Commit 9673b4aa authored by Stephen Rothwell's avatar Stephen Rothwell
Browse files

Add linux-next specific files for 20190118


Signed-off-by: default avatarStephen Rothwell <sfr@canb.auug.org.au>
parent 830601da
Name SHA1
---- ----
origin a3a80255d58d0f0d304ba877ae0313a264973a70
fixes 0ce4e20ca4eaabf2babc29b1e98a8b4e18140a00
kbuild-current e00d8880481497474792d28c14479a9fb6752046
arc-current 51769fabee34a542f9d2185e24915cbb717fa4f7
arm-current c2a3831df6dc164af66d8d86cf356a90c021b86f
arm64-fixes 7fa1e2e6afa7f4c9f46528e61de6a15d9e8dffd9
m68k-current bed1369f51901b17108a4bb4f7210aab183bea42
powerpc-fixes 7bea7ac0ca0121798f3618d16201ca4dc4e67a00
sparc b71acb0e372160167bf6d5500b88b30b52ccef6e
fscrypt-current ae64f9bd1d3621b5e60d7363bc20afb46aede215
net cb12d72b27a6f41325ae23a11033cf5fedfa1b97
bpf c61c27687a5abce11431e6de1adb6e36099b9859
ipsec e2612cd496e7b465711d219ea6118893d7253f52
netfilter 80b3671e9377916bf2b02e56113fa7377ce5705a
ipvs feb9f55c33e5114127238a2c87c069b4f30d1f23
wireless-drivers ec5aecc0b227f5509d25853537f989ca303e2be1
mac80211 1d51b4b1d3f2db0d6d144175e31a84e472fbd99a
rdma-fixes d6f4a21f309dfe10a5693ad236358dd6fcc46f7a
sound-current 687ae9e287b3a1a71e5e1c2a9c96b23d70768821
sound-asoc-fixes f06f20da6565b08895d7781530edff8e02ff892d
regmap-fixes b3ffce3993493794dcaa6dfad46f70f7c17d58bc
regulator-fixes b4c4aa249eff44e7ce3765100a8a5fccc2e91da1
spi-fixes 601ea15da77be261ade00d216cb0709005d86144
pci-current d2fd6e81912a665993b24dcdc1c1384a42a54f7e
driver-core.current 1c7fc5cbc33980acd13d668f1c8f0313d6ae9fd8
tty.current 1c7fc5cbc33980acd13d668f1c8f0313d6ae9fd8
usb.current 1c7fc5cbc33980acd13d668f1c8f0313d6ae9fd8
usb-gadget-fixes 87b6d2c56825c3119a0e64cc208ae6d795810a2e
usb-serial-fixes 4dcf9ddc9ad5ab649abafa98c5a4d54b1a33dabb
usb-chipidea-fixes d6d768a0ec3c088a88635c64620e1fb34e298aef
phy 827cb0323928952c0db9515aba9d534fb1285b3f
staging.current 5f74a8cbb38d10615ed46bc3e37d9a4c9af8045a
char-misc.current f7ee8ead151f9d0b8dac6ab6c3ff49bbe809c564
soundwire-fixes bfeffd155283772bbe78c6a05dec7c0128ee500c
thunderbolt-fixes bfeffd155283772bbe78c6a05dec7c0128ee500c
input-current d77651a227f8920dd7ec179b84e400cce844eeb3
crypto-current d45a90cb5d061fa7d411b974b950fe0b8bc5f265
ide adf040ddd00152bda99aa9bc2afef9075ac88b34
vfio-fixes 58fec830fc19208354895d9832785505046d6c01
kselftest-fixes 3d244c192afeee7dd4f5fb1b916ea4e47420d401
modules-fixes be71eda5383faa663efdba9ef54a6b8255e3c7f0
slave-dma-fixes bfeffd155283772bbe78c6a05dec7c0128ee500c
backlight-fixes 651022382c7f8da46cb4872a545ee1da6d097d2a
mtd-fixes 1c7fc5cbc33980acd13d668f1c8f0313d6ae9fd8
spi-nor-fixes 7928b2cbe55b2a410a0f5c1f154610059c57b1b2
mfd-fixes 48a2ca0ee3994df53da230c7079a18a70ec914f9
v4l-dvb-fixes 240809ef6630a4ce57c273c2d79ffb657cd361eb
reset-fixes 26fce0557fa639fb7bbc33e31a57cff7df25c3a0
mips-fixes 8a644c64a9f1aefb99fdc4413e6b7fee17809e38
at91-fixes bfeffd155283772bbe78c6a05dec7c0128ee500c
omap-fixes 935853fa3e1b476de31e6cd6b7342949b09ad8ad
kvm-fixes 826c1362e79abcd36f99092acd083b5a2d576676
kvms390-fixes 40ebdb8e59df36e2cc71810bd021a0808b16c956
hwmon-fixes f422449b58548a41e98fc97b259a283718e527db
nvdimm-fixes e2ad175844ccbb5aa1feb6acbd4a49f924928c34
btrfs-fixes 65b4e14691314b61b9d81e747affb25299c18e15
vfs-fixes 61aa329d0762352e2dfa934d49670f21e016162f
dma-mapping-fixes 222e3872c2defe1d80ce6b549542cbf14f3b2bbd
i3c-fixes f29fd331aa055fbeb5a496b4af937b7952111b6b
drivers-x86-fixes bfeffd155283772bbe78c6a05dec7c0128ee500c
samsung-krzk-fixes bfeffd155283772bbe78c6a05dec7c0128ee500c
pinctrl-samsung-fixes 651022382c7f8da46cb4872a545ee1da6d097d2a
devicetree-fixes 3705add0b783e0deeb6646ba0311bf214fe52b0a
scsi-fixes 9e8f1c79831424d30c0e3df068be7f4a244157c9
drm-fixes e2d3c414ec0f9d1557c8c5ff2c32166e68bbc4ad
drm-intel-fixes 15c05196ff84ab07d9b1d05289216de2d5bedcd7
mmc-fixes 2bd44dadd5bfb4135162322fd0b45a174d4ad5bf
rtc-fixes bfeffd155283772bbe78c6a05dec7c0128ee500c
gnss-fixes bfeffd155283772bbe78c6a05dec7c0128ee500c
hyperv-fixes a986435b32972cc86eba38c5a397830bff7a7928
drm-misc-fixes 4bb0e6d7258213d4893c2c876712fbba40e712fe
kbuild e00d8880481497474792d28c14479a9fb6752046
compiler-attributes 3e2ffd655cc6a694608d997738989ff5572a8266
leaks 9f84a0f7f1a613335a9aaf0abd5858906752bf93
dma-mapping 8b1cce9f5832a8eda17d37a3c49fb7dd2d650f46
asm-generic 2b3c5a99d5f314960e00950c1782eac9361de30f
arc 4fbd8d194f06c8a3fd2af1ce560ddb31f7ec8323
arm 8f839a25b9cc37b528ae2d70e172c8c0c2eca98b
arm64 7e0b44e870cf265bb4a73fd25e0508c7363fcbd6
arm-perf c061ce249f9bd21a7b6effa46a99563b876f76b6
arm-soc f217b8e70c76fd3b7f16a660d299c6da4de524ca
actions fb9c1c1deb5ece57810afdbd743358d02e632d2c
alpine 7928b2cbe55b2a410a0f5c1f154610059c57b1b2
amlogic 2710bac89836ef2b722aa244aee14072d9d56519
aspeed d5e12a2c968dfaef6dc4e925f08c89cd6d83a294
at91 3850dd7a32a067e749302d0868e453af464714d9
bcm2835 9ef81d65b288aa22f41c53161af6ffee941226f8
imx-mxs 32cb82a0e36b5e295f53f4e7b5044afe87a753a8
keystone a74cab3c7dcb6b9ce985c1d3832bc8f1676cc59b
mediatek ecee13a082e07d1dcce194a12089774b3e5189cd
mvebu b5f034845e70916fd33e172fad5ad530a29c10ab
omap ace2332930862448aa2d9221d76cbee34b9e7615
reset d3490aa43e56cbf3026d2e79c8e81a9b96003eef
qcom a3ece12f191753bce334a4a4db5469960f194a44
renesas 903b2bb372998dfae21d0aa817dc511e44fa84ad
rockchip 0355b8299d0a88043f8d4bb96b91b5b931cf0211
samsung bebc6082da0a9f5d47a1ea2edc099bf671058bd4
samsung-krzk 2e625e23d6bf11c507b8e42194c2fd728d7920a7
sunxi 69ac2faf3bc9954636d23c88cf1b4d94cd2fdbb3
tegra 2731820ce27bfd6e6d26f99f558c40f8ff617c9f
clk 1f7e1389516ecdb4fa446564db38864dd6f88f45
clk-samsung bfeffd155283772bbe78c6a05dec7c0128ee500c
c6x 8adcc59974b8a65b7eac7d503364837c297139bc
csky 8e16960b1519e0e7861891a4ed405910425bd471
h8300 21c7acc439b55d0569d7c2fc2eea5194b3910406
ia64 c51836246f9772dfab8ca7bb945f4a566fe502d5
m68k 005e13a96c0ed1437cb7f113d5d0f07ad9590962
m68knommu 1c7fc5cbc33980acd13d668f1c8f0313d6ae9fd8
microblaze 226a893bbb1f4495d7139fd57143475ada0de61d
mips adcc81f148d733b7e8e641300c5590a2cdc13bf3
nds32 bfeffd155283772bbe78c6a05dec7c0128ee500c
nios2 1c286267aedf5c9bd8e1ef66ca2583009b930281
openrisc 57ce8ba0fd3a95bf29ed741df1c52bd591bf43ff
parisc-hd 0c1d7fc698da47cf6d10582660e0fb4d37755753
powerpc bfeffd155283772bbe78c6a05dec7c0128ee500c
fsl 63d86876f32440a45b6f9d42ab2fb7f68b3a8bf7
risc-v-pjw 467e050e9760fc31dcf854ec88401e18419f5f78
risc-v 801009424e05cf110f016d7fac7fcf20ef94941a
sifive 467e050e9760fc31dcf854ec88401e18419f5f78
s390 a28028959ea8a97b9bea5df07c5b2e35588e5fd1
sparc-next b71acb0e372160167bf6d5500b88b30b52ccef6e
sh ac21fc2dcb405cf250ad3f1228f64f64930d9211
uml 940b241d9050fc354f68c182e99fc3da1ff36bc0
xtensa f1589f675d6591ef716eb8e3aeafdb697ceb8db9
fscrypt cc0146d0bce01204b0772074b723e65645d9c465
befs 55d945e2e4aa148ef38bdfabb9569af78183a539
btrfs 29dcea88779c856c7dc92040a0c01233263101d4
btrfs-kdave 0078a3f8bf05002d636a6d4816c2635096803c24
ceph 85f5a4d666fd9be73856ed16bb36c5af5b406b29
cifs cb891e7a35b9765a7fd32906ef8922f2d46b8883
configfs cc57c07343bd071cdf1915a91a24ab7d40c9b590
ecryptfs 5dcea554d5cefa6dcecd57cc2563bd48d3c892d6
ext3 3f0216106126dad40901274bbaff7feae4ccba67
ext4 191ce17876c9367819c4b0a25b503c0f6d9054d8
f2fs cd2dcebde8b8088b8ad77184ee3a1e81fd3da6ba
fuse cc4249fdc6c9520a4f4501a6364f3db752b3792c
jfs 2e3bc6125154c691e987e2554f2c99ec10f83b73
nfs 3bd6e94bec122a951d462c239b47954cf5f36e33
nfs-anna deaa5c96c2f7e8b934088a1e70a0fe8797bd1149
nfsd 978c707df559141e16e124ab59c7f243453f4f06
orangefs 22fc9db296fcf7ac30151c52765a7fba10870ab7
overlayfs 2424e1c7256c7fe28748181637bc69e9b6bbe469
ubifs e58725d51fa8da9133f3f1c54170aa2e43056b91
v9fs 574d356b7a02c7e1b01a1d9cba8a26b3c2888f45
xfs 90be9b86da9039fe6cf2880dc16fd0b0899603a5
file-locks bf77ae4c98d721a9aae3840970d46669a78e034a
vfs 1fab5fff0a7ae1fa3b78383a78f7a56f03a3d673
printk 15ff2069cb7f967dae6a8f8c176ba51447c75f00
pci 4cd74d833a4d0cc004b0ce702703ca95f202a625
pstore 8665569e97dd52920713b95675409648986b5b0d
hid 0a84e89382d6a0acdc502aadd28c1afb157b1f73
i2c b33a02aadcc6330a61e511240b634dc11112e65e
i3c 25ac3da61ba144f8dbfe377eeec6b1da7ad0854a
dmi 57361846b52bc686112da6ca5368d11210796804
hwmon-staging 554d08277810da8031c08ecf22a2e487a604be0f
jc_docs be5cd20c9b491504dfb9105404913de25c47c580
v4l-dvb e8f9b16d72631870e30a3d8e4ee9f1c097bc7ba0
v4l-dvb-next 76097fe1aee6baedbbbf95475263dc357d8432e4
fbdev 890d14d2d4b57ff5a149309da3ed36c8a529987f
pm 4acbdd51bea2dbc6ac21805a3edfc49722b50edd
cpufreq-arm d4990efa8c5f1d6079cc49579060302ea5b0c66c
cpupower bfeffd155283772bbe78c6a05dec7c0128ee500c
opp ade0c9493e972171103c7d804840248c32032954
thermal 24ef9ec891c761483c5270528781b8637b908eef
thermal-soc 9d216211fded20fff301d0317af3238d8383634c
ieee1394 c820518f6ca150d099aaeb7b71ad9e96c61113c0
dlm 3595c559326d0b660bb088a88e22e0ca630a0e35
swiotlb 227a76b64718888c1687cc237463aa000ae6fb2b
rdma 5fc01fb846bce8fa6d5f95e2625b8ce0f8e86810
net-next 22c2ad616b74f3de2256b242572ab449d031d941
bpf-next d0b2818efbe27e6c2e0c52621c8db18eb5abb5e1
ipsec-next 590ce401c207fd944827eb5aa5e87d834eddb149
mlx5-next 73f5a82bb3c9fce550da4a74a32b8cb064b50663
netfilter-next 9dde6da51297d751198d431b04b597e7679e5766
nfc-next 1f008cfec5d529b30ca8da1a1f5fbbd457c10382
ipvs-next 26a1ccc6c117be8e33e0410fce8c5298b0015b99
wireless-drivers-next 4ad0be160544ffbdafb7cec39bb8e6dd0a97317a
bluetooth 44543f1dd2a39d56c9afdc3778aa050b5a4725b4
mac80211-next 44a7b3b6e3a458f9549c2cc28e74ecdc470e42f1
gfs2 8e143b90e4d45cca3dc53760d3cfab988bc74571
mtd 2431c4f5b46c32c4ac495456b1ef4ce59c0bb85d
nand 9f952302802fe0adf4347c2b54fbe24ce45f9773
spi-nor 6f79a594afdaeb5d0644dfee91ef570be9f0e3fe
crypto 6b476662b09c393936e0f62c97ad9988d410fd36
drm b122153c7198e35fcb981ca9efd63b0df8ef3eab
drm-intel 1b4bd5c4a663663e8dd4b7b1c5f8565626eb068b
drm-tegra db5adf4d6dced4e3326ce369fe0c213c968095f4
drm-misc bd59f2b153af8f387b8fee5cfa5c3084b40b57a0
drm-msm 61a5d46545fca2377327b22e3cc31e9858266851
hdlcd d664b851eb2bcdf84a3c063cf59457bb15bc6120
mali-dp 7e8d4fcf8daf6bc40a7ee2f4755432395541e108
imx-drm 97144d12df00cbfcc6de3e7be6a5596c1551b1f7
etnaviv fd4b77e8deea9cced6c1eca8bd64d2f03fc7cc94
kconfig bebc6082da0a9f5d47a1ea2edc099bf671058bd4
regmap b3ffce3993493794dcaa6dfad46f70f7c17d58bc
sound 053b055948e97268771de11f2ab9b2aa1640b68d
sound-asoc aaafa148ca02aae48f279345063f87fa66a1668b
modules 93d77e7f1410c366050d6035dcba1a5167c7cf0b
input b6eba86030bf2fa3abcf9a0e3fb04527330da52e
block fae5efba43c2c8ae1aacf8f8753c3ec0b2a2a437
device-mapper d445bd9cec1a850c2100fcf53684c13b3fd934f2
pcmcia 95691e3eddc41da2d1cd3cca51fecdfb46bd85bc
mmc e0fc4f56e7240ecd96ea860d35cf2e0d84434bc0
kgdb 3bd67b37e35069b43cc5de8d138727360c503e8f
md e820d55cb99dd93ac2dc949cf486bb187e5cd70d
mfd c52b8fd546d86a54b22d3fa58cc1d131d6c6cb89
backlight 3cee7a7d05b11038c8b5fa093e45c6f839ffc867
battery 9580913966488dc78d8d2893c7427d0a84124e74
regulator 1488c1d4973aff88d407b589fc548d63cec6f5d8
security f30160f982fcfaa5292b5de76bd092aab52f88fc
apparmor 43aa09fee2f08c8d90a4f35d4c8c711362afcaee
integrity eed9de3b4f47114f440980203ca27c5fab70f529
selinux 53e0c2aa9a59a48e3798ef193d573ade85aa80f5
tpmdd c1a85a00ea66cb6f0bd0f14e47c28c2b0999799f
watchdog 4a22fc534f2f55808c41197cf17d829099032acb
iommu 33798a966b8b75b49c9664171ff400d1313cc7b8
dwmw2-iommu d8a5b80568a9cb66810e75b182018e9edb68e8ff
vfio 8ba35b3a0046d6573c98f00461d9bd1b86250d35
trivial 75a24b822d383489badd343cab4cb171d09f93ef
audit 9e36a5d49c3a6fc4a2e0ba2dc11b27c4a8ae6303
devicetree 5801169a2ed20003f771acecf3ac00574cf10a38
mailbox d69e11648e486ee0f21cb246f687b083f0d4e124
spi 408fa9bbcd986a5d8f41b03dc06fe1909f68ebb0
tip 28948fd5d5b7da71d3227e740a60e5cc2d5bf304
clockevents bd2bcaa565a2c07dd0492f6172f3ab6ad27c1acc
edac-amd 75dfa87035f9a2659dd0c48af6b4d9899e79cdc9
irqchip 8fa4e55bbfbfca3ad996517f679ab3648c03d8bb
ftrace 3d739c1f6156c70eb0548aa288dcfbac9e0bd162
rcu f25bcbbbf5616ade35340eda011b0f47174a0664
kvm bfeffd155283772bbe78c6a05dec7c0128ee500c
kvm-arm 8c33df1afd86c611da8473dc6fc5f3af3dabe984
kvm-ppc ae59a7e1945bc2245bbb587071ca737e00daf443
kvms390 7aedd9d48f2a8332c2c51a40d2dca8c097f0dcdb
xen-tip 867cefb4cb1012f42cada1c7d1f35ac8dd276071
percpu 718f6757a29b6698391fcd0231eb8266bf86c66c
workqueues 87915adc3f0acdf03c776df42e308e5a155c19af
drivers-x86 bfeffd155283772bbe78c6a05dec7c0128ee500c
chrome-platform bfeffd155283772bbe78c6a05dec7c0128ee500c
hsi 3a658e09a215586918044d8f8b8358eb14fa3f7d
leds 0f85e8498a482cbfdab91fb2d1b81c6c8c1cfd15
ipmi 535c98b8c211ced1e880ff4f8f37b1fd8f9f9af8
driver-core bdfe0df1e97beedc15f68ee6556830548e81f63f
usb cb7edfd4cd47ed50ea618b660ee283a2d99edff2
usb-gadget 1c7fc5cbc33980acd13d668f1c8f0313d6ae9fd8
usb-serial bfeffd155283772bbe78c6a05dec7c0128ee500c
usb-chipidea-next 9049fce897edae50835a8f799d4b05f67a538e9a
phy-next 49ee1406355eb29227bcb5a5808247581ca6a725
tty defe3b6d701049a8d4713127c8cb8dcd839e2df7
char-misc 4ad84cb56b0088f62b0369f36451ebb0fe16f423
extcon bfeffd155283772bbe78c6a05dec7c0128ee500c
soundwire bfeffd155283772bbe78c6a05dec7c0128ee500c
thunderbolt bfeffd155283772bbe78c6a05dec7c0128ee500c
staging 90c5f2d29fc917037ba7e2f06e518c3fcf1a79d5
mux a1ad5ff63944ea4c3666d9a454fb3203930829a0
icc 714e53a78f6feabea3fcf69714833cd8703e2a81
slave-dma 8160320bd8ebbf4bb106b88c2b1046cfa4d37460
cgroup 0623413ee0ba5c1f56e1d453e316257c7b6b2583
scsi 6de89c8b7dbe6c0ef4adf10c78219adeb8c5fe76
scsi-mkp 326a859b28141bcd3445be0606647250742283a6
target-updates 1c130ae00b769a2e2df41bad3d6051ee8234b636
target-bva 60cc43fc888428bb2f18f08997432d426a243338
vhost b03f1d9194556a660dd7616b49b0086895a45860
rpmsg e9856d7eb6e4c18d4b69985621ddf6b39027b2e5
gpio 08589fe40380c00fd529b44097015db17fb4e3bc
gpio-brgl 0bfb75115506e5325b733c52dadc36d2c299a579
pinctrl 489d4832bfbaca8ba3bfe62afaff690b3b62e6ce
pinctrl-samsung 651022382c7f8da46cb4872a545ee1da6d097d2a
pwm 7ca17b207127240b1e4c8687ba7b9077e655336d
userns ee17e5d6201c66492a0e8053190fca2ed2b8457d
ktest 6cd110a91f52197e3392809cd43466bfe2c524d0
random 05cbbb6f9ed50c9a64a25c1903712681d4480edb
kselftest bfeffd155283772bbe78c6a05dec7c0128ee500c
y2038 e4b92b108c6cd6b311e4b6e85d6a87a34599a6e3
livepatching e1fd0398d1e7d64e7db06a51a20b2e884a94c8dd
coresight 675e806209e02efac3f7fb6ca63ceab686e4ca7a
rtc c8c97a4fb52c526be7a78c4c1e61a95cf1c915cc
nvdimm 8a6f7591ddf5085ba2f4cd34539dc5e0e077207d
at24 3b0548784079f3961a18f010ce7c607ad1437be9
ntb d9842b39e9ecc32533a81b234dcf5876b2b184f7
kspp be1944712d8e339c5c371dbd377bcd20308c5eb3
init_task e1e871aff3ded26348c631b1370e257d401cd22d
cisco 84a401a2750628747120a1ff6a54e846bbb9c5f1
gnss bfeffd155283772bbe78c6a05dec7c0128ee500c
fsi d20810530b7109a95abef5130e6dcec09c5180d7
siox 1e4b044d22517cae7047c99038abb444423243ca
slimbus 81648d8bc2224278494dd7d7bcbdc428457832ed
nvmem ff3b9b5c6b1b7c8d1c1d29a083f7aefd098a8b78
xarray edcddd4c879af48ec922d680b2d56834c085683b
hyperv 651022382c7f8da46cb4872a545ee1da6d097d2a
auxdisplay bfeffd155283772bbe78c6a05dec7c0128ee500c
kgdb-dt 97498c96a1869f6e8563a042e490f187a39f68e7
pidfd 4607de57fff546f7ba957ab067dfbc019755d641
akpm-current f531bf6f8e5e0b928981d5d056d9aa15cdbe1605
akpm e5a18af204a62cda300dc6c259b015548508b6e2
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
Importing dmi based on 4.19-rc2
Unchanged quilt series dmi
-next-20190118
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment