Commit d3808c70 authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas Committed by Kjartan Maraas
Browse files

Updated Norwegian bokmål translation.

2007-09-10  Kjartan Maraas  <kmaraas@gnome.org>

	* nb.po: Updated Norwegian bokmål translation.

svn path=/trunk/; revision=18783
parent 81538ec9
2007-09-10 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
* nb.po: Updated Norwegian bokmål translation.
2007-09-07 Nickolay V. Shmyrev <nshmyrev@yandex.ru>
* ru.po: Updated Russian translation
......
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nb\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-09-05 20:53+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-09-05 13:31+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2007-09-10 11:33+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-09-10 11:48+0200\n"
"Last-Translator: Terance Edward Sola <terance@lyse.net>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmal <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -556,7 +556,7 @@ msgstr "Skalering av piler"
#: ../gtk/gtkarrow.c:92
msgid "Amount of space used up by arrow"
msgstr ""
msgstr "Mengde plass som brukes av pilen"
#: ../gtk/gtkaspectframe.c:79
msgid "Horizontal Alignment"
......@@ -811,7 +811,7 @@ msgstr ""
"HVis satt brukes etiketten til å velge en standardoppføring i stedet for å "
"vises"
#: ../gtk/gtkbutton.c:223 ../gtk/gtkcombobox.c:784
#: ../gtk/gtkbutton.c:223 ../gtk/gtkcombobox.c:785
#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:401
msgid "Focus on click"
msgstr "Fokus ved klikk"
......@@ -849,9 +849,8 @@ msgid "Image position"
msgstr "Plassering av bilde"
#: ../gtk/gtkbutton.c:301
#, fuzzy
msgid "The position of the image relative to the text"
msgstr "Posisjon for håndtaket relativt til etterkommer"
msgstr "Posisjon for bildet i forhold til teksten"
#: ../gtk/gtkbutton.c:410
msgid "Default Spacing"
......@@ -907,7 +906,7 @@ msgstr "Indre kant"
#: ../gtk/gtkbutton.c:463
msgid "Border between button edges and child."
msgstr ""
msgstr "Kant mellom knappekanter og barn."
#: ../gtk/gtkbutton.c:476
msgid "Image spacing"
......@@ -1261,7 +1260,7 @@ msgid "Orientation and growth direction of the progress bar"
msgstr "Orientering og vekstretning for fremgangsmåleren"
#: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:93 ../gtk/gtkprogressbar.c:122
#: ../gtk/gtkrange.c:345 ../gtk/gtkscalebutton.c:200
#: ../gtk/gtkrange.c:346 ../gtk/gtkscalebutton.c:200
#: ../gtk/gtkspinbutton.c:207
msgid "Adjustment"
msgstr "Justering"
......@@ -1496,7 +1495,7 @@ msgstr ""
"Hvordan strenger skal splittes på flere linjer hvis celletegneren ikke har "
"nok plass til å vise hele strengen"
#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:468 ../gtk/gtkcombobox.c:673
#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:468 ../gtk/gtkcombobox.c:674
msgid "Wrap width"
msgstr "Bredde for bryting"
......@@ -1840,112 +1839,108 @@ msgstr "Verdi i listen"
msgid "Whether entered values must already be present in the list"
msgstr "Verdier som spesifiseres må allerede være i listen"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:656
#: ../gtk/gtkcombobox.c:657
msgid "ComboBox model"
msgstr "Modell for ComboBox"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:657
#: ../gtk/gtkcombobox.c:658
msgid "The model for the combo box"
msgstr "Modell for komboboksen"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:674
#: ../gtk/gtkcombobox.c:675
#, fuzzy
msgid "Wrap width for laying out the items in a grid"
msgstr "Brytningsbredde for utplassering av oppføringer i et rutenett"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:696
#: ../gtk/gtkcombobox.c:697
msgid "Row span column"
msgstr "Kolonne for radutbredelse"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:697
#: ../gtk/gtkcombobox.c:698
msgid "TreeModel column containing the row span values"
msgstr "TreeModel-kolonne som inneholder verdier for radutbredelse"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:718
#: ../gtk/gtkcombobox.c:719
msgid "Column span column"
msgstr "Kolonne for kolonneutbredelse"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:719
#: ../gtk/gtkcombobox.c:720
msgid "TreeModel column containing the column span values"
msgstr "TreeModel-kolonne som inneholder verdier for kolonneutbredelse"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:740
#: ../gtk/gtkcombobox.c:741
msgid "Active item"
msgstr "Aktiv oppføring"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:741
#: ../gtk/gtkcombobox.c:742
msgid "The item which is currently active"
msgstr "Oppføringen som er aktiv"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:760 ../gtk/gtkuimanager.c:220
#: ../gtk/gtkcombobox.c:761 ../gtk/gtkuimanager.c:220
msgid "Add tearoffs to menus"
msgstr "Legg til avrivningsfelt til menyer"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:761
#: ../gtk/gtkcombobox.c:762
msgid "Whether dropdowns should have a tearoff menu item"
msgstr "Om nedtrekksmenyer skal ha et element som kan dras av"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:776 ../gtk/gtkentry.c:522
#: ../gtk/gtkcombobox.c:777 ../gtk/gtkentry.c:522
msgid "Has Frame"
msgstr "Har ramme"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:777
#: ../gtk/gtkcombobox.c:778
msgid "Whether the combo box draws a frame around the child"
msgstr "Om kombinasjonsboksen tegner en ramme rundt barnet"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:785
#: ../gtk/gtkcombobox.c:786
msgid "Whether the combo box grabs focus when it is clicked with the mouse"
msgstr "Om kombinasjonsboksen tar fokus når den blir klikket på av musen"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:800 ../gtk/gtkmenu.c:484
#: ../gtk/gtkcombobox.c:801 ../gtk/gtkmenu.c:484
msgid "Tearoff Title"
msgstr "Tittel for avrevet meny"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:801
#, fuzzy
#: ../gtk/gtkcombobox.c:802
msgid ""
"A title that may be displayed by the window manager when the popup is torn-"
"off"
msgstr ""
"En tittel som skal vises av vindushåndtereren når denne menyen er avrevet"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:818
#, fuzzy
#: ../gtk/gtkcombobox.c:819
msgid "Popup shown"
msgstr "Sprett opp sett bredde"
msgstr "Oppsprettmeny vises"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:819
#: ../gtk/gtkcombobox.c:820
#, fuzzy
msgid "Whether the combo's dropdown is shown"
msgstr "Vis/ikke vis kant"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:825
#: ../gtk/gtkcombobox.c:826
msgid "Appears as list"
msgstr "Vises som liste"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:826
#: ../gtk/gtkcombobox.c:827
msgid "Whether dropdowns should look like lists rather than menus"
msgstr "Om nedtrekksmenyer skal se ut som lister i stedet for menyer"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:842
#: ../gtk/gtkcombobox.c:843
msgid "Arrow Size"
msgstr "Pilstørrelse"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:843
#, fuzzy
#: ../gtk/gtkcombobox.c:844
msgid "The minimum size of the arrow in the combo box"
msgstr "Modell for komboboksen"
msgstr "Minste størrelse på pilen i komboboksen"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:858 ../gtk/gtkentry.c:622 ../gtk/gtkhandlebox.c:176
#: ../gtk/gtkcombobox.c:859 ../gtk/gtkentry.c:622 ../gtk/gtkhandlebox.c:176
#: ../gtk/gtkmenubar.c:201 ../gtk/gtkstatusbar.c:186 ../gtk/gtktoolbar.c:613
#: ../gtk/gtkviewport.c:122
msgid "Shadow type"
msgstr "Skyggetype"
#: ../gtk/gtkcombobox.c:859
#, fuzzy
#: ../gtk/gtkcombobox.c:860
msgid "Which kind of shadow to draw around the combo box"
msgstr "Bredde på kanten rundt faneetikettene"
msgstr "Type skygge som skal tegnes rundt komboboksen"
#: ../gtk/gtkcontainer.c:237
msgid "Resize mode"
......@@ -2148,9 +2143,8 @@ msgstr ""
"utforminger."
#: ../gtk/gtkentry.c:606
#, fuzzy
msgid "Truncate multiline"
msgstr "Velg flere"
msgstr "Gjør om flere linjer til en"
#: ../gtk/gtkentry.c:607
#, fuzzy
......@@ -2179,7 +2173,7 @@ msgstr "Tidsavbrudd for passordhint"
#: ../gtk/gtkentry.c:912
msgid "How long to show the last inputted character in hidden entries"
msgstr ""
msgstr "Hvor lenge skal siste tegn vises i skjulte oppføringer"
#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:279
msgid "Completion Model"
......@@ -2449,7 +2443,7 @@ msgstr "Avbrutt"
#: ../gtk/gtkfilesystem.c:383
msgid "Whether or not the operation has been successfully cancelled"
msgstr ""
msgstr "Om avbrudd av operasjonen ble fullført eller ikke"
#: ../gtk/gtkfixed.c:90 ../gtk/gtklayout.c:582
msgid "X position"
......@@ -2704,9 +2698,8 @@ msgid "Tooltip Column"
msgstr "Kolonne for verktøytips"
#: ../gtk/gtkiconview.c:756
#, fuzzy
msgid "The column in the model containing the tooltip texts for the items"
msgstr "En kolonne i modellen som inneholder strengene."
msgstr "En kolonne i modellen som inneholder tekst for verktøytips for oppføringene"
#: ../gtk/gtkiconview.c:767
msgid "Selection Box Color"
......@@ -2969,10 +2962,8 @@ msgid "Tearoff State"
msgstr "Avrevet tilstand"
#: ../gtk/gtkmenu.c:500
#, fuzzy
msgid "A boolean that indicates whether the menu is torn-off"
msgstr ""
"En tittel som skal vises av vindushåndtereren når denne menyen er avrevet"
msgstr "En bolsk verdi som indikerer om menyen er avrevet"
#: ../gtk/gtkmenu.c:506
msgid "Vertical Padding"
......@@ -3089,9 +3080,8 @@ msgid "Pack direction"
msgstr "Pakkeretning"
#: ../gtk/gtkmenubar.c:176
#, fuzzy
msgid "The pack direction of the menubar"
msgstr "Orientering for verktøylinjen"
msgstr "Pakkeretning for menylinjen"
#: ../gtk/gtkmenubar.c:192
msgid "Child Pack direction"
......@@ -3337,7 +3327,7 @@ msgstr "Gruppe"
#: ../gtk/gtknotebook.c:663
msgid "Group for tabs drag and drop"
msgstr ""
msgstr "Gruppe for dra-og-slipp av faner"
#: ../gtk/gtknotebook.c:669
msgid "Tab label"
......@@ -3449,7 +3439,7 @@ msgstr "Brukerdata"
#: ../gtk/gtkobject.c:368
msgid "Anonymous User Data Pointer"
msgstr ""
msgstr "Anonym datapeker fra bruker"
#: ../gtk/gtkoptionmenu.c:162
msgid "The menu of options"
......@@ -3519,7 +3509,7 @@ msgstr "Hvis SANN vil etter kommer gjøres mindre enn forespurt størrelse"
#: ../gtk/gtkplug.c:146 ../gtk/gtkstatusicon.c:257
msgid "Embedded"
msgstr ""
msgstr "Innebygget"
#: ../gtk/gtkplug.c:147
#, fuzzy
......@@ -3624,7 +3614,7 @@ msgid "Printer settings"
msgstr "Innstillinger for skriver"
#: ../gtk/gtkprintjob.c:143 ../gtk/gtkprintjob.c:144
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:229
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:240
msgid "Page Setup"
msgstr "Sideoppsett"
......@@ -3646,11 +3636,11 @@ msgstr "Forvalgt sideoppsett"
msgid "The GtkPageSetup used by default"
msgstr "GtkPageSetup brukt som forvalg"
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:896 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:247
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:896 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:258
msgid "Print Settings"
msgstr "Skriverinnstillinger"
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:897 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:248
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:897 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:259
msgid "The GtkPrintSettings used for initializing the dialog"
msgstr ""
......@@ -3670,11 +3660,11 @@ msgstr "Antall sider"
msgid "The number of pages in the document."
msgstr "Antall sider i dokumentet."
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:962 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:237
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:962 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:248
msgid "Current Page"
msgstr "Denne siden"
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:963 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:238
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:963 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:249
msgid "The current page in the document"
msgstr "Aktiv side i dokumentet"
......@@ -3746,15 +3736,15 @@ msgstr "Egendefinert etikett for fane"
msgid "Label for the tab containing custom widgets."
msgstr ""
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:230
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:241
msgid "The GtkPageSetup to use"
msgstr "GtkPageSetup som skal brukes"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:255
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:266
msgid "Selected Printer"
msgstr "Valgt skriver"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:256
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:267
msgid "The GtkPrinter which is selected"
msgstr "GtkPrinter som er valgt"
......@@ -3897,145 +3887,145 @@ msgstr "Radioknappen med samme gruppe som widgetet tilhører."
msgid "The radio menu item whose group this widget belongs to."
msgstr "Radioknappen med samme gruppe som widgetet tilhører."
#: ../gtk/gtkrange.c:336
#: ../gtk/gtkrange.c:337
msgid "Update policy"
msgstr "Oppdateringspolicy"
#: ../gtk/gtkrange.c:337
#: ../gtk/gtkrange.c:338
msgid "How the range should be updated on the screen"
msgstr "Hvordan området skal oppdateres på skjermen"
#: ../gtk/gtkrange.c:346
#: ../gtk/gtkrange.c:347
msgid "The GtkAdjustment that contains the current value of this range object"
msgstr "GtkAdjustment som inneholder nåværende verdi for dette områdeobjektet"
#: ../gtk/gtkrange.c:353
#: ../gtk/gtkrange.c:354
msgid "Inverted"
msgstr "Invertert"
#: ../gtk/gtkrange.c:354
#: ../gtk/gtkrange.c:355
msgid "Invert direction slider moves to increase range value"
msgstr "Snu retningen glideren beveger seg for å øke verdien i området"
#: ../gtk/gtkrange.c:361
#: ../gtk/gtkrange.c:362
msgid "Lower stepper sensitivity"
msgstr ""
#: ../gtk/gtkrange.c:362
#: ../gtk/gtkrange.c:363
msgid ""
"The sensitivity policy for the stepper that points to the adjustment's lower "
"side"
msgstr ""
#: ../gtk/gtkrange.c:370
#: ../gtk/gtkrange.c:371
msgid "Upper stepper sensitivity"
msgstr ""
#: ../gtk/gtkrange.c:371
#: ../gtk/gtkrange.c:372
msgid ""
"The sensitivity policy for the stepper that points to the adjustment's upper "
"side"
msgstr ""
#: ../gtk/gtkrange.c:388
#: ../gtk/gtkrange.c:389
msgid "Show Fill Level"
msgstr ""
#: ../gtk/gtkrange.c:389
#: ../gtk/gtkrange.c:390
msgid "Whether to display a fill level indicator graphics on trough."
msgstr ""
#: ../gtk/gtkrange.c:405
#: ../gtk/gtkrange.c:406
msgid "Restrict to Fill Level"
msgstr ""
#: ../gtk/gtkrange.c:406
#: ../gtk/gtkrange.c:407
msgid "Whether to restrict the upper boundary to the fill level."
msgstr ""
#: ../gtk/gtkrange.c:421
#: ../gtk/gtkrange.c:422
msgid "Fill Level"
msgstr ""
#: ../gtk/gtkrange.c:422
#: ../gtk/gtkrange.c:423
msgid "The fill level."
msgstr ""
#: ../gtk/gtkrange.c:430
#: ../gtk/gtkrange.c:431
msgid "Slider Width"
msgstr "Bredde på rullelisten"
#: ../gtk/gtkrange.c:431
#: ../gtk/gtkrange.c:432
msgid "Width of scrollbar or scale thumb"
msgstr "Bredde for rullefeltet eller skalering"
#: ../gtk/gtkrange.c:438
#: ../gtk/gtkrange.c:439
msgid "Trough Border"
msgstr "Gjennom kant"
#: ../gtk/gtkrange.c:439
#: ../gtk/gtkrange.c:440
msgid "Spacing between thumb/steppers and outer trough bevel"
msgstr "Mellomrom mellom «thumb/steppers» og ytre kant"
#: ../gtk/gtkrange.c:446
#: ../gtk/gtkrange.c:447
msgid "Stepper Size"
msgstr "Størrelse på steg"
#: ../gtk/gtkrange.c:447
#: ../gtk/gtkrange.c:448
msgid "Length of step buttons at ends"
msgstr "Lengde på stegknappene ved kantene"
#: ../gtk/gtkrange.c:462
#: ../gtk/gtkrange.c:463
msgid "Stepper Spacing"
msgstr "Stegmellomrom"
#: ../gtk/gtkrange.c:463
#: ../gtk/gtkrange.c:464
msgid "Spacing between step buttons and thumb"
msgstr "Mellomrom mellom stegknapper og «thumb»"
#: ../gtk/gtkrange.c:470
#: ../gtk/gtkrange.c:471
msgid "Arrow X Displacement"
msgstr "X-forskyvning for pil"
#: ../gtk/gtkrange.c:471
#: ../gtk/gtkrange.c:472
msgid ""
"How far in the x direction to move the arrow when the button is depressed"
msgstr "Hvor langt pilen flyttes i x-retning når knappen er nedtrykt"
#: ../gtk/gtkrange.c:478
#: ../gtk/gtkrange.c:479
msgid "Arrow Y Displacement"
msgstr "Y-forskyvning for pil"
#: ../gtk/gtkrange.c:479
#: ../gtk/gtkrange.c:480
msgid ""
"How far in the y direction to move the arrow when the button is depressed"
msgstr "Hvor langt pilen flyttes i y-retning når knappen er nedtrykt"
#: ../gtk/gtkrange.c:487
#: ../gtk/gtkrange.c:488
msgid "Draw slider ACTIVE during drag"
msgstr ""
#: ../gtk/gtkrange.c:488
#: ../gtk/gtkrange.c:489
msgid ""
"With this option set to TRUE, sliders will be drawn ACTIVE and with shadow "
"IN while they are dragged"
msgstr ""
#: ../gtk/gtkrange.c:502
#: ../gtk/gtkrange.c:503
msgid "Trough Side Details"
msgstr ""
#: ../gtk/gtkrange.c:503
#: ../gtk/gtkrange.c:504
msgid ""
"When TRUE, the parts of the trough on the two sides of the slider are drawn "
"with different details"
msgstr ""
#: ../gtk/gtkrange.c:519
#: ../gtk/gtkrange.c:520
msgid "Trough Under Steppers"
msgstr ""
#: ../gtk/gtkrange.c:520
#: ../gtk/gtkrange.c:521
msgid ""
"Whether to draw trough for full length of range or exclude the steppers and "
"spacing"
......@@ -4063,9 +4053,8 @@ msgid "Show Private"
msgstr "Vis privat"
#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:136
#, fuzzy
msgid "Whether the private items should be displayed"
msgstr "Om skjulte filer og mapper skal vises"
msgstr "Om private oppføringer skal vises"
#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:149
msgid "Show Tooltips"
......@@ -4131,7 +4120,7 @@ msgstr "Filter for å velge hvilke filer som vises"
#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:251
msgid "The full path to the file to be used to store and read the list"
msgstr ""
msgstr "Full sti til filen som skal brukes til å lagre og lese listen"
#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:266
msgid ""
......@@ -4579,7 +4568,7 @@ msgstr ""
#: ../gtk/gtksettings.c:452
msgid "Show the 'Input Methods' menu"
msgstr ""
msgstr "Vis menyen «Inndatametoder»"
#: ../gtk/gtksettings.c:453
msgid ""
......@@ -4599,7 +4588,7 @@ msgstr ""
#: ../gtk/gtksettings.c:470
msgid "Start timeout"
msgstr ""
msgstr "Tidsavbrudd for start"
#: ../gtk/gtksettings.c:471
msgid "Starting value for timeouts, when button is pressed"
......@@ -4627,9 +4616,8 @@ msgid "Color scheme"
msgstr "Fargetema"
#: ../gtk/gtksettings.c:527
#, fuzzy
msgid "A palette of named colors for use in themes"
msgstr "Navn på ikonet fra ikontemaet"
msgstr "Palett med navngitte farger for bruk i tema"
#: ../gtk/gtksettings.c:536
msgid "Enable Animations"
......@@ -4653,7 +4641,7 @@ msgstr "Tidsavbrudd for verktøytips"
#: ../gtk/gtksettings.c:574
msgid "Timeout before tooltip is shown"
msgstr ""
msgstr "Tidsavbrudd før verktøytips vises"
#: ../gtk/gtksettings.c:599
msgid "Tooltip browse timeout"
......@@ -4752,7 +4740,7 @@ msgstr "Om avrivningsoppføringer skal legges til for menyen"
#: ../gtk/gtksettings.c:801
msgid "Recent Files Limit"
msgstr ""
msgstr "Grense for nylig brukte filer"
#: ../gtk/gtksettings.c:802
msgid "Number of recently used files"
......@@ -5501,9 +5489,8 @@ msgid "Size of icons in this toolbar"
msgstr "Størrelse på ikoner i denne verktøylinjen"
#: ../gtk/gtktoolbar.c:546
#, fuzzy
msgid "Icon size set"
msgstr "Skriftstørrelse satt"
msgstr "Ikonstørrelse satt"
#: ../gtk/gtktoolbar.c:547
#, fuzzy
......@@ -5767,9 +5754,8 @@ msgid "Whether grid lines should be drawn in the tree view"
msgstr "Vis/ikke vis kant"
#: ../gtk/gtktreeview.c:755
#, fuzzy
msgid "Enable Tree Lines"
msgstr "Aktiver piltaster"
msgstr "Aktiver linjer i tre"
#: ../gtk/gtktreeview.c:756
#, fuzzy
......@@ -6165,18 +6151,16 @@ msgid "Has tooltip"
msgstr "Har verktøytips"
#: ../gtk/gtkwidget.c:626
#, fuzzy
msgid "Whether this widget has a tooltip"
msgstr "Widget har inndatafokus"
msgstr "Om denne komponenten har verktøytips"
#: ../gtk/gtkwidget.c:646
msgid "Tooltip Text"
msgstr "Tekst for verktøytips"
#: ../gtk/gtkwidget.c:647 ../gtk/gtkwidget.c:668
#, fuzzy
msgid "The contents of the tooltip for this widget"
msgstr "Innhold i oppføringen"
msgstr "Innhold i verktøytips for denne komponenten"
#: ../gtk/gtkwidget.c:667
#, fuzzy
......@@ -6510,9 +6494,8 @@ msgid "Deletable"
msgstr "Slettbar"
#: ../gtk/gtkwindow.c:710
#, fuzzy
msgid "Whether the window frame should have a close button"
msgstr "Om vinduet skal dekoreres av vindushåndtereren"
msgstr "Om vinduet skal ha en knapp for å lukke det"
#: ../gtk/gtkwindow.c:726
msgid "Gravity"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment