "Navigation|_First"
msgstr "_Primer"
#: ../gtk/gtkstock.c:313
msgid "_Last"
msgstr "Ú_ltim"
#. translators, strip the prefix up to and including the first |
#: ../gtk/gtkstock.c:338
msgid "Navigation|_Last"
msgstr "_Últim"
#: ../gtk/gtkstock.c:314
msgid "_Top"
msgstr "A_munt"
#. translators, strip the prefix up to and including the first |