Commit a3d40ba5 authored by Quentí's avatar Quentí Committed by Eugen Rochko

[i18n] Update for Occitan (#9157)

* Update oc.json

* Update devise.oc.yml

* Update oc.yml

* Update oc.json
parent be202f93
......@@ -157,7 +157,7 @@
"keyboard_shortcuts.legend": "mostrar aquesta legenda",
"keyboard_shortcuts.local": "per dobrir lo flux public local",
"keyboard_shortcuts.mention": "mencionar l’autor",
"keyboard_shortcuts.muted": "per dorbir la lista dels utilizaires silenciats",
"keyboard_shortcuts.muted": "per dobrir la lista dels utilizaires silenciats",
"keyboard_shortcuts.my_profile": "per dobrir vòstre perfil",
"keyboard_shortcuts.notifications": "per dobrir la columna de notificacions",
"keyboard_shortcuts.pinned": "per dobrir la lista dels tuts penjats",
......@@ -314,8 +314,8 @@
"status.show_more_all": "Los desplegar totes",
"status.unmute_conversation": "Tornar mostrar la conversacion",
"status.unpin": "Tirar del perfil",
"suggestions.dismiss": "Dismiss suggestion",
"suggestions.header": "You might be interested in…",
"suggestions.dismiss": "Regetar la suggestion",
"suggestions.header": "Aquò vos poiriá interessar…",
"tabs_bar.federated_timeline": "Flux public global",
"tabs_bar.home": "Acuèlh",
"tabs_bar.local_timeline": "Flux public local",
......
......@@ -8,10 +8,10 @@ oc:
failure:
already_authenticated: Sètz ja connectat.
inactive: Vòstre compte es pas encara activat.
invalid: "%{authentication_keys} invalid."
invalid: "%{authentication_keys} invalida."
last_attempt: Vos demòra un ensag abans que vòstre compte siasque blocat.
locked: Vòstre compte es blocat.
not_found_in_database: "%{authentication_keys} invalid."
not_found_in_database: "%{authentication_keys} invalida."
timeout: Vòstra session a expirat. Mercés de vos tornar connectar per contunhar.
unauthenticated: Vos cal vos connectar o marcar abans de contunhar.
unconfirmed: Vos cal confirmar vòstra adreça de corrièl abans de contunhar.
......
......@@ -311,7 +311,7 @@ oc:
description_html: Un <strong> relai de federacion</strong> es un servidor intermediari qu’escàmbia de bèls volumes de tuts publics entre servidors que son abonats e i publican.<strong>Pòt ajudar de pichons e mejans servidors a trobar de contenguts del fediverse estant</strong>, qu’autrament demandariá als utilizaires locals de s’abonar manualament a d’autres monde marcats sus de servidors alonhats.
disable: Desactivar
disabled: Desactivat
enable: Activat
enable: Activar
enable_hint: Un còp activat, vòstre servidor s’abonarà a totes los tuts publics del relai estant, e començarà de mandar sos tuts publics a aqueste d’enlà.
enabled: Activat
inbox_url: URL del relai
......@@ -533,7 +533,7 @@ oc:
formats:
default: "%e/%m/%Y"
long: Lo %e %B de %Y
short: "%e %b. de %Y"
short: "%e %B de %Y"
month_names:
- None
- de genièr
......@@ -557,7 +557,7 @@ oc:
about_x_hours: "%{count} h"
about_x_months: "%{count} meses"
about_x_years: "%{count} ans"
almost_x_years: "%{count}ans"
almost_x_years: "%{count} ans"
half_a_minute: Ara
less_than_x_minutes: "%{count} min"
less_than_x_seconds: Ara meteis
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment