Commit a46228f6 authored by Stephen Rothwell's avatar Stephen Rothwell
Browse files

Add linux-next specific files for 20190208


Signed-off-by: default avatarStephen Rothwell <sfr@canb.auug.org.au>
parent 85a5c333
Name SHA1
---- ----
origin d47e3da1759230e394096fd742aad423c291ba48
fixes 0dd62c0427796f1444fd96b404771703e913bd7d
kbuild-current 6db2983cd8064808141ccefd75218f5b4345ffae
arc-current 3e45ea2a074f8bba3844b6f16f7ad0fb7ba75643
arm-current 1b5ba350784242eb1f899bcffd95d2c7cff61e84
arm64-fixes f7daa9c8fd191724b9ab9580a7be55cd1a67d799
m68k-current bed1369f51901b17108a4bb4f7210aab183bea42
powerpc-fixes 5a3840a470c41ec0b85cd36ca80370330656b163
sparc b71acb0e372160167bf6d5500b88b30b52ccef6e
fscrypt-current ae64f9bd1d3621b5e60d7363bc20afb46aede215
net ec7fd009e87cf5459fe9aef1c9a6111e093e49cd
bpf d2901b0739a42a5669ae33356206591a6bd3a64c
ipsec f75a2804da391571563c4b6b29e7797787332673
netfilter bdcc5bc25548ef6b08e2e43937148f907c212292
ipvs b2e3d68d1251a051a620f9086e18f7ffa6833b5b
wireless-drivers d04ca383860bef90a0dab4eb397907f7f05e839e
mac80211 73350424bec9c76cf42d4d502ff156c7d5daf191
rdma-fixes 48396e80fb6526ea5ed267bd84f028bae56d2f9e
sound-current 2bc16b9f3223d049b57202ee702fcb5b9b507019
sound-asoc-fixes ac87c6d4ab9ed6ec22576fb515302e7b5eee972e
regmap-fixes f17b5f06cb92ef2250513a1e154c47b78df07d40
regulator-fixes fe281b21f7560b6de37a6fb5ba8c169af98687e4
spi-fixes 89b331ebf161d0a9c41647fa9cb7b2632f318317
pci-current f57a98e1b71357713e44c57268a53d9c803f0626
driver-core.current 36991ca68db9dd43bac7f3519f080ee3939263ef
tty.current fedb5760648a291e949f2380d383b5b2d2749b5e
usb.current a07ddce4df807e41a85245e769b6f6f14f0c6db0
usb-gadget-fixes a53469a68eb886e84dd8b69a1458a623d3591793
usb-serial-fixes dd9d3d86b08d6a106830364879c42c78db85389c
usb-chipidea-fixes d6d768a0ec3c088a88635c64620e1fb34e298aef
phy 827cb0323928952c0db9515aba9d534fb1285b3f
staging.current 6d923f8fe821c0c6b5378635cbcc9da5f5ec520a
char-misc.current 4bf13fdbc3567e571c20b415e4df70f564d54067
soundwire-fixes bfeffd155283772bbe78c6a05dec7c0128ee500c
thunderbolt-fixes 8834f5600cf3c8db365e18a3d5cac2c2780c81e5
input-current 90cc55f067f6ca0e64e5e52883ece47d8af7b67b
crypto-current 356690d029e10f1aadebc49819d3908d5f6389fb
ide adf040ddd00152bda99aa9bc2afef9075ac88b34
vfio-fixes 9a71ac7e15a723e90fc40388b4b92eefaabf747c
kselftest-fixes 7d4e591bc051d3382c45caaa2530969fb42ed23d
modules-fixes be71eda5383faa663efdba9ef54a6b8255e3c7f0
slave-dma-fixes 6454368a804c4955ccd116236037536f81e5b1f1
backlight-fixes 651022382c7f8da46cb4872a545ee1da6d097d2a
mtd-fixes d5d27fd9826b59979b184ec288e4812abac0e988
spi-nor-fixes 7928b2cbe55b2a410a0f5c1f154610059c57b1b2
mfd-fixes 48a2ca0ee3994df53da230c7079a18a70ec914f9
v4l-dvb-fixes 240809ef6630a4ce57c273c2d79ffb657cd361eb
reset-fixes 26fce0557fa639fb7bbc33e31a57cff7df25c3a0
mips-fixes 05dc6001af0630e200ad5ea08707187fe5537e6d
at91-fixes bfeffd155283772bbe78c6a05dec7c0128ee500c
omap-fixes dc30e70391376ba3987aeb856ae6d9c0706534f1
kvm-fixes ecec76885bcfe3294685dc363fd1273df0d5d65f
kvms390-fixes 40ebdb8e59df36e2cc71810bd021a0808b16c956
hwmon-fixes 2a2ec4aa0577ec0b7df2d1bde5c84ed39a8637cb
nvdimm-fixes 11189c1089da413aa4b5fd6be4c4d47c78968819
btrfs-fixes 8834f5600cf3c8db365e18a3d5cac2c2780c81e5
vfs-fixes fbdb44013202305cd2aefb01df0a92bb55819702
dma-mapping-fixes 60d8cd572f655aac6107a2330dced004ad1fe3d7
i3c-fixes f36c1f9a8dfd6a78e6c3fe7aff5e722b84307597
drivers-x86-fixes 6a730fcb9cb472ba2d42b26a50ac65dacdd68882
samsung-krzk-fixes bfeffd155283772bbe78c6a05dec7c0128ee500c
pinctrl-samsung-fixes 651022382c7f8da46cb4872a545ee1da6d097d2a
devicetree-fixes 5fa98c2eda35fcd1a1d91a9785c390f54688240c
scsi-fixes 93c085911ec763567cca47e93f3fb94632b122a4
drm-fixes 78eb1ca47589f0cd9db2ceb28b60434e8d512131
drm-intel-fixes d028a646e84b9b131e4ff2cb5bbdd3825d141028
mmc-fixes d6f11e7d91f2ac85f66194fe3ef8789b49901d64
rtc-fixes bfeffd155283772bbe78c6a05dec7c0128ee500c
gnss-fixes bfeffd155283772bbe78c6a05dec7c0128ee500c
hyperv-fixes 52d3b4949192e93b948daaa40678fcd4b94bcbd0
drm-misc-fixes 6297388e1eddd2f1345cea5892156223995bcf2d
kbuild fdda04c089c824e89a392869a06c9bf5cacd09f0
compiler-attributes 8834f5600cf3c8db365e18a3d5cac2c2780c81e5
leaks 8fe28cb58bcb235034b64cbbb7550a8a43fd88be
dma-mapping 0a3b192c26da198fce38e1ee242a34f558670246
asm-generic 2b3c5a99d5f314960e00950c1782eac9361de30f
arc 8834f5600cf3c8db365e18a3d5cac2c2780c81e5
arm c43658cedf4dc87f8f06aea18b5ef62693ae4647
arm64 bc3c03ccb4641fb940b27a0d369431876923a8fe
arm-perf cf2d65ec1d21f986bc128697aff5f52fef1ff12a
arm-soc 06f885da38ae4ca57d9389d8defd9f241d3381c2
actions fb9c1c1deb5ece57810afdbd743358d02e632d2c
alpine 7928b2cbe55b2a410a0f5c1f154610059c57b1b2
amlogic 6a29f6f47e8799529b002a1419315feb57cd963b
aspeed e1542521499070f88b18846f676b4cd2a166aee5
at91 3850dd7a32a067e749302d0868e453af464714d9
bcm2835 1ee128f4fff29c1938f25160b0dafbe9feb57d1f
imx-mxs 376c79c46ca299cfeca51298d50f5dc891f415d2
keystone 3c3a43c81bdaaec61aef208f94e8273b0309635c
mediatek ecee13a082e07d1dcce194a12089774b3e5189cd
mvebu 3aafb606da06c1d43887625a1730457c6adea211
omap 8430a9d2e9fc58b7744d5770c51e51738bc190a3
reset c979dbf59987f4114fdbd491c8ad254343a430fd
qcom 69bd030a9966066b45006d2cdd0991bcc68cf2e4
renesas ac39fd6b52ae9b3ab4aa1281e321bec90dbdac3b
rockchip 21123b35a4e8e2db114330091d6be6baf3d4bd36
samsung bebc6082da0a9f5d47a1ea2edc099bf671058bd4
samsung-krzk 13427eabb93f73a4667c822b67e57d48ae29778a
sunxi 1fc3dc28913476d552ad4f0f0c9ca8a91a248ac7
tegra b96e404404fb8af288362c10109c47e487839c7b
clk 81d9f06c35cde8bc4bcfe120397776931a5cd152
clk-samsung 81faa30df9b6e9088ea5ca488860616192e7b763
c6x 8adcc59974b8a65b7eac7d503364837c297139bc
csky d1b5a330692a975c8b534f106f4bbd8cac62bd9b
h8300 21c7acc439b55d0569d7c2fc2eea5194b3910406
ia64 c51836246f9772dfab8ca7bb945f4a566fe502d5
m68k 28713169d879b67be2ef2f84dcf54905de238294
m68knommu 4ecc025e401f8316ecf93f5a320728011ecabcd3
microblaze 226a893bbb1f4495d7139fd57143475ada0de61d
mips c7e2d71dda7ac4731bae54a25c49cd81fe7b9046
nds32 bfeffd155283772bbe78c6a05dec7c0128ee500c
nios2 1c286267aedf5c9bd8e1ef66ca2583009b930281
openrisc 57ce8ba0fd3a95bf29ed741df1c52bd591bf43ff
parisc-hd 6e1cd0ae8867838a423b0db1655db005d12bab85
powerpc b174b4fb919d118d9ac546b99a69574dfa431f7f
fsl 63d86876f32440a45b6f9d42ab2fb7f68b3a8bf7
risc-v-pjw 467e050e9760fc31dcf854ec88401e18419f5f78
risc-v 801009424e05cf110f016d7fac7fcf20ef94941a
sifive 467e050e9760fc31dcf854ec88401e18419f5f78
s390 b96027d3b760184d48b819983f13b318dabbf95c
sparc-next b71acb0e372160167bf6d5500b88b30b52ccef6e
sh ac21fc2dcb405cf250ad3f1228f64f64930d9211
uml 940b241d9050fc354f68c182e99fc3da1ff36bc0
xtensa 036ef74b3ecb3804fd5c024a764d793c34b72644
fscrypt f5e55e777cc93eae1416f0fa4908e8846b6d7825
befs 55d945e2e4aa148ef38bdfabb9569af78183a539
btrfs 29dcea88779c856c7dc92040a0c01233263101d4
btrfs-kdave 7a197b3e364879e23b75a63cd71b88ccebbf0f7c
ceph 74827ee29565f86e2a64495a5e3e58d3371d74ee
cifs 7b2e4d21175aecd9b312be26ecba0b08d4b1e1d7
configfs cc57c07343bd071cdf1915a91a24ab7d40c9b590
ecryptfs 5dcea554d5cefa6dcecd57cc2563bd48d3c892d6
ext3 772989eab6a52ac5f7f2c3127855a1d606218471
ext4 191ce17876c9367819c4b0a25b503c0f6d9054d8
f2fs 72aa2995d2b30e54cf6f2302e56da7c4d61e9b57
fuse e057f7fc89c21e158480e8ab8dfb6359823bcd0e
jfs 2e3bc6125154c691e987e2554f2c99ec10f83b73
nfs d47e3da1759230e394096fd742aad423c291ba48
nfs-anna 8fc75bed96bb94e23ca51bd9be4daf65c57697bf
nfsd 8820bcaa5bd73db2e28caae98f080a04cb6e2abb
orangefs 22fc9db296fcf7ac30151c52765a7fba10870ab7
overlayfs 2424e1c7256c7fe28748181637bc69e9b6bbe469
ubifs e58725d51fa8da9133f3f1c54170aa2e43056b91
v9fs 3bbe8b1a4ae9585e9cf15e7036bf9e5374a482df
xfs add46b3b021263c02d5a7080c58e5b459479fafd
file-locks bf77ae4c98d721a9aae3840970d46669a78e034a
vfs b59b26d1f5972b6a330abed4e5f9dc847e2e2798
printk 15ff2069cb7f967dae6a8f8c176ba51447c75f00
pci 5a9efb5b169124186d41ff0c408f635bf60cddd5
pstore 182ca6e0ae23550cf98d05daeab8dcb7fdc0a928
hid f463fe19f12ccc69f935ec924642479817c3409a
i2c 44783efdfed190088066d4c3470766c28da38a21
i3c 25ac3da61ba144f8dbfe377eeec6b1da7ad0854a
dmi 57361846b52bc686112da6ca5368d11210796804
hwmon-staging d79d819232745466c3c03afeea3663d9be75cae6
jc_docs de19055564c8f8f9d366f8db3395836da0b2176c
v4l-dvb 6fd369dd1cb65a032f1ab9227033ecb7b759656d
v4l-dvb-next 76097fe1aee6baedbbbf95475263dc357d8432e4
fbdev 82ffd0454bd9bd57780966d47bfd56d579dd4fb3
pm b1e72d307017868f82465969d92256056788d0f3
cpufreq-arm 0d41859dd10ed6e6ac4fe68adc6709b329ade7fe
cpupower bfeffd155283772bbe78c6a05dec7c0128ee500c
opp a9a744dd5b82843a9c99d9f97794fb51bc2ed8dd
thermal 301c9a43e158f80cbaa01e9e91509c98bb1f01ca
thermal-soc 8834f5600cf3c8db365e18a3d5cac2c2780c81e5
ieee1394 c820518f6ca150d099aaeb7b71ad9e96c61113c0
dlm 8526e331c56f35bb52e88e8c0d3cba2195bc348f
swiotlb 227a76b64718888c1687cc237463aa000ae6fb2b
rdma a2bfd708b17adb6e597e70d4eca824667f2d4e3c
net-next fc4aa1ca1628d31d1e2770b96a3bd8e25eef118d
bpf-next 7d8e249f393a1aca30bde876e932401d2c78bc9f
ipsec-next 590ce401c207fd944827eb5aa5e87d834eddb149
mlx5-next 46861e3e88be18846971792b763eaf520a91a802
netfilter-next 0604628bb03ae695f61b872cc59f1933a8379625
nfc-next 1f008cfec5d529b30ca8da1a1f5fbbd457c10382
ipvs-next e2f7cc72cbf42e037229d8bd998966569662442f
wireless-drivers-next 3479f74ee40329989a8cb09e7ff2b162bda52ec0
bluetooth e20a2e9c42c9e4002d9e338d74e7819e88d77162
mac80211-next 341203e78943236d4a8e4ca58d6a236195f0652e
gfs2 2abbf9a4d262511999ac11b4ddc8521c9ee72b88
mtd b0dd77a796423ad3c609b6708260adca85a0798f
nand 53bcbb839438df54024d97e8e698d21329d2c9a0
spi-nor a2126b0a010905e57ec8c855c58596098a3839ab
crypto 8336bdf12a9ea5bb77bb32d215a34485fb66245c
drm 2cc3b81dfa7f7de0d647e7f1473de811eef8b0de
drm-intel 23ec9f52e522fab993c39ab4b74b275dee6c7cda
drm-tegra 79930bafe2802c3a67a70ad4904032d9154bf3fa
drm-misc 1eb6ea4a820291107d1192df7d279f344ee2053f
drm-msm d3db61caf45add8ab84152fda6aaa0534cf331a5
hdlcd d664b851eb2bcdf84a3c063cf59457bb15bc6120
mali-dp dcc9d76b6d834d06a317e27fa8242d7e009135ac
imx-drm e4a2457f459bba3509bc8d9dd4b62f94a35f0fb7
etnaviv fd4b77e8deea9cced6c1eca8bd64d2f03fc7cc94
kconfig bebc6082da0a9f5d47a1ea2edc099bf671058bd4
regmap 66fb181d6f824f7695417e8c19560c5b57dc8c2d
sound c64a9d6270ee1a2f2cf86ad8e4824a564e873d9f
sound-asoc f5b95fce20bd5fbd8b124daf7bf5ea9cc529c2e2
modules 93d77e7f1410c366050d6035dcba1a5167c7cf0b
input 4958891764749304ac1511f6140ae3888c088e23
block bdec662b033ef2be28ece406e17d8416776b6789
device-mapper fa8db4948f5224dae33a0e783e7dec682e145f88
pcmcia 95691e3eddc41da2d1cd3cca51fecdfb46bd85bc
mmc 727ce19a6daa5669a93b2acceafe69fab4472b74
kgdb 3bd67b37e35069b43cc5de8d138727360c503e8f
md e820d55cb99dd93ac2dc949cf486bb187e5cd70d
mfd c1778e5819a9784b5551cf8f7abd66571c1239e2
backlight cec2b18832e26bc866bef2be22eff4e25bbc4034
battery f83a6ece6997fe64ce9b02e8169c3fb43c68ea55
regulator b5caa3809bf64c0860ccc6affed107b6f4872f99
security d87331e4a62016fd0a7deca797b7f9c0910922ea
apparmor 843c660cb4279327e20a535eadf3f893f4c37bcd
integrity e7fde070f39bc058c356cf366cb17ac2d643abb0
selinux 45189a1998e00f6375ebd49d1e18161acddd73de
tpmdd 69b29244800986a18a4113306094e95e6a81dedd
watchdog 59600d045ff411da193a8b5a2999681801ecd430
iommu af728567eaac07fd6f53ed397dd9de4175e337be
dwmw2-iommu d8a5b80568a9cb66810e75b182018e9edb68e8ff
vfio 3c8d7ef89bb8bd7d00910fa14d4dab14a8e0cf5a
trivial 75a24b822d383489badd343cab4cb171d09f93ef
audit cd108b5c51db30aa01657322bb89e48c98216ff9
devicetree 42e45a9449f1376d4decd751612a48f6db1f6e37
mailbox d69e11648e486ee0f21cb246f687b083f0d4e124
spi 6a280faf76b437353db8139f17be70ce4ce44e2a
tip 3fc175d79dbc2f22d9a33ba928f71de44167de04
clockevents 7cd6dca3600d8d71328950216688ecd00015d1ce
edac-amd cbfa482f7e2becbb774dd30117efac48819252f8
irqchip 56841070ccc87b463ac037d2d1f2beb8e5e35f0c
ftrace 3d739c1f6156c70eb0548aa288dcfbac9e0bd162
rcu f85b9c0f15824b8124164d506d8571c80e9f52d1
kvm bfeffd155283772bbe78c6a05dec7c0128ee500c
kvm-arm d35b8e91b2b1029313b46264576132c58ff06b1a
kvm-ppc ae59a7e1945bc2245bbb587071ca737e00daf443
kvms390 b9fa6d6ee9b88eedf2d2261f931841664aa6980e
xen-tip 8d2df8a2d0fa59d1214841202d8e9176057c42ae
percpu 718f6757a29b6698391fcd0231eb8266bf86c66c
workqueues 4d43d395fed124631ca02356c711facb90185175
drivers-x86 289790a3ea94421ede47d48b8526777c55b26a27
chrome-platform 67e9ac8c565a095b8614b54d9305ba90232c662b
hsi 3a658e09a215586918044d8f8b8358eb14fa3f7d
leds 0f85e8498a482cbfdab91fb2d1b81c6c8c1cfd15
ipmi 2b835103f84d4c366433ca467618bcf822d447e2
driver-core 79a4e91d1bb2a411a4ce2baa93680fa707567003
usb a2fd23b93733bf604870eb8a15ccaa74c9b23889
usb-gadget bdcc03cef0fd8abc6eaeec6ac47e54ae8f8c625f
usb-serial 85bc2d91e9f021f8420d7affc06185ba5a0f3504
usb-chipidea-next 9049fce897edae50835a8f799d4b05f67a538e9a
phy-next aa1996e201b4ae878782cba2b13062a3b2aae3b8
tty 9c6a2583f115acf29a27709ca9ce37714d04fb24
char-misc 9f23379c67fa20b367ea53cfd989da5212316e6f
extcon a9857d45edf3bdda325fadefbf962ca94f34a3fd
soundwire bfeffd155283772bbe78c6a05dec7c0128ee500c
thunderbolt 8834f5600cf3c8db365e18a3d5cac2c2780c81e5
staging 6f466168fa51147730a4a53e702c43122a65942a
mux a1ad5ff63944ea4c3666d9a454fb3203930829a0
icc 72d282b59342e7ee8ed086dcfa277187feec7ca1
slave-dma 6f53b3d320ac606d89fbe709bda220907ca78fcf
cgroup 6b3a6a132dfcb88ca88abe90c2bbb7ba0d382b4d
scsi 7ba1bedcaa1ec4776c8f68bc73ed37be6fdd20e2
scsi-mkp 42fb055a57cab8d58db422efa4d867d3d8b39f8e
target-updates 1c130ae00b769a2e2df41bad3d6051ee8234b636
target-bva 60cc43fc888428bb2f18f08997432d426a243338
vhost 2fafb16e2123bd69581b1c42d1bc63a0fa2332bc
rpmsg 19f5ccc8bbc989b0d538b2d74023b83134a2cb32
gpio 5c713d9394f3aabb73975dbf4db3c6502dc68956
gpio-brgl c4b7b0d25d7982bf0c474ac9db78b35b650c08f2
pinctrl fb5ed1b8df2b003d77a38a601a14286caaf7ceee
pinctrl-samsung 651022382c7f8da46cb4872a545ee1da6d097d2a
pwm 7ca17b207127240b1e4c8687ba7b9077e655336d
userns 7146db3317c67b517258cb5e1b08af387da0618b
ktest 6cd110a91f52197e3392809cd43466bfe2c524d0
random 05cbbb6f9ed50c9a64a25c1903712681d4480edb
kselftest bfeffd155283772bbe78c6a05dec7c0128ee500c
y2038 4ad44aba07b74fdba867d53b4d61bb1facd946fa
livepatching 586f1a151c7b6c59eae0ebc9578665a04cd83d51
coresight 418a68358ce69a057ffeb4dfc1fa545a61201ef2
rtc 761acdda5c2cc89208a94941f69579923420c8e9
nvdimm 8a6f7591ddf5085ba2f4cd34539dc5e0e077207d
at24 3b0548784079f3961a18f010ce7c607ad1437be9
ntb d9842b39e9ecc32533a81b234dcf5876b2b184f7
kspp be1944712d8e339c5c371dbd377bcd20308c5eb3
init_task e1e871aff3ded26348c631b1370e257d401cd22d
cisco 84a401a2750628747120a1ff6a54e846bbb9c5f1
gnss f9eb86fddaf2e9a40c79e6ae69865eb6c8913a6e
fsi d20810530b7109a95abef5130e6dcec09c5180d7
siox 1e4b044d22517cae7047c99038abb444423243ca
slimbus 81648d8bc2224278494dd7d7bcbdc428457832ed
nvmem c86d78c459db1e468410538e2143eb5d37416d69
xarray 2fa044e51a1f35d7b04cbde07ec513b0ba195e38
hyperv 27207b76011fc71bc742b6a66038c8b9a81ff62c
auxdisplay 49a57857aeea06ca831043acbb0fa5e0f50602fd
kgdb-dt 97498c96a1869f6e8563a042e490f187a39f68e7
pidfd a662d9f6ca22f9a9921a198e1c95df38dffb8bc6
kspp-gustavo 6f6c95f090011742906b5ba9e93d7e5cc30a3321
akpm-current e461d719fabc0b2a4a0e35cdc691d52e20b7db47
akpm a8385f930c56dbb3bd1c794c189c39bb03271fb8
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
Importing dmi based on 4.19-rc2
Unchanged quilt series dmi
-next-20190208
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment