Commit fbbeab7c authored by Jordi Mallach's avatar Jordi Mallach
Browse files

Updated Catalan translation by Xavier Conde Rueda <xaviconde@eresmas.com>.

parent e23cdf79
2005-02-17 Jordi Mallach <jordi@sindominio.net>
* ca.po: Updated Catalan translation.
2005-02-16 Raphael Higino <raphaelh@cvs.gnome.org>
* pt_BR.po: Updated Brazilian Portuguese translation.
......
......@@ -9,455 +9,433 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ 2.3.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-01-08 02:01-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2003-11-13 15:21+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2005-02-17 11:10+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-01-28 15:21+0100\n"
"Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@sindominio.net>\n"
"Language-Team: Catalan <tradgnome@softcatala.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:108
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:108
msgid "Number of Channels"
msgstr ""
msgstr "Nombre de canals"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:109
#, fuzzy
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:109
msgid "The number of samples per pixel"
msgstr "XPM té un nombre de caràcters per punt no vàlid"
msgstr "El nombre de mostres per píxel"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:119
#, fuzzy
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:119
msgid "Colorspace"
msgstr "_Nom de color:"
msgstr "Espai de color"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:120
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:120
msgid "The colorspace in which the samples are interpreted"
msgstr ""
msgstr "L'espai de color en el qual s'interpreten les mostres"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:130
#, fuzzy
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:130
msgid "Has Alpha"
msgstr "Utilitza marques"
msgstr "Té transparència"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:131
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:131
msgid "Whether the pixbuf has an alpha channel"
msgstr ""
msgstr "Si la memòria de píxels té canal de transparència"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:145
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:145
msgid "Bits per Sample"
msgstr ""
msgstr "Bits per mostra"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:146
#, fuzzy
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:146
msgid "The number of bits per sample"
msgstr "El nombre de files a la taula"
msgstr "El nombre de bits per mostra"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:156 gtk/gtklayout.c:651 gtk/gtktreeviewcolumn.c:241
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:156 ../gtk/gtklayout.c:651
#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:241
msgid "Width"
msgstr "Amplada"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:157
#, fuzzy
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:157
msgid "The number of columns of the pixbuf"
msgstr "El nombre de columnes a la taula"
msgstr "El nombre de columnes de la memòria de píxels"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:167 gtk/gtklayout.c:660
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:167 ../gtk/gtklayout.c:660
msgid "Height"
msgstr "Alçada"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:168
#, fuzzy
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:168
msgid "The number of rows of the pixbuf"
msgstr "El nombre de files a la taula"
msgstr "El nombre de files de la memòria de píxels"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:185
#, fuzzy
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:185
msgid "Rowstride"
msgstr "Files"
msgstr "Espai entre files"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:186
#, fuzzy
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:186
msgid ""
"The number of bytes between the start of a row and the start of the next row"
msgstr ""
"Nombre de píxels entre les barres de desplaçament i la pantalla desplaçada"
msgstr "El nombre de bytes entre l'inici d'una fila i l'inici de la següent"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:196
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:196
msgid "Pixels"
msgstr ""
msgstr "Píxels"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:197
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:197
msgid "A pointer to the pixel data of the pixbuf"
msgstr ""
msgstr "Un punter a les dades de píxels de la memòria de píxels"
#: gdk/gdkdisplaymanager.c:127
#: ../gdk/gdkdisplaymanager.c:127
msgid "Default Display"
msgstr "Pantalla per defecte"
msgstr "Visualització per defecte"
#: gdk/gdkdisplaymanager.c:128
#: ../gdk/gdkdisplaymanager.c:128
msgid "The default display for GDK"
msgstr "La pantalla per defecte per a GDK"
msgstr "La visualització per defecte per a GDK"
#: gdk/gdkpango.c:574 gtk/gtkinvisible.c:116 gtk/gtkwindow.c:533
#: ../gdk/gdkpango.c:574 ../gtk/gtkinvisible.c:116 ../gtk/gtkwindow.c:533
msgid "Screen"
msgstr "Pantalla"
#: gdk/gdkpango.c:575
#, fuzzy
#: ../gdk/gdkpango.c:575
msgid "the GdkScreen for the renderer"
msgstr "El model per la vista d'arbre"
msgstr "el GdkScreen per al representador"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:195
#, fuzzy
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:202
msgid "Program name"
msgstr "Nom de marcador"
msgstr "Nom del programa"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:196
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:203
msgid ""
"The name of the program. If this is not set, it defaults to "
"g_get_application_name()"
msgstr ""
"El nom del programa. Si no està definit, per defecte serà el valor de "
"g_get_application_name()"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:210
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:217
msgid "Program version"
msgstr ""
msgstr "Versió del programa"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:211
#, fuzzy
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:218
msgid "The version of the program"
msgstr "L'orientació de la barra d'eines"
msgstr "La versió del programa"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:225
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:232
msgid "Copyright string"
msgstr ""
msgstr "Cadena del copyright"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:226
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:233
msgid "Copyright information for the program"
msgstr ""
msgstr "Informació de copyright per al programa"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:243
#, fuzzy
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:250
msgid "Comments string"
msgstr "Espaiat de columnes"
msgstr "Cadena de comentaris"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:244
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:251
msgid "Comments about the program"
msgstr ""
msgstr "Comentaris quant al vostre programa"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:276
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:284
msgid "Website URL"
msgstr ""
msgstr "URL del lloc web"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:277
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:285
msgid "The URL for the link to the website of the program"
msgstr ""
msgstr "La URL per a l'enllaç al lloc web del programa"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:293
#, fuzzy
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:301
msgid "Website label"
msgstr "Etiqueta de la pestanya"
msgstr "Etiqueta del lloc web"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:294
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:302
msgid ""
"The label for the link to the website of the program. If this is not set, it "
"defaults to the URL"
msgstr ""
"L'etiqueta per a l'enllaç al lloc web del programa. Si no està definitda, "
"s'usa el valor de la URL"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:310
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:318
msgid "Authors"
msgstr ""
msgstr "Autors"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:311
#, fuzzy
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:319
msgid "List of authors of the program"
msgstr "L'orientació de la barra d'eines"
msgstr "Llista d'autors del programa"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:327
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:335
msgid "Documenters"
msgstr ""
msgstr "Documentadors"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:328
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:336
msgid "List of people documenting the program"
msgstr ""
msgstr "Llista de gent que documenta el programa"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:344
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:352
msgid "Artists"
msgstr ""
msgstr "Artistes"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:345
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:353
msgid "List of people who have contributed artwork to the program"
msgstr ""
msgstr "Llista de gent que ha contribuït amb imatges al programa"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:362
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:370
msgid "Translator credits"
msgstr ""
msgstr "Traductors"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:363
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:371
msgid ""
"Credits to the translators. This string should be marked as translatable"
msgstr ""
msgstr "El nom dels traductors. Aquesta cadena s'ha de marcar com a traduïble"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:378
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:386
msgid "Logo"
msgstr ""
msgstr "Logotipus"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:379
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:387
msgid ""
"A logo for the about box. If this is not set, it defaults to "
"gtk_window_get_default_icon_list()"
msgstr ""
"Un logotipus per a la caixa d'informació de l'aplicació. Si no està definit, "
"es fa servir el valor de gtk_window_get_default_icon_list()"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:394
#, fuzzy
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:402
msgid "Logo Icon Name"
msgstr "Nom de família"
msgstr "Nom de la icona del logo"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:395
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:403
msgid "A named icon to use as the logo for the about box."
msgstr ""
msgstr "Una icona amb nom per a usar com a logotipus a la caixa d'informació"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:402
#, fuzzy
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:410
msgid "Link Color"
msgstr "Color actual"
msgstr "Color de l'enllaç"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:403
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:411
msgid "Color of hyperlinks"
msgstr ""
msgstr "Color dels hiperenllaços"
#: gtk/gtkaccellabel.c:139
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:139
msgid "Accelerator Closure"
msgstr "Tancament de drecera"
#: gtk/gtkaccellabel.c:140
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:140
msgid "The closure to be monitored for accelerator changes"
msgstr "El tancament a monitoritzar per a canvis de drecera"
#: gtk/gtkaccellabel.c:146
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:146
msgid "Accelerator Widget"
msgstr "Giny accelerador"
msgstr "Element d'interfície accelerador"
#: gtk/gtkaccellabel.c:147
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:147
msgid "The widget to be monitored for accelerator changes"
msgstr "El giny a monitoritzar per a canvis en l'accelerador"
msgstr "L'element d'interfície a monitoritzar per a canvis en l'accelerador"
#: gtk/gtkaction.c:196 gtk/gtkactiongroup.c:134
#, fuzzy
#: ../gtk/gtkaction.c:196 ../gtk/gtkactiongroup.c:134
msgid "Name"
msgstr "Nom de família"
msgstr "Nom"
#: gtk/gtkaction.c:197
#: ../gtk/gtkaction.c:197
msgid "A unique name for the action."
msgstr ""
msgstr "Un nom únic per a una acció."
#: gtk/gtkaction.c:204 gtk/gtkbutton.c:220 gtk/gtkexpander.c:206
#: gtk/gtkframe.c:127 gtk/gtklabel.c:320 gtk/gtktoolbutton.c:181
#: ../gtk/gtkaction.c:204 ../gtk/gtkbutton.c:220 ../gtk/gtkexpander.c:206
#: ../gtk/gtkframe.c:127 ../gtk/gtklabel.c:320 ../gtk/gtktoolbutton.c:181
msgid "Label"
msgstr "Etiqueta"
#: gtk/gtkaction.c:205
#: ../gtk/gtkaction.c:205
msgid "The label used for menu items and buttons that activate this action."
msgstr ""
"L'etiqueta usada per als elements de menú i els botons que activen aquesta "
"acció."
#: gtk/gtkaction.c:212
#, fuzzy
#: ../gtk/gtkaction.c:212
msgid "Short label"
msgstr "Etiqueta de la pestanya"
msgstr "Etiqueta breu"
#: gtk/gtkaction.c:213
#: ../gtk/gtkaction.c:213
msgid "A shorter label that may be used on toolbar buttons."
msgstr ""
msgstr "Una etiqueta més breu que pot ser usada en botons de la barra d'eines."
#: gtk/gtkaction.c:219
#: ../gtk/gtkaction.c:219
msgid "Tooltip"
msgstr ""
msgstr "Consell flotant"
#: gtk/gtkaction.c:220
#: ../gtk/gtkaction.c:220
msgid "A tooltip for this action."
msgstr ""
msgstr "Consell flotant per a aquesta acció."
#: gtk/gtkaction.c:226
#, fuzzy
#: ../gtk/gtkaction.c:226
msgid "Stock Icon"
msgstr "Identificació de l'acció"
msgstr "Icona"
#: gtk/gtkaction.c:227
#: ../gtk/gtkaction.c:227
msgid "The stock icon displayed in widgets representing this action."
msgstr ""
msgstr "La icona mostrada en els controls que representen aquesta acció."
#: gtk/gtkaction.c:234 gtk/gtktoolitem.c:159
#: ../gtk/gtkaction.c:234 ../gtk/gtktoolitem.c:159
msgid "Visible when horizontal"
msgstr ""
msgstr "Visible en horitzontal"
#: gtk/gtkaction.c:235 gtk/gtktoolitem.c:160
#: ../gtk/gtkaction.c:235 ../gtk/gtktoolitem.c:160
msgid ""
"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a horizontal "
"orientation."
msgstr ""
"Si l'element de la barra d'eines és visible quan la barra d'eines està "
"orientada horitzontalment."
#
#: gtk/gtkaction.c:250
#, fuzzy
#: ../gtk/gtkaction.c:250
msgid "Visible when overflown"
msgstr "Visible"
msgstr ""
#: gtk/gtkaction.c:251
#: ../gtk/gtkaction.c:251
msgid ""
"When TRUE, toolitem proxies for this action are represented in the toolbar "
"overflow menu."
msgstr ""
#: gtk/gtkaction.c:258 gtk/gtktoolitem.c:166
#: ../gtk/gtkaction.c:258 ../gtk/gtktoolitem.c:166
msgid "Visible when vertical"
msgstr ""
msgstr "Visible en vertical"
#: gtk/gtkaction.c:259 gtk/gtktoolitem.c:167
#: ../gtk/gtkaction.c:259 ../gtk/gtktoolitem.c:167
msgid ""
"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a vertical "
"orientation."
msgstr ""
"Si l'element de la barra d'eines és visible quan la barra d'eines està "
"orientada horitzontalment."
#: gtk/gtkaction.c:266 gtk/gtktoolitem.c:173
#: ../gtk/gtkaction.c:266 ../gtk/gtktoolitem.c:173
msgid "Is important"
msgstr "És important"
#: gtk/gtkaction.c:267
#: ../gtk/gtkaction.c:267
msgid ""
"Whether the action is considered important. When TRUE, toolitem proxies for "
"this action show text in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ mode."
msgstr ""
#: gtk/gtkaction.c:275
#: ../gtk/gtkaction.c:275
msgid "Hide if empty"
msgstr "Amaga si és buit"
#: gtk/gtkaction.c:276
#: ../gtk/gtkaction.c:276
msgid "When TRUE, empty menu proxies for this action are hidden."
msgstr ""
#: gtk/gtkaction.c:282 gtk/gtkactiongroup.c:142 gtk/gtkcellrenderer.c:222
#: gtk/gtkwidget.c:450
#: ../gtk/gtkaction.c:282 ../gtk/gtkactiongroup.c:142
#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:222 ../gtk/gtkwidget.c:450
msgid "Sensitive"
msgstr "Sensible"
#: gtk/gtkaction.c:283
#, fuzzy
#: ../gtk/gtkaction.c:283
msgid "Whether the action is enabled."
msgstr "Si el giny és visible"
msgstr "Si l'acció està habilitada."
#
#: gtk/gtkaction.c:289 gtk/gtkactiongroup.c:149 gtk/gtktreeview.c:582
#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:225 gtk/gtkwidget.c:443
#: ../gtk/gtkaction.c:289 ../gtk/gtkactiongroup.c:149 ../gtk/gtktreeview.c:582
#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:225 ../gtk/gtkwidget.c:443
msgid "Visible"
msgstr "Visible"
#: gtk/gtkaction.c:290
#, fuzzy
#: ../gtk/gtkaction.c:290
msgid "Whether the action is visible."
msgstr "Si el giny és visible"
msgstr "Si l'acció és visible"
#: gtk/gtkaction.c:296
#, fuzzy
#: ../gtk/gtkaction.c:296
msgid "Action Group"
msgstr "Fracció"
msgstr "Grup de l'acció"
#: gtk/gtkaction.c:297
#: ../gtk/gtkaction.c:297
msgid ""
"The GtkActionGroup this GtkAction is associated with, or NULL (for internal "
"use)."
msgstr ""
"El GtkActionGroup associat amb aquesta GtkAction, o NULL (per a ús intern)."
#: gtk/gtkactiongroup.c:135
#: ../gtk/gtkactiongroup.c:135
msgid "A name for the action group."
msgstr ""
msgstr "Un nom per al grup d'acció."
#: gtk/gtkactiongroup.c:143
#, fuzzy
#: ../gtk/gtkactiongroup.c:143
msgid "Whether the action group is enabled."
msgstr "Si el giny és visible"
msgstr "Si el grup d'acció és habilitat."
#: gtk/gtkactiongroup.c:150
#, fuzzy
#: ../gtk/gtkactiongroup.c:150
msgid "Whether the action group is visible."
msgstr "Si el giny és visible"
msgstr "Si el grup d'acció és visible"
#: gtk/gtkadjustment.c:115 gtk/gtkcellrendererprogress.c:115
#: gtk/gtkspinbutton.c:303
#: ../gtk/gtkadjustment.c:115 ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:115
#: ../gtk/gtkspinbutton.c:303
msgid "Value"
msgstr "Valor"
#: gtk/gtkadjustment.c:116
#, fuzzy
#: ../gtk/gtkadjustment.c:116
msgid "The value of the adjustment"
msgstr "El nom del giny"
msgstr "El valor de l'ajustament"
#: gtk/gtkadjustment.c:132
#, fuzzy
#: ../gtk/gtkadjustment.c:132
msgid "Minimum Value"
msgstr "X mínim"
msgstr "Valor mínim"
#: gtk/gtkadjustment.c:133
#, fuzzy
#: ../gtk/gtkadjustment.c:133
msgid "The minimum value of the adjustment"
msgstr "El nom del giny"
msgstr "El valor mínim de l'ajustament"
#: gtk/gtkadjustment.c:152
#, fuzzy
#: ../gtk/gtkadjustment.c:152
msgid "Maximum Value"
msgstr "Llargada màxima"
msgstr "Valor màxim"
#: gtk/gtkadjustment.c:153
#, fuzzy
#: ../gtk/gtkadjustment.c:153
msgid "The maximum value of the adjustment"
msgstr "El nom del giny"
msgstr "El valor màxim de l'ajustament"
#: gtk/gtkadjustment.c:169
#, fuzzy
#: ../gtk/gtkadjustment.c:169
msgid "Step Increment"
msgstr "Pantalla"
msgstr "Increment d'un pas"
#: gtk/gtkadjustment.c:170
#, fuzzy
#: ../gtk/gtkadjustment.c:170
msgid "The step increment of the adjustment"
msgstr "Els continguts de l'entrada"
msgstr "L'increment de pas de l'ajustament"
#: gtk/gtkadjustment.c:186
#: ../gtk/gtkadjustment.c:186
msgid "Page Increment"
msgstr ""
msgstr "Increment de pàgina"
#: gtk/gtkadjustment.c:187
#, fuzzy
#: ../gtk/gtkadjustment.c:187
msgid "The page increment of the adjustment"
msgstr "Els continguts de l'entrada"
msgstr "L'increment de pàgina de l'ajustament"
#: gtk/gtkadjustment.c:206
#, fuzzy
#: ../gtk/gtkadjustment.c:206
msgid "Page Size"
msgstr "Mida màxima"
msgstr "Mida de pàgina"
#: gtk/gtkadjustment.c:207
#, fuzzy
#: ../gtk/gtkadjustment.c:207
msgid "The page size of the adjustment"
msgstr "L'estat commutat del botó"
msgstr "La mida de pàgina de l'ajustament"
#: gtk/gtkalignment.c:118
#: ../gtk/gtkalignment.c:118
msgid "Horizontal alignment"
msgstr "Alineació horitzontal"
#: gtk/gtkalignment.c:119 gtk/gtkbutton.c:271
#: ../gtk/gtkalignment.c:119 ../gtk/gtkbutton.c:271
msgid ""
"Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is "
"right aligned"
msgstr ""
"Posició vertical del fill en espai disponible. 0.0 s'alinea a l'esquerra, "
"Posició vertical del fill en l'espai disponible. 0.0 s'alinea a l'esquerra, "
"1.0 s'alinea a la dreta"
#: gtk/gtkalignment.c:128
#: ../gtk/gtkalignment.c:128
msgid "Vertical alignment"
msgstr "Alineació vertical"
#: gtk/gtkalignment.c:129 gtk/gtkbutton.c:290
#: ../gtk/gtkalignment.c:129 ../gtk/gtkbutton.c:290
msgid ""
"Vertical position of child in available space. 0.0 is top aligned, 1.0 is "
"bottom aligned"
......@@ -465,11 +443,11 @@ msgstr ""
"Posició vertical del fill en espai disponible. 0.0 s'alinea a dalt, 1.0 "
"s'alinea a baix"
#: gtk/gtkalignment.c:137
#: ../gtk/gtkalignment.c:137
msgid "Horizontal scale"
msgstr "Escala horitzontal"
#: gtk/gtkalignment.c:138
#: ../gtk/gtkalignment.c:138
msgid ""
"If available horizontal space is bigger than needed for the child, how much "