Commit c4b9850b authored by Stephen Rothwell's avatar Stephen Rothwell
Browse files

Add linux-next specific files for 20191018


Signed-off-by: default avatarStephen Rothwell <sfr@canb.auug.org.au>
parent 74f0caea
Name SHA1
---- ----
origin 84629d4370b8e6b7871d97440babece3eb1108a5
fixes 54ecb8f7028c5eb3d740bb82b0f1d90f2df63c5c
kbuild-current 700dea5a0bea9f64eba89fae7cb2540326fdfdc1
arc-current 41277ba7eb4ef344a807cfb0f4319151abc9ffa3
arm-current 4c0742f65b4ee466546fd24b71b56516cacd4613
arm-soc-fixes dd163ca3fb49fb6ab975340403a548b562217477
arm64-fixes 777d062e5bee0e3c0751cdcbce116a76ee2310ec
m68k-current 0f1979b402df5f0dd86425830ddaa191d70f3655
powerpc-fixes 2272905a4580f26630f7d652cc33935b59f96d4c
s390-fixes 062795fcdcb2d22822fb42644b1d76a8ad8439b3
sparc 038029c03e21be3bab44ff9d8005b51b597a5bf2
fscrypt-current ae64f9bd1d3621b5e60d7363bc20afb46aede215
net 013572a236ef53cbd1e315e0acf2ee632cc816d4
bpf 9e8acd9c44a0dd52b2922eeb82398c04e356c058
ipsec 68ce6688a5baefde30914fc07fc27292dbbe8320
netfilter 503c9addef613c872679e24fc8a78f3febeb5a08
ipvs 503c9addef613c872679e24fc8a78f3febeb5a08
wireless-drivers d79749f7716d9dc32fa2d5075f6ec29aac63c76d
mac80211 82ad862115c25dcd6d3b1e25f99d24408ddf6851
rdma-fixes 0417791536ae1e28d7f0418f1d20048ec4d3c6cf
sound-current 94989e318b2f11e217e86bee058088064fa9a2e9
sound-asoc-fixes a4ff7dff4e65b9a2d6c9124821629c7da53f8673
regmap-fixes da0c9ea146cbe92b832f1b0f694840ea8eb33cce
regulator-fixes 68a2d13c4d544902148d3ab877cb733b314a7266
spi-fixes 09ee9e1664ba3d73d1a585fbe8a158aafa8060bb
pci-current 54ecb8f7028c5eb3d740bb82b0f1d90f2df63c5c
driver-core.current 82af5b6609673f1cc7d3453d0be3d292dfffc813
tty.current f50b6805dbb993152025ec04dea094c40cc93a0c
usb.current 7a759197974894213621aa65f0571b51904733d6
usb-gadget-fixes 4a56a478a525d6427be90753451c40e1327caa1a
usb-serial-fixes bc25770f00d3f4e7482278f9823c2c2793605484
usb-chipidea-fixes 16009db47c51d4ef61270f22a2f1bb385233c34f
phy 68eeb39a53d556f326101ed69a51e9a548f10971
staging.current 153c5d8191c26165dbbd2646448ca7207f7796d0
char-misc.current 45d02f79b539073b76077836871de6b674e36eb4
soundwire-fixes 0f8c0f8a7782178c40157b2feb6a532493cbadd3
thunderbolt-fixes 747125db6dcd8bcc21f13d013f6e6a2acade21ee
input-current c324345ce89c3cc50226372960619c7ee940f616
crypto-current f703964fc66804e6049f2670fc11045aa8359b1a
ide baf6722aa0cbc5381f11520eb661be71b3ac379e
vfio-fixes 5715c4dd66a315515eedef3fc4cbe1bf4620f009
kselftest-fixes 303e6218ecec475d5bc3e5922dec770ee5baf107
modules-fixes fcfacb9f83745d9fa97937b8bc94a73bb0607912
slave-dma-fixes ec1ac309596a7bdf206743b092748205f6cd5720
backlight-fixes e93c9c99a629c61837d5a7fc2120cd2b6c70dbdd
mtd-fixes df8fed831cbcdce7b283b2d9c1aadadcf8940d05
mfd-fixes 4d82fa67dd6b0e2635ae9dad44fbf3d747eca9ed
v4l-dvb-fixes 3e84a18a259e1df35e5b549ab92ec3baf82ff010
reset-fixes a71dcd3757e29cc8b43383ff18595d707cf08345
mips-fixes 2f2b4fd674cadd8c6b40eb629e140a14db4068fd
at91-fixes 54ecb8f7028c5eb3d740bb82b0f1d90f2df63c5c
omap-fixes 17a9e5bbbfe5a5a6356e47cdc1c1656e1e5e1f62
kvm-fixes da0c9ea146cbe92b832f1b0f694840ea8eb33cce
kvms390-fixes 53936b5bf35e140ae27e4bbf0447a61063f400da
hwmon-fixes 4f5cafb5cb8471e54afdc9054d973535614f7675
nvdimm-fixes 4c806b897d6075bfa5067e524fb058c57ab64e7b
btrfs-fixes 9b2a091c6b3c2abee6c5beb51803392380f5f8ad
vfs-fixes 0ecee66990644c3482209ff7c12faa7bc40449b1
dma-mapping-fixes 2cf2aa6a69db0b17b3979144287af8775c1c1534
i3c-fixes 6fbc7275c7a9ba97877050335f290341a1fd8dbf
drivers-x86-fixes 832392db9747b9c95724d37fc6a5dadd3d4ec514
samsung-krzk-fixes 54ecb8f7028c5eb3d740bb82b0f1d90f2df63c5c
pinctrl-samsung-fixes 5f9e832c137075045d15cd6899ab0505cfb2ca4b
devicetree-fixes f437ade3296bacaddb6d7882ba0515940f01daf4
scsi-fixes 6a0990eaa768dfb7064f06777743acc6d392084b
drm-fixes 5c1e34b5159ec65bf33e2c1a62fa7158132c10cf
amdgpu-fixes c0e70e10b11b1b7ca0f537e7ce4404a0459cdc7c
drm-intel-fixes 0a544a2a728e2e33bb7fc38dd542ecb90ee393eb
mmc-fixes 28c9fac09ab0147158db0baeec630407a5e9b892
rtc-fixes 5f9e832c137075045d15cd6899ab0505cfb2ca4b
gnss-fixes 54ecb8f7028c5eb3d740bb82b0f1d90f2df63c5c
hyperv-fixes 83b50f83a96899f30c6369ef5988412fa2354ab2
soc-fsl-fixes 5674a92ca4b7e5a6a19231edd10298d30324cd27
risc-v-fixes 5bf4e52ff0317db083fafee010dc806f8d4cb0cb
pidfd-fixes 28f9baed3d500fddd58f2bbdd59a82fa7cfb6b10
fpga-fixes dec43da46f63eb71f519d963ba6832838e4262a3
spdx 02dc96ef6c25f990452c114c59d75c368a1f4c8f
gpio-intel-fixes da90555f587aab5f8d0b99d636cba753721bd4cf
pinctrl-intel-fixes 260996c30f4f3a732f45045e3e0efe27017615e4
erofs-fixes da0c9ea146cbe92b832f1b0f694840ea8eb33cce
drm-misc-fixes 5b3ec8134f5f9fa1ed0a538441a495521078bbee
kspp-gustavo da0c9ea146cbe92b832f1b0f694840ea8eb33cce
kbuild 54d0fd65f23863d4fbc6de9d6acd156774232fcf
compiler-attributes 54ecb8f7028c5eb3d740bb82b0f1d90f2df63c5c
leaks 9e98c678c2d6ae3a17cb2de55d17f69dddaa231b
dma-mapping c7d9eccb3c1e802c5cbb2a764eb0eb9807d9f12e
asm-generic 9b87647c665dbf93173ca2f43986902b59dfbbba
arc 6fbc7275c7a9ba97877050335f290341a1fd8dbf
arm ac658b7cb68091af5281a60562621d80da0fa4e6
arm64 485fadf618d96c512ce437d0e484a71e29395395
arm-perf c8b0de762e0b7cf9f51ad13b19bd279809317f37
arm-soc 843e4fa31127bc07868add0d79fe5d51bc8f0d9c
actions fb9c1c1deb5ece57810afdbd743358d02e632d2c
amlogic 3b2481b1af8ae09bbcfb28b20f051d174728d0f4
aspeed d547dba956edd5ea58d64f71f814cbd7a90bf37b
at91 ba9b1009f561f0cb669842463158b38e0cff45c6
bcm2835 f142341846711f8f3cb85e4df5e0130d9e017a9d
imx-mxs 1b67d0ba75fc65a83522baa2f2faefe23af96f1e
keystone 35096b5f461983ae8d462b16bef9eb36fd70f3f8
mediatek 4ae1ce88e9a010b6227f0345b0abea0eebd38599
mvebu 3aa22be2d6b161b744398e60902014893e6898d8
omap 99f1f3324ae5ca92562d5b0cc23ae20917ed700f
qcom 5bd4bf7190ece7b9acae2de7b7993a74f34d3e48
renesas 1b36aab6a7b6e8a4bc73fe51b521972a460f23b6
reset bdb369e1e98ad948d282e78e4ec64d951c2f6f05
rockchip 550e897ab346fac49809780363e417a8b401cb72
samsung-krzk 0228b0ee789ccca291415773a55e8cf9834eb6e8
scmi 4f5cafb5cb8471e54afdc9054d973535614f7675
sunxi d4938008349354ca4903130db7612c7cf205884c
tegra eff2c140050c0346e173a592043b06267d1c425b
clk c5fd5bc400d4ed25bb440e17f52402250393f3fd
clk-samsung a188339ca5a396acc588e5851ed7e19f66b0ebd9
c6x 8adcc59974b8a65b7eac7d503364837c297139bc
csky 044cf5e153578583ef570b0a502ccdd74bdaf295
h8300 a5de8865cb3edc9c5b719dc45651b38226805f9e
ia64 0d3d343560bad8e1b7879fe94251cfe731a2dd13
m68k 0f1979b402df5f0dd86425830ddaa191d70f3655
m68knommu 09eae66f032078cf4f252c9989bc26689784e09b
microblaze 39014c45467f0a655ae77f98be549a0a4ba5cfe1
mips 9dd422f69777b928f8a12e5392d4aeeb00a55c2b
nds32 932296120543149e3397af252e7daee7af37eb05
nios2 91d99a724e9c60e14332c26ab2284bf696b94c8e
openrisc f3b17320db25b4cdd50f0396b096644455357dac
parisc-hd 52b2d91752a82d9350981eb3b3ffc4b325c84ba9
powerpc 612ee81b9461475b5a5612c2e8d71559dd3c7920
fsl 63d86876f32440a45b6f9d42ab2fb7f68b3a8bf7
soc-fsl eadf0b17b43db4e73a6bdde1ad745d3b582a71c5
risc-v 9ce06497c2722a0f9109e4cc3ce35b7a69617886
sifive 467e050e9760fc31dcf854ec88401e18419f5f78
s390 89d0180a60fcc5368eb2d92faeb1e012f8a591b3
sh baf58858e8b6d853a7a8308901fcdd438e92a522
sparc-next b71acb0e372160167bf6d5500b88b30b52ccef6e
uml 73625ed66389d4c620520058d828f43a93ab4d0c
xtensa d3dfad7f5d98b5a2499d4fedc85af3ceac4dd1b1
fscrypt 0642ea2409f3bfa105570e12854b8e2628db6835
afs a0753c29004f4983e303abce019f29e183b1ee48
btrfs 29dcea88779c856c7dc92040a0c01233263101d4
btrfs-kdave d817e55254a94de594bb6e4110dad154091e0c57
ceph 25e6be21230d3208d687dad90b6e43419013c351
cifs c53b7422df0231f7ae78ce5d099bde18c47fea2c
configfs e9c03af21cc7e5723d4f1e90fe45d2cdccb70dc7
ecryptfs b4a81b87a4cfe2bb26a4a943b748d96a43ef20e8
erofs 6b42c3370e83f9d7b350b53fd07b34c2441be46d
ext3 0f7dbaee76f40c0089b573f56b262ce3be92a24a
ext4 040823b5372b445d1d9483811e85a24d71314d33
f2fs b145b0eb2031a620ca010174240963e4d2c6ce26
fsverity 95ae251fe82838b85c6d37e5a1775006e2a42ae0
fuse 3f22c7467136adfa6d2a7baf7cd5c573f0641bd1
jfs a5fdd713d256887b5f012608701149fa939e5645
nfs 4f5cafb5cb8471e54afdc9054d973535614f7675
nfs-anna af84537dbd1b39505d1f3d8023029b4a59666513
nfsd 5fcaf6982d1167f1cd9b264704f6d1ef4c505d54
orangefs e6b998ab62be29eb244fdb0fa41dcb5a8ad065f2
overlayfs 5c2e9f346b815841f9bed6029ebcb06415caf640
ubifs 6a379f67454a3c740671ed6c7793b76ffecef50b
v9fs aafee43b72863f1f70aeaf1332d049916e8df239
xfs 5e0cd1ef64744e41e029dfca7d0ae285c486f386
iomap 906753befc4d2610194cd4d3d2ed15dff1ed1ca0
djw-vfs 7118dd2d41afb79fe206df1fb7c8d79e79aa4382
file-locks b41dae061bbd722b9d7fa828f35d22035b218e18
vfs 3e501af8dd7b581240b476a1aa623f97dc1666ef
printk bd91855d31c38eae2af24bdf5deff275f036f817
pci 444aedb8242c1442bee544c5e9fad46c057e5dc0
pstore 609488bc979f99f805f34e9a32c1e3b71179d10b
hid ced612fb3454537c2544648e4a4631adeaa301be
i2c 54ecb8f7028c5eb3d740bb82b0f1d90f2df63c5c
i3c f12b524ea3865805f7aa590616127f706149bf02
dmi c11f2bc422b9ef61268094a1bea82676936e4f9d
hwmon-staging 21a7b58ab3627c0ad3271fbc8246b3a57efd582e
jc_docs a016e092940f6607fb11ae07f4c90d7f9c6ad87a
v4l-dvb 4b1d7c2760d26363c497b959a81f8d055ba767c1
v4l-dvb-next 167f4555184b552f04e7274d1b23e4a9d39a0d58
fbdev 732146a3f1dc78ebb0d3c4b1f4dc6ea33cc2c58f
pm 517775d48505907e861e2c900d7ca04394811e25
cpufreq-arm 09865094536c759d84aa0b9ce9a27ffed1f2bd9e
cpupower 7e5705c635ecfccde559ebbbe1eaf05b5cc60529
opp 41153c5327815d7a95a094972d3bb88bf020fc68
thermal 04910e267b2da9723f4b675b71e81359894a7b1f
thermal-rzhang 54ecb8f7028c5eb3d740bb82b0f1d90f2df63c5c
thermal-soc 6c375eccded41df8033ed55a1b785531b304fc67
ieee1394 812cd88749e098ad976b6a1c149984dfd6c0f195
dlm a48f9721e6db74dfbeb8d4a2cd616b20017f4b78
swiotlb 4cdfb27ba80d29aa04bc340b2e4b59e9ae74004c
rdma 03232cc43cff18ae44a30ceb455a036586ee8244
net-next d9496f3ecfe4823c1e12aecbcc29220147fa012c
bpf-next 47a92ae074c3d166fa6476d1dfe581bc0356352e
ipsec-next fd1ac07f3f17fbbc2f08e3b43951bed937d86a7b
mlx5-next 7d47433cf74f942a414171867d89c08640cfef45
netfilter-next f8615bf8a3dabd84bf844c6f888929495039d389
nfc-next 1f008cfec5d529b30ca8da1a1f5fbbd457c10382
ipvs-next 176a52043ab853f1db7581ed02e1096aba78b4d1
wireless-drivers-next 89dca86d29b46f2a5f38ea6476cfd441bd205d25
bluetooth b9a2562f4918c557f664fbba215122aca3cbb2fe
mac80211-next 7dfd8ac327301f302b03072066c66eb32578e940
gfs2 821087444e4d4d5a7b5e2f71151838529ea3feb9
mtd b34c095ca6091836c4da3856ed30c8690a2d1d3a
nand 5121b4219972c16e9ac92545a6743af2e99d4abc
spi-nor 4f5cafb5cb8471e54afdc9054d973535614f7675
crypto 504582e8e40b90b8f8c58783e2d1e4f6a2b71a3a
drm 7ed093602e0e1b60a0fc074a9692687e7d2b723d
amdgpu 4fa38f3ebd2fd8ee11da9122a1f2e7f01a5a4311
drm-intel 458863e08e13ecf22b9ba1ee6d4baba0ce9990ea
drm-tegra 609b7d8c18857e0d53648eff3a9bb1c26a6c9939
drm-misc e30b38b71294849c018322d85e90ec056438fe43
drm-msm 8856c5064834a2600fbe99d4b6de041e6a40621a
hdlcd d664b851eb2bcdf84a3c063cf59457bb15bc6120
mali-dp f634c6a8028789b05a9277a3d51303829ae29547
imx-drm 4d24376370fbfc87231d54434a683f2913abcce4
etnaviv dbcc574a4bfad810ce6e118f3cf327c7b6e7c897
regmap da0c9ea146cbe92b832f1b0f694840ea8eb33cce
sound 3aac32634172819ede79426c85e0a43ee7fcc3b3
sound-asoc 94fae3e24c38eb18033ca728c81d1ad5288c3fe7
modules 54ecb8f7028c5eb3d740bb82b0f1d90f2df63c5c
input 688f1dfb69b4efd111121d0b185c7eec1b184a00
block 848361f336767f14f57cea89cb26cfd5f88c3b8a
device-mapper 13bd677a472d534bf100bab2713efc3f9e3f5978
pcmcia 95691e3eddc41da2d1cd3cca51fecdfb46bd85bc
mmc 86f294fb7949d03620babcedbe6b9840a4d9fb13
kgdb 3bd67b37e35069b43cc5de8d138727360c503e8f
md e820d55cb99dd93ac2dc949cf486bb187e5cd70d
mfd 38a6fc63a3ea86ff128d93ce6e548ace12fc78cb
backlight c0b64faf0fe6ca2574a00faed1ae833130db4e08
battery f2e5c49d221bd46c72d363ae595e47268bd1f420
regulator 891b853328bf9a10d902da9b8e774cd354ea9756
security 45893a0abee6b5fd52994a3a1095735aeaec472b
apparmor 136db994852a9b405ac1074de0e7a1c4c840b8ee
integrity 2a7f0e53daf29ca6dc9fbe2a27158f13474ec1b5
keys 48274e1e5d24407bb2acb768c093add00bf92823
selinux 42345b68c2e3e2b6549fc34b937ff44240dfc3b6
smack 92604e825304ce170955df44b00973843054dcd5
tomoyo 79c8ca578dbf776e86f452524c9bad0eae3b6f15
tpmdd e13cd21ffd50a07b55dcc4d8c38cedf27f28eaa1
watchdog ca2fc5efffde5a3827adfb0ab6a51b6f1c64d5ff
iommu 3c573edfb4db6fc2c44560e0a4bdb530c047e003
vfio e6c5d727db0a86a3ff21aca6824aae87f3bc055f
audit 245d73698ed7abdc7e520dfa38048bb80ce89571
devicetree e5367b4f615317a79d1752df4fc72419f8b9e2e4
mailbox 556a0964e28c4441dcdd50fb07596fd042246bd5
spi 11724a5ec0d9d998a00242772218fbc545104e50
tip f4feb1427b3765e0aaeab479d3cc9fd824c3a879
clockevents 97c18a4b4c87862ab43770432ad26f6574fbd4ec
edac 3a5e7ec9031f1c6a5eccd24151fda8c4a07a318e
irqchip bb0fed1c60cccbe4063b455a7228818395dac86e
ftrace 8ed4889eb83179dbc9a105cfed65cc42ecb61097
rcu 049b405029c00f3fd9e4ffa269bdd29b429c4672
kvm da0c9ea146cbe92b832f1b0f694840ea8eb33cce
kvm-arm 61f8d64aae65365f2cd11e4930918e31f3721d0a
kvm-ppc ff42df49e75f053a8a6b4c2533100cdcc23afe69
kvms390 c7b7de63124645089ccf9900b9e5ea08059ccae0
xen-tip ee7f5225dc3cc7c19df1603597532ff34571f895
percpu 69f98a60cdbb22aeb565044b858eee4930502a7c
workqueues 30ae2fc0a75eb5f1a38bbee7355d8e3bc823a6e1
drivers-x86 fd13c8622a5ad4f7317b64de4f6aa2de1962220e
chrome-platform fdf0fe2df3e32103dc87d4cd4d3be3653c0fd30d
hsi c1030cd456198a2c58f718c3c4b215698d635553
leds 448d6fcb7a52047f56737e475150f6169d08e20b
ipmi 639fd6aa499a8ce8c199895642ca96a139ccc742
driver-core a3caeb8ffe5d2bbe01da66081f0ef28c26302d99
usb abb0b3d96a1f9407dd66831ae33985a386d4200d
usb-gadget 18a93cd38be3e69ac5b067c570a78a369b79e31d
usb-serial 4f5cafb5cb8471e54afdc9054d973535614f7675
usb-chipidea-next 973ce009b308dd02fbe6eaa7983b1ef084e9de2f
phy-next 54ecb8f7028c5eb3d740bb82b0f1d90f2df63c5c
tty 9905f32aefbe3d9cb2d24c3bd9c882397eaf3842
char-misc 990be747648576184a65af0b20032126cb83a046
extcon 6942635032cfd3e003e980d2dfa4e6323a3ce145
soundwire 2948d192169356b9361331a62e09bae5219a37f4
thunderbolt b406357c572b29cdcf05f717c69ae0018fa6a146
staging 8193e6ad6916030845c5b2c0492ea19315a40a4d
mux 05fb8284a41719d5f827af2f383dd7592d8dcfda
icc 44223a8b45d77af7bd9244376b952f1c703392c6
slave-dma 7fdf9b05c73b79c4d9a85b5a9905efa10ee482a6
cgroup 1a99fcc035fb666f5d0909aef0a753284cb5d04c
scsi 1b513cb52fbc9a3ff1c124e145c3b45cd2f47266
scsi-mkp b3f5ef8724223cee5c0c4ea07b52b0c278195978
vhost 32a1c795917b807a6e2225e0fb819c7c5cf1b61d
rpmsg 741dc0aa4122c5e1ec8c6b576503284281e29960
gpio 7c547cb52849e0806a407dccb9b471ef261ba20a
gpio-brgl ac4062aa6c811db89ee3bbfd3101af931a50c1ba
gpio-intel 6ed26a5326f6da6e1950b8476173df51a92a96be
pinctrl 659e175ff44d1ef65a84190fd8ce81729800cfb4
pinctrl-intel da0c9ea146cbe92b832f1b0f694840ea8eb33cce
pinctrl-samsung a322b3377f4bac32aa25fb1acb9e7afbbbbd0137
pwm 81420020e6918ead1b224c09288a350ad37404ad
userns 318759b4737c3b3789e2fd64d539f437d52386f5
ktest aecea57f84b0586b62c010bea946468d77f6bf0f
random 58be0106c5306b939b07b4b8bf00669a20593f4b
kselftest 54ecb8f7028c5eb3d740bb82b0f1d90f2df63c5c
y2038 eaaabd38cf67c70012aa3d586bcc6ea3cfa54b0e
livepatching 1cfe141e17159a9b9488ff2a5fb1a2c0a87548d9
coresight acfec525a78af468d0ec02f4e52674b6f528f302
rtc cb0b97d68252df9bc2e50bdb971b589b85589c2c
nvdimm 4c806b897d6075bfa5067e524fb058c57ab64e7b
at24 285be87c79e173f08af5e1a6417a106fb14934b7
ntb 54ecb8f7028c5eb3d740bb82b0f1d90f2df63c5c
kspp 6f88ed285e67555e31e2601f0e8c5fb25501c366
cisco 9e98c678c2d6ae3a17cb2de55d17f69dddaa231b
gnss 54ecb8f7028c5eb3d740bb82b0f1d90f2df63c5c
fsi 799e064cc79e7a9e6be2d4721c882d4fb92aad65
siox 1e4b044d22517cae7047c99038abb444423243ca
slimbus 54ecb8f7028c5eb3d740bb82b0f1d90f2df63c5c
nvmem b76e01ccc28737ecd36e22beb05e6a42fff0238a
xarray 91abab83839aa2eba073e4a63c729832fdb27ea1
hyperv 41928dfdf5bdaa789bac2640150817833c82e110
auxdisplay 54ecb8f7028c5eb3d740bb82b0f1d90f2df63c5c
kgdb-dt 2277b492582d5525244519f60da6f9daea5ef41a
pidfd 63971aa58042557e4506706f0d9ad6d480fa2b8b
devfreq d2f5fccd1ac9363247888de40f2d05b6a1593e9f
hmm 54ecb8f7028c5eb3d740bb82b0f1d90f2df63c5c
fpga fddc9fcbe69a502d84adf0bad5e2c6c80823838c
kunit d460623c5fa126dc51bb2571dd7714ca75b0116c
cel 7671abdac658e530abdca8708863eda8de4adacf
akpm-current 1ead3e856d82a9976b1f4173a9b93c6b519a5507
akpm ae2e3d1688d4d55b3b11be5c9bf11fa9264787fc
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
Importing dmi based on 5.3
Unchanged quilt series dmi
-next-20191018
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment