Commit f1d70a2f authored by Thomas Markiewicz's avatar Thomas Markiewicz

Updated app name in translation files

parent 7a00df9c
Pipeline #24004 passed with stage
in 14 minutes and 14 seconds
......@@ -4,6 +4,8 @@ CHANGES
Version 1.0.1-SNAPSHOT
-----------------------------------------------------
* Merged upstream Riot v0.9.1
* Added forgot password link to the login screen
* Updated app name in translation files
Version 1.0.0
......
......@@ -149,7 +149,7 @@
"contacts_address_book_matrix_users_toggle" = "Само потребители на Matrix";
"contacts_address_book_no_contact" = "Няма локални контакти";
"contacts_address_book_permission_required" = "Необходимо е разрешение за достъп до локални контакти";
"contacts_address_book_permission_denied" = "Не сте позволили достъп на Society Chat до локалните Ви контакти";
"contacts_address_book_permission_denied" = "Не сте позволили достъп на Librem Chat до локалните Ви контакти";
"contacts_user_directory_section" = "ДИРЕКТОРИЯ С ПОТРЕБИТЕЛИ";
"contacts_user_directory_offline_section" = "ДИРЕКТОРИЯ С ПОТРЕБИТЕЛИ (офлайн)";
"room_details_access_section_directory_toggle" = "Включване в директорията със стаи";
......@@ -301,7 +301,7 @@
"settings_pin_rooms_with_unread" = "Закачане на стаи с непрочетени съобщения";
"settings_on_denied_notification" = "Известията са отказани за %@. Моля, включете ги в настройките на устройството";
"settings_enable_callkit" = "Интегрирани разговори";
"settings_callkit_info" = "Получаване на входящи повиквания при заключен екран. Показване на Society Chat разговори в историята на системата. Ако iCloud е включен, историята на разговорите се споделя с Apple.";
"settings_callkit_info" = "Получаване на входящи повиквания при заключен екран. Показване на Librem Chat разговори в историята на системата. Ако iCloud е включен, историята на разговорите се споделя с Apple.";
"settings_ui_language" = "Език";
"settings_ui_theme" = "Тема";
"settings_ui_theme_auto" = "Автоматична";
......@@ -450,7 +450,7 @@
"network_offline_prompt" = "Интернет връзката изглежда не работи.";
"public_room_section_title" = "Публични стаи (в %@):";
"bug_report_prompt" = "Приложението спря да работи последния път. Искате ли да изпратите съобщение за грешка?";
"rage_shake_prompt" = "Изглежда, че разклащате телефона, което ни кара да мислим, че не сте доволни от Society Chat. Искате ли да изпратите съобщение за грешка?";
"rage_shake_prompt" = "Изглежда, че разклащате телефона, което ни кара да мислим, че не сте доволни от Librem Chat. Искате ли да изпратите съобщение за грешка?";
"do_not_ask_again" = "Не питай отново";
"camera_access_not_granted" = "%@ няма разрешение да използва камерата. Моля, проверете настройките за сигурност";
"large_badge_value_k_format" = "%.1fK";
......@@ -476,7 +476,7 @@
// Crash report
"google_analytics_use_prompt" = "Искате ли да помогнете за подобрението на %@ като анонимно изпращате съобщения за грешки и данни за използване?";
// Crypto
"e2e_enabling_on_app_update" = "Society Chat поддържа шифроване от край до край, но за да го включите трябва да влезете в профила си отново.\n\nМоже да го направите сега или по-късно от настройките на приложението.";
"e2e_enabling_on_app_update" = "Librem Chat поддържа шифроване от край до край, но за да го включите трябва да влезете в профила си отново.\n\nМоже да го направите сега или по-късно от настройките на приложението.";
"e2e_need_log_in_again" = "Трябва да влезете обратно в профила си, за да се създадат ключове за шифроване от край до край за това устройство и да се изпрати публичния ключ към Home сървъра.\nТова е еднократно. Извинете за неудобството.";
"bug_crash_report_description" = "Моля, опишете какво правихте преди да възникне грешката:";
"bug_report_logs_description" = "За да се диагностицират проблемите, логовете от този клиент ще бъдат изпратени с този доклад за грешки. Ако предпочитате да изпратите само текста по-горе, моля, премахнете отметката:";
......@@ -535,7 +535,7 @@
"event_formatter_rerequest_keys_part2" = " от другите ми устройства.";
// Re-request confirmation dialog
"rerequest_keys_alert_title" = "Заявката е изпратена";
"rerequest_keys_alert_message" = "Моля стартирайте Society Chat на друго устройство можещо да разшифрова съобщението, за да може то да изпрати ключовете до това устройство.";
"rerequest_keys_alert_message" = "Моля стартирайте Librem Chat на друго устройство можещо да разшифрова съобщението, за да може то да изпрати ключовете до това устройство.";
"room_message_reply_to_placeholder" = "Изпрати отговор (нешифрован)…";
"encrypted_room_message_reply_to_placeholder" = "Изпрати шифрован отговор…";
"room_message_reply_to_short_placeholder" = "Изпрати отговор…";
......
......@@ -2,4 +2,4 @@
"NSCameraUsageDescription" = "La càmera s'utilitza per fer fotos i vídeos, fer vídeo conferència.";
"NSPhotoLibraryUsageDescription" = "La fototeca s'utilitza per enviar fotos i vídeos.";
"NSMicrophoneUsageDescription" = "El micròfon s'utilitza per fer vídeos, fer trucades.";
"NSContactsUsageDescription" = "Per tal de mostrar-vos quins dels vostres contactes ja són usuaris de Society Chat o Matrix, podem enviar les seves adreces i números de telèfon desades a la vostra agenda cap al vostre servidor d'identitats de Matrix. El nou Vector no emmagatzema aquestes dades ni les usa per a cap altra finalitat. Per a més informació, si us plau visiteu l'apartat de política de privacitat als paràmetres de l'aplicació.";
"NSContactsUsageDescription" = "Per tal de mostrar-vos quins dels vostres contactes ja són usuaris de Librem Chat o Matrix, podem enviar les seves adreces i números de telèfon desades a la vostra agenda cap al vostre servidor d'identitats de Matrix. El nou Vector no emmagatzema aquestes dades ni les usa per a cap altra finalitat. Per a més informació, si us plau visiteu l'apartat de política de privacitat als paràmetres de l'aplicació.";
......@@ -149,7 +149,7 @@
"contacts_address_book_matrix_users_toggle" = "Només usuaris de Matrix";
"contacts_address_book_no_contact" = "Sense contactes locals";
"contacts_address_book_permission_required" = "Es necessita permís per accedir als contactes locals";
"contacts_address_book_permission_denied" = "No vas permetre que Society Chat accedís als teus contactes locals";
"contacts_address_book_permission_denied" = "No vas permetre que Librem Chat accedís als teus contactes locals";
"contacts_user_directory_section" = "Directori d'usuaris";
"contacts_user_directory_offline_section" = "Directori d'usuaris (fora de línia)";
// Chat participants
......@@ -298,7 +298,7 @@
"settings_pin_rooms_with_unread" = "Fixa sales amb missatges pendents";
"settings_on_denied_notification" = "%@ no permet notificacions, si us plau activa-les en els ajustos del teu dispositiu";
"settings_enable_callkit" = "Trucades integrades";
"settings_callkit_info" = "Rep les trucades entrants a la pantalla de bloqueig. Consulta les trucades de Society Chat a l'historial de trucades del sistema. Si està habilitat iCloud, aquest historial de trucades es compartirà amb Apple.";
"settings_callkit_info" = "Rep les trucades entrants a la pantalla de bloqueig. Consulta les trucades de Librem Chat a l'historial de trucades del sistema. Si està habilitat iCloud, aquest historial de trucades es compartirà amb Apple.";
"settings_ui_language" = "Llenguatge";
"settings_ui_theme" = "Tema";
"settings_ui_theme_auto" = "Auto";
......@@ -470,7 +470,7 @@
// Crash report
"google_analytics_use_prompt" = "T'agradaria ajudar a millorar %@ enviant automàticament informes de bloquejos i ús de dades?";
// Crypto
"e2e_enabling_on_app_update" = "Society Chat ara permet l'ús de xifrat punt a punt però has de tornar a connectar-te per tal d'activar-lo.\n\nPots fer-ho ara o més tard des de les preferències de l'aplicació.";
"e2e_enabling_on_app_update" = "Librem Chat ara permet l'ús de xifrat punt a punt però has de tornar a connectar-te per tal d'activar-lo.\n\nPots fer-ho ara o més tard des de les preferències de l'aplicació.";
"e2e_need_log_in_again" = "Has de tornar a iniciar sessió per tal de generar claus de xifrat punt a punt per a aquest dispositiu i enviar la clau pública al servidor.\nAixò només s'ha de fer un cop, disculpa les molèsties.";
// Bug report
"bug_report_title" = "Informe d'errors";
......@@ -554,4 +554,4 @@
"deactivate_account_password_alert_message" = "Per a continuar si us plau introdueix la teva contrasenya";
// Re-request confirmation dialog
"rerequest_keys_alert_title" = "Sol·licitud enviada";
"rerequest_keys_alert_message" = "Inicia Society Chat en un altre dispositiu que pugui desxifrar el missatge per que pugui enviar les claus a aquest dispositiu.";
"rerequest_keys_alert_message" = "Inicia Librem Chat en un altre dispositiu que pugui desxifrar el missatge per que pugui enviar les claus a aquest dispositiu.";
......@@ -295,7 +295,7 @@
"directory_cell_description" = "%tu Räume";
"directory_search_results" = "%tu Treffer gefunden für %@";
"directory_search_results_more_than" = ">%tu Treffer gefunden für %@";
"contacts_address_book_permission_denied" = "Society Chat fehlt die Berechtigung auf die lokalen Kontakte zuzugreifen";
"contacts_address_book_permission_denied" = "Librem Chat fehlt die Berechtigung auf die lokalen Kontakte zuzugreifen";
"room_participants_remove_third_party_invite_msg" = "Entfernen der Einladung von Dritten ist noch nicht unterstützt";
"room_participants_invite_another_user" = "Suchen/Einladen mittels Benutzer ID, Name oder E-Mail-Adresse";
"room_participants_invite_malformed_id" = "Ungültige ID. Sollte eine E-Mail-Adresse oder Matrix-ID wie \"@thomas:matrix.org' sein";
......@@ -390,7 +390,7 @@
// Crash report
"google_analytics_use_prompt" = "Möchtest du helfen %@ zu verbessern, indem du anonyme Crash Reports und Daten über die Verwendung sendest?";
// Crypto
"e2e_enabling_on_app_update" = "Society Chat unterstützt nun Ende-zu-Ende Verschlüsselung, um es zu aktivieren musst du dich erneut anmelden.\n\nDu kannst es nun machen oder später in den Einstellungen.";
"e2e_enabling_on_app_update" = "Librem Chat unterstützt nun Ende-zu-Ende Verschlüsselung, um es zu aktivieren musst du dich erneut anmelden.\n\nDu kannst es nun machen oder später in den Einstellungen.";
"e2e_need_log_in_again" = "Du musst dich erneut anmelden um Ende-zu-Ende Schlüssel für dieses Gerät zu erstellen und zum Server zu senden.\nDies ist nur einmal notwendig.";
// Bug report
"bug_report_title" = "Bug Report";
......@@ -461,7 +461,7 @@
"settings_calls_settings" = "ANRUFE";
"settings_show_decrypted_content" = "Zeige entschlüsselten Inhalt";
"settings_enable_callkit" = "Eingebettetes Anrufen";
"settings_callkit_info" = "Empfange eingehende Anrufe auf deinem Sperrbildschirm und sehe deine Society Chat-Anrufe in der System-Anruf-Historie. Wenn iCloud aktiviert ist, wird diese Anruf-Historie mit Apple geteilt.";
"settings_callkit_info" = "Empfange eingehende Anrufe auf deinem Sperrbildschirm und sehe deine Librem Chat-Anrufe in der System-Anruf-Historie. Wenn iCloud aktiviert ist, wird diese Anruf-Historie mit Apple geteilt.";
"settings_enable_rageshake" = "Schüttle stark um einen Fehler zu melden";
"do_not_ask_again" = "Nicht erneut fragen";
"settings_ui_theme_black" = "Schwarz";
......@@ -536,7 +536,7 @@
"event_formatter_rerequest_keys_part2" = " von deinen anderen Geräten anfragen.";
// Re-request confirmation dialog
"rerequest_keys_alert_title" = "Anfrage gesendet";
"rerequest_keys_alert_message" = "Öffne Society Chat bitte auf einem anderen Gerät, dass die Nachricht entschlüsseln kann, damit es die Schlüssel an dieses Gerät senden kann.";
"rerequest_keys_alert_message" = "Öffne Librem Chat bitte auf einem anderen Gerät, dass die Nachricht entschlüsseln kann, damit es die Schlüssel an dieses Gerät senden kann.";
"room_message_reply_to_placeholder" = "Sende eine unverschlüsselte Antwort…";
"encrypted_room_message_reply_to_placeholder" = "Sende eine verschlüsselte Antwort…";
"room_message_reply_to_short_placeholder" = "Sende eine Antwort…";
......
......@@ -186,7 +186,7 @@
"contacts_address_book_matrix_users_toggle" = "Matrix users only";
"contacts_address_book_no_contact" = "No local contacts";
"contacts_address_book_permission_required" = "Permission required to access local contacts";
"contacts_address_book_permission_denied" = "You didn't allow Society Chat to access your local contacts";
"contacts_address_book_permission_denied" = "You didn't allow Librem Chat to access your local contacts";
"contacts_user_directory_section" = "USER DIRECTORY";
"contacts_user_directory_offline_section" = "USER DIRECTORY (offline)";
......@@ -388,7 +388,7 @@
//"settings_call_invitations" = "Call invitations";
"settings_enable_callkit" = "Integrated calling";
"settings_callkit_info" = "Receive incoming calls on your lock screen. See your Society Chat calls in the system's call history. If iCloud is enabled, this call history will be shared with Apple.";
"settings_callkit_info" = "Receive incoming calls on your lock screen. See your Librem Chat calls in the system's call history. If iCloud is enabled, this call history will be shared with Apple.";
"settings_ui_language" = "Language";
"settings_ui_theme" = "Theme";
"settings_ui_theme_auto" = "Auto";
......@@ -614,7 +614,7 @@
"google_analytics_use_prompt" = "Would you like to help improve %@ by automatically reporting anonymous crash reports and usage data?";
// Crypto
"e2e_enabling_on_app_update" = "Society Chat now supports end-to-end encryption but you need to log in again to enable it.\n\nYou can do it now or later from the application settings.";
"e2e_enabling_on_app_update" = "Librem Chat now supports end-to-end encryption but you need to log in again to enable it.\n\nYou can do it now or later from the application settings.";
"e2e_need_log_in_again" = "You need to log back in to generate end-to-end encryption keys for this device and submit the public key to your homeserver.\nThis is a once off; sorry for the inconvenience.";
// Key backup wrong version
......
......@@ -2,4 +2,4 @@
"NSCameraUsageDescription" = "La cámara se utiliza para tomar fotos y vídeos, realizar llamadas de vídeo.";
"NSPhotoLibraryUsageDescription" = "La biblioteca de fotos se utiliza para enviar fotos y vídeos.";
"NSMicrophoneUsageDescription" = "El micrófono se utiliza para tomar vídeos, realizar llamadas.";
"NSContactsUsageDescription" = "Para mostrarte cuáles de tus contactos ya utilizan Society Chat o Matrix, podemos enviar las direcciones de correo electrónico y números telefónicos de tu agenda de contactos a tu Servidor de Identidad de Matrix. New Vector no almacena estos datos ni los utiliza para ningún otro propósito. Para obtener más información, por favor consulta la página de política de privacidad en los ajustes de la aplicación.";
"NSContactsUsageDescription" = "Para mostrarte cuáles de tus contactos ya utilizan Librem Chat o Matrix, podemos enviar las direcciones de correo electrónico y números telefónicos de tu agenda de contactos a tu Servidor de Identidad de Matrix. New Vector no almacena estos datos ni los utiliza para ningún otro propósito. Para obtener más información, por favor consulta la página de política de privacidad en los ajustes de la aplicación.";
......@@ -66,7 +66,7 @@
"deactivate_account_password_alert_message" = "Para continuar, ingresa tu contraseña por favor";
"deactivate_account_forget_messages_information_part2_emphasize" = "Advertencia";
"deactivate_account_informations_part2_emphasize" = "Esta acción es irreversible.";
"rerequest_keys_alert_message" = "Por favor, inicia Society Chat en otro dispositivo que pueda descifrar el mensaje para que pueda enviar las claves a este dispositivo.";
"rerequest_keys_alert_message" = "Por favor, inicia Librem Chat en otro dispositivo que pueda descifrar el mensaje para que pueda enviar las claves a este dispositivo.";
// Re-request confirmation dialog
"rerequest_keys_alert_title" = "Solicitud Enviada";
"auth_password_dont_match" = "Las contraseñas no coinciden";
......@@ -166,7 +166,7 @@
"directory_search_fail" = "Error al buscar datos";
"contacts_address_book_no_contact" = "No hay contactos locales";
"contacts_address_book_permission_required" = "Se requiere permiso para acceder a tus contactos locales";
"contacts_address_book_permission_denied" = "No permitiste que Society Chat acceda a tus contactos locales";
"contacts_address_book_permission_denied" = "No permitiste que Librem Chat acceda a tus contactos locales";
"contacts_user_directory_section" = "DIRECTORIO DE USUARIOS";
"contacts_user_directory_offline_section" = "DIRECTORIO DE USUARIOS (desconectados)";
"room_participants_leave_prompt_title" = "Salir de la sala";
......@@ -324,7 +324,7 @@
"settings_pin_rooms_with_unread" = "Fijar salas con mensajes no leídos";
"settings_on_denied_notification" = "Las notificaciones están denegadas para %@, por favor habilita notificaciones en los ajustes de tu dispositivo";
"settings_enable_callkit" = "Integración de llamadas";
"settings_callkit_info" = "Recibe llamadas entrantes en tu pantalla de bloqueo. Ve tus llamadas de Society Chat en el historial de llamadas del sistema. Si iCloud está habilitado, este historial de llamadas se compartirá con Apple.";
"settings_callkit_info" = "Recibe llamadas entrantes en tu pantalla de bloqueo. Ve tus llamadas de Librem Chat en el historial de llamadas del sistema. Si iCloud está habilitado, este historial de llamadas se compartirá con Apple.";
"settings_ui_language" = "Idioma";
"settings_ui_theme" = "Tema";
"settings_ui_theme_auto" = "Automático";
......@@ -502,7 +502,7 @@
// Crash report
"google_analytics_use_prompt" = "¿Te gustaría ayudar a mejorar %@ enviando automáticamente informes de fallas y datos de uso anónimos?";
// Crypto
"e2e_enabling_on_app_update" = "Society Chat ahora admite cifrado de extremo a extremo pero debes volver a iniciar sesión para habilitarlo.\n\nPuedes hacerlo ahora o más tarde desde los ajustes de la aplicación.";
"e2e_enabling_on_app_update" = "Librem Chat ahora admite cifrado de extremo a extremo pero debes volver a iniciar sesión para habilitarlo.\n\nPuedes hacerlo ahora o más tarde desde los ajustes de la aplicación.";
"e2e_need_log_in_again" = "Tienes que volver a iniciar sesión para generar claves de cifrado de extremo a extremo para este dispositivo y enviar la clave pública a tu servidor doméstico.\nEsto es por única vez; disculpas por la molestia.";
// Bug report
"bug_report_title" = "Informe de Error";
......
......@@ -27,7 +27,7 @@
"room_details_low_priority_tag" = "Lehentasun baxua";
"people_no_conversation" = "Elkarrizketarik ez";
"contacts_address_book_no_contact" = "Gailuko kontakturik ez";
"contacts_address_book_permission_denied" = "Ez diozu baimena eman Society Chat aplikazioari zure gailuko kontaktuak atzitzeko";
"contacts_address_book_permission_denied" = "Ez diozu baimena eman Librem Chat aplikazioari zure gailuko kontaktuak atzitzeko";
"search_no_result" = "Emaitzarik ez";
"room_recents_no_conversation" = "Gelarik ez";
// Rooms tab
......@@ -195,7 +195,7 @@
// Directory
"directory_title" = "Direktorioa";
// Crypto
"e2e_enabling_on_app_update" = "Society Chat orain muturretik muturrerako zifratzea onartzen du baina berriro hasi behar duzu saioa hau gaitzeko.\n\nOrain egin dezakezu edo gero aplikazioaren ezarpenetatik.";
"e2e_enabling_on_app_update" = "Librem Chat orain muturretik muturrerako zifratzea onartzen du baina berriro hasi behar duzu saioa hau gaitzeko.\n\nOrain egin dezakezu edo gero aplikazioaren ezarpenetatik.";
// Unknown devices
"unknown_devices_alert_title" = "Gelan gailu ezezagunak daude";
"directory_server_type_homeserver" = "Idatzi hasiera zerbitzari bat honen gela publikoak zerrendatzeko";
......@@ -435,7 +435,7 @@
"settings_calls_settings" = "DEIAK";
"settings_show_decrypted_content" = "Erakutsi deszifratutako edukia";
"settings_enable_callkit" = "Dei integratuak";
"settings_callkit_info" = "Jaso deiak zure blokeo-pantailan. Ikusi Society Chat deiak sistemaren deian historialean. Cloud gaituta badago, deien historiala Apple-ekin partekatuko da.";
"settings_callkit_info" = "Jaso deiak zure blokeo-pantailan. Ikusi Librem Chat deiak sistemaren deian historialean. Cloud gaituta badago, deien historiala Apple-ekin partekatuko da.";
"settings_ui_theme" = "Itxura";
"settings_ui_theme_auto" = "Automatikoa";
"settings_ui_theme_light" = "Argia";
......@@ -538,7 +538,7 @@
"event_formatter_rerequest_keys_part2" = " zure beste gailuetatik.";
// Re-request confirmation dialog
"rerequest_keys_alert_title" = "Eskaria bidalita";
"rerequest_keys_alert_message" = "Abiatu Society Chat mezua deszifratu dezakeen beste gailuren batean handik hona gakoak bidali ahal izateko.";
"rerequest_keys_alert_message" = "Abiatu Librem Chat mezua deszifratu dezakeen beste gailuren batean handik hona gakoak bidali ahal izateko.";
"room_message_reply_to_placeholder" = "Bidali erantzun bat (zifratu gabea)…";
"encrypted_room_message_reply_to_placeholder" = "Bidali zifratutako erantzun bat…";
"room_message_reply_to_short_placeholder" = "Bidali erantzun bat…";
......
......@@ -140,7 +140,7 @@
"contacts_address_book_matrix_users_toggle" = "Utilisateurs Matrix uniquement";
"contacts_address_book_no_contact" = "Aucun contact local";
"contacts_address_book_permission_required" = "Permissions requises pour accéder aux contacts locaux";
"contacts_address_book_permission_denied" = "Vous n'avez pas autorisé Society Chat à accéder à vos contacts locaux";
"contacts_address_book_permission_denied" = "Vous n'avez pas autorisé Librem Chat à accéder à vos contacts locaux";
"contacts_user_directory_section" = "RÉPERTOIRE UTILISATEURS";
"contacts_user_directory_offline_section" = "RÉPERTOIRE UTILISATEURS (hors-ligne)";
// Chat participants
......@@ -427,7 +427,7 @@
// Crash report
"google_analytics_use_prompt" = "Souhaitez-vous aider à améliorer %@ en envoyant automatiquement des rapports d'erreur et des statistiques d'utilisation ?";
// Crypto
"e2e_enabling_on_app_update" = "Society Chat prend désormais en charge le chiffrement de bout en bout, mais vous devez vous reconnecter pour l'activer.\n\nVous pouvez le faire maintenant ou plus tard à partir des paramètres de l'application.";
"e2e_enabling_on_app_update" = "Librem Chat prend désormais en charge le chiffrement de bout en bout, mais vous devez vous reconnecter pour l'activer.\n\nVous pouvez le faire maintenant ou plus tard à partir des paramètres de l'application.";
"e2e_need_log_in_again" = "Vous devez vous reconnecter pour générer les clés de chiffrement de bout en bout pour cet appareil et envoyer la clé publique vers votre serveur d'accueil.\nIl s'agit d'une erreur exceptionnelle. Veuillez nous excuser pour ce désagrément.";
// Bug report
"bug_report_title" = "Rapport d'erreur";
......@@ -488,7 +488,7 @@
"settings_calls_settings" = "APPELS";
"settings_show_decrypted_content" = "Afficher les messages chiffrés en clair";
"settings_enable_callkit" = "Appels intégrés";
"settings_callkit_info" = "Recevez les appels entrants sur votre écran de verrouillage. Voir vos appels Society Chat dans l'historique des appels du système. Si iCloud est activé, cet historique d'appels sera partagé avec Apple.";
"settings_callkit_info" = "Recevez les appels entrants sur votre écran de verrouillage. Voir vos appels Librem Chat dans l'historique des appels du système. Si iCloud est activé, cet historique d'appels sera partagé avec Apple.";
"event_formatter_widget_added" = "Widget %@ ajoutée par %@";
"event_formatter_widget_removed" = "Widget %@ supprimée par %@";
// Share extension
......@@ -536,7 +536,7 @@
"event_formatter_rerequest_keys_part2" = " depuis vos autres appareils.";
// Re-request confirmation dialog
"rerequest_keys_alert_title" = "Demande envoyée";
"rerequest_keys_alert_message" = "Veuillez lancer Society Chat sur un autre appareil qui peut déchiffrer le message pour qu'il puisse envoyer les clés sur cet appareil.";
"rerequest_keys_alert_message" = "Veuillez lancer Librem Chat sur un autre appareil qui peut déchiffrer le message pour qu'il puisse envoyer les clés sur cet appareil.";
"room_message_reply_to_placeholder" = "Envoyer une réponse (non chiffrée)…";
"encrypted_room_message_reply_to_placeholder" = "Envoyer une réponse chiffrée…";
"room_message_reply_to_short_placeholder" = "Envoyer une réponse…";
......
......@@ -151,7 +151,7 @@
"contacts_address_book_matrix_users_toggle" = "Csak Matrix felhasználók";
"contacts_address_book_no_contact" = "Nincsenek helyi ismerősök";
"contacts_address_book_permission_required" = "Jogosultság szükséges a helyi névjegyzék eléréséhez";
"contacts_address_book_permission_denied" = "Nem engedted meg, hogy a Society Chat hozzáférjen a helyi névjegyzékhez";
"contacts_address_book_permission_denied" = "Nem engedted meg, hogy a Librem Chat hozzáférjen a helyi névjegyzékhez";
"contacts_user_directory_section" = "FELHASZNÁLÓI KÖNYVTÁR";
"contacts_user_directory_offline_section" = "FELHASZNÁLÓI KÖNYVTÁR (kapcsolat nélküli)";
// Chat participants
......@@ -314,7 +314,7 @@
"settings_pin_rooms_with_unread" = "Szobák kitűzése olvasatlan üzenetekkel";
"settings_on_denied_notification" = "Az értesítések tiltva vannak ehhez: %@, kérlek engedélyezd az eszköz beállításaiban";
"settings_enable_callkit" = "Beépített hívás";
"settings_callkit_info" = "Hívások fogadása a zárolt képernyőn. Society Chat hívások megjelenítése a rendszer hívás naplójában. Ha az iCloud engedélyezett akkor a hívásnapló az Apple-el megosztásra kerül.";
"settings_callkit_info" = "Hívások fogadása a zárolt képernyőn. Librem Chat hívások megjelenítése a rendszer hívás naplójában. Ha az iCloud engedélyezett akkor a hívásnapló az Apple-el megosztásra kerül.";
"settings_ui_language" = "Nyelv";
"settings_ui_theme" = "Téma";
"settings_ui_theme_auto" = "Autó";
......@@ -495,7 +495,7 @@
// Crash report
"google_analytics_use_prompt" = "Szeretnél segíteni személytelen összeomlás és felhasználási adatok küldésével a(z) %@ fejlesztésében?";
// Crypto
"e2e_enabling_on_app_update" = "Society Chat most már támogatja a végponttól végpontig titkosítást de újra be kell jelentkezned.\n\nMegteheted most vagy később az alkalmazás beállításainál.";
"e2e_enabling_on_app_update" = "Librem Chat most már támogatja a végponttól végpontig titkosítást de újra be kell jelentkezned.\n\nMegteheted most vagy később az alkalmazás beállításainál.";
"e2e_need_log_in_again" = "Vissza kell jelentkezned, hogy az eszközödhöz a végponttól végpontig titkosítási kulcsokat létrehozzuk és a nyilvános kulcsokat elküldjük a Matrix szerverednek.\nEz egy egyszeri alkalom; elnézést a kellemetlenségért.";
// Bug report
"bug_report_title" = "Hiba bejelentés";
......@@ -551,7 +551,7 @@
"deactivate_account_password_alert_message" = "A folytatáshoz add meg a jelszavadat";
// Re-request confirmation dialog
"rerequest_keys_alert_title" = "Kérés elküldve";
"rerequest_keys_alert_message" = "Kérlek indítsd el a Society Chat-ot egy másik eszközödön amelyik vissza tudja fejteni az üzenetet, hogy el tudja küldeni a kulcsokat ennek az eszköznek.";
"rerequest_keys_alert_message" = "Kérlek indítsd el a Librem Chat-ot egy másik eszközödön amelyik vissza tudja fejteni az üzenetet, hogy el tudja küldeni a kulcsokat ennek az eszköznek.";
"room_recents_server_notice_section" = "RENDSZER FIGYELMEZTETÉSEK";
"room_resource_limit_exceeded_message_contact_1" = " Kérlek ";
"room_resource_limit_exceeded_message_contact_2_link" = "vedd fel a kapcsolatot a szolgáltatás adminisztrátorával";
......
......@@ -400,7 +400,7 @@
"auth_reset_password_success_message" = "Lykilorðið þitt hefur verið endurstillt.\n\nÞú hefur verið skráður út af öllum tækjum og munt ekki lengur fá ýti-tilkynningar. Til að endurvirkja tilkynningar, þarf að skrá sig aftur inn á hverju tæki fyrir sig.";
"directory_search_results" = "%tu niðurstöður fundust fyrir %@";
"directory_search_results_more_than" = ">%tu niðurstöður fundust fyrir %@";
"contacts_address_book_permission_denied" = "Þú heimilaðir Society Chat ekki aðgang að tengiliðum á tækinu";
"contacts_address_book_permission_denied" = "Þú heimilaðir Librem Chat ekki aðgang að tengiliðum á tækinu";
"room_participants_remove_prompt_msg" = "Ertu viss um að þú viljir fjarlægja %@ úr þessu spjalli?";
"room_participants_invite_prompt_msg" = "Ertu viss um að þú viljir bjóða %@ á þetta spjall?";
"room_participants_invite_malformed_id" = "Rangt formað auðkenni. Ætti að vera tölvupóstfang eða Matrix-auðkenni á borð við'@sérheiti:lén'";
......
......@@ -2,4 +2,4 @@
"NSCameraUsageDescription" = "ビデオ通話や写真撮影、動画撮影などを行うときにカメラを使用します。";
"NSPhotoLibraryUsageDescription" = "フォトライブラリは、写真や動画の送信に使用されます。";
"NSMicrophoneUsageDescription" = "マイクは動画撮影や通話に使用されます。";
"NSContactsUsageDescription" = "連絡先のどれがSociety ChatまたはMatrixを既に使用しているかを表示するために、あなたのアドレス帳にあるメールアドレスと電話番号をMatrix Identity Serverに送信することができます。 New Vectorはこのデータを保存したり、他の目的に使用したりしません。 詳細については、アプリケーション設定のプライバシーポリシーページを参照してください。";
"NSContactsUsageDescription" = "連絡先のどれがLibrem ChatまたはMatrixを既に使用しているかを表示するために、あなたのアドレス帳にあるメールアドレスと電話番号をMatrix Identity Serverに送信することができます。 New Vectorはこのデータを保存したり、他の目的に使用したりしません。 詳細については、アプリケーション設定のプライバシーポリシーページを参照してください。";
......@@ -145,7 +145,7 @@
"contacts_address_book_matrix_users_toggle" = "Matrix利用者のみ";
"contacts_address_book_no_contact" = "端末内電話帳に連絡先がありません";
"contacts_address_book_permission_required" = "端末内電話帳へのアクセス権限が必要です";
"contacts_address_book_permission_denied" = "端末の電話帳をSociety Chatアプリが読み取ることは許可されていません";
"contacts_address_book_permission_denied" = "端末の電話帳をLibrem Chatアプリが読み取ることは許可されていません";
"contacts_user_directory_section" = "利用者一覧";
"contacts_user_directory_offline_section" = "利用者一覧 (切断中)";
// Chat participants
......@@ -291,7 +291,7 @@
"settings_global_settings_info" = "あなたの %@ webクライアント上で、全体の通知設定が可能です";
"settings_pin_rooms_with_missed_notif" = "通知の届かなかった部屋をピン止めする";
"settings_on_denied_notification" = "%@で通知されないように設定されています。あなたの端末設定で許可してください";
"settings_callkit_info" = "画面がロックされているときに着信がありました。Society Chatの着信はシステムの通話履歴で確認してください。 iCloudが有効になっている場合、この通話履歴はAppleと共有されます。";
"settings_callkit_info" = "画面がロックされているときに着信がありました。Librem Chatの着信はシステムの通話履歴で確認してください。 iCloudが有効になっている場合、この通話履歴はAppleと共有されます。";
"settings_ui_language" = "言語";
"settings_ui_theme" = "外観";
"settings_ui_theme_auto" = "自動";
......@@ -437,14 +437,14 @@
// Crash report
"google_analytics_use_prompt" = "匿名の誤動作報告と使用状況データを自動的に報告して%@の改善に役立てますか?";
// Crypto
"e2e_enabling_on_app_update" = "Society Chatはend-to-end暗号化をサポートするようになりましたが、再度有効にするにはログインする必要があります。\n\nアプリの設定から再ログインできます。今すぐ、または後からでも構いません。";
"e2e_enabling_on_app_update" = "Librem Chatはend-to-end暗号化をサポートするようになりましたが、再度有効にするにはログインする必要があります。\n\nアプリの設定から再ログインできます。今すぐ、または後からでも構いません。";
"e2e_need_log_in_again" = "この端末のエンドツーエンド暗号鍵を生成し、接続先サーバに公開鍵を送信するには、再度ログインする必要があります。\n一度回線を切断します。ご不便おかけしてすみません。";
// Bug report
"bug_report_title" = "不具合報告";
"bug_report_description" = "誤動作の内容と状況の説明をお願い致します。あなたは何をしましたか?何が起こると思いますか?実際何が起こったのですか?";
"bug_crash_report_title" = "異常終了報告";
"bug_crash_report_description" = "異常停止する前にあなたがしていたことを記してください:";
"bug_report_logs_description" = "開発者が問題を診断するために、このSociety Chatの動作記録が不具合報告と一緒に送信されます。上記文章のみを送信したい場合は以下のチェックを解除してください:";
"bug_report_logs_description" = "開発者が問題を診断するために、このLibrem Chatの動作記録が不具合報告と一緒に送信されます。上記文章のみを送信したい場合は以下のチェックを解除してください:";
"bug_report_send_logs" = "動作記録を送信";
"bug_report_send_screenshot" = "画面のスクリーンショット画像を送信";
"bug_report_progress_zipping" = "動作記録を収集する";
......@@ -557,7 +557,7 @@
"deactivate_account_password_alert_message" = "続行するには、パスワードを入力してください";
// Re-request confirmation dialog
"rerequest_keys_alert_title" = "リクエスト送信";
"rerequest_keys_alert_message" = "この端末にキーを送信できるように、メッセージを復号化できる別の端末でSociety Chatを起動してください。";
"rerequest_keys_alert_message" = "この端末にキーを送信できるように、メッセージを復号化できる別の端末でLibrem Chatを起動してください。";
"room_event_action_ban_prompt_reason" = "このユーザーをブロックする理由";
"room_resource_limit_exceeded_message_contact_1" = " Please ";
"settings_ui_theme_black" = "Black";
......
......@@ -132,7 +132,7 @@
"contacts_address_book_matrix_users_toggle" = "Только пользователи Matrix";
"contacts_address_book_no_contact" = "Нет локальных контактов";
"contacts_address_book_permission_required" = "Разрешение на доступ к локальным контактам";
"contacts_address_book_permission_denied" = "Вы не разрешили Society Chat получить доступ к локальным контактам";
"contacts_address_book_permission_denied" = "Вы не разрешили Librem Chat получить доступ к локальным контактам";
// Chat participants
"room_participants_title" = "Участники";
"room_participants_add_participant" = "Добавить участника";
......@@ -376,7 +376,7 @@
// Crash report
"google_analytics_use_prompt" = "Вы хотите помочь улучшить %@, автоматически отправляя анонимные отчеты о сбоях и данные об использовании?";
// Crypto
"e2e_enabling_on_app_update" = "Society Chat теперь поддерживает сквозное шифрование, но вам нужно снова войти в систему, чтобы включить его.\n\nВы можете сделать это сейчас или позже из настроек приложения.";
"e2e_enabling_on_app_update" = "Librem Chat теперь поддерживает сквозное шифрование, но вам нужно снова войти в систему, чтобы включить его.\n\nВы можете сделать это сейчас или позже из настроек приложения.";
"e2e_need_log_in_again" = "Вам нужно войти в систему, чтобы сгенерировать ключи шифрования для этого устройства и отправлять публичный ключ вашему серверу.\nЭто необходимо только один раз; извините за неудобства.";
// Bug report
"bug_report_title" = "Сообщить об ошибке";
......@@ -451,7 +451,7 @@
"settings_calls_settings" = "ВЫЗОВЫ";
"settings_show_decrypted_content" = "Показать расшифрованное содержимое";
"settings_enable_callkit" = "Интегрированный вызов";
"settings_callkit_info" = "Прием входящих звонков на экране блокировки. Журнал вызовов Society Chat будет доступен в истории звонков вашего телефона. Если включен iCloud , то журнал вызовов будет доступен в том числе и Apple.";
"settings_callkit_info" = "Прием входящих звонков на экране блокировки. Журнал вызовов Librem Chat будет доступен в истории звонков вашего телефона. Если включен iCloud , то журнал вызовов будет доступен в том числе и Apple.";
"settings_ui_theme" = "Тема";
"settings_ui_theme_auto" = "Авто";
"settings_ui_theme_light" = "Светлая";
......@@ -537,7 +537,7 @@
"event_formatter_rerequest_keys_part2" = " с других устройств.";
// Re-request confirmation dialog
"rerequest_keys_alert_title" = "Запрос отправлен";
"rerequest_keys_alert_message" = "Запустите Society Chat на другом устройстве, которое может расшифровать сообщение, чтобы оно могло отправить ключи этому устройству.";
"rerequest_keys_alert_message" = "Запустите Librem Chat на другом устройстве, которое может расшифровать сообщение, чтобы оно могло отправить ключи этому устройству.";
"room_message_reply_to_placeholder" = "Отправить ответ (незашифрованный)…";
"encrypted_room_message_reply_to_placeholder" = "Отправить зашифрованный ответ…";
"room_message_reply_to_short_placeholder" = "Отправить ответ…";
......
......@@ -2,4 +2,4 @@
"NSCameraUsageDescription" = "Máy ảnh được sử dụng để chụp ảnh và quay phim, thực hiện các cuộc gọi video thoại.";
"NSPhotoLibraryUsageDescription" = "Thư viện ảnh được dùng để gửi hình ảnh và videos.";
"NSMicrophoneUsageDescription" = "Microphone được dùng để thực hiện quay video, thực hiện các cuộc gọi.";
"NSContactsUsageDescription" = "Danh bạ được sử dụng để tìm kiếm người dùng bởi email hoặc số điện thoại trên Society Chat.";
"NSContactsUsageDescription" = "Danh bạ được sử dụng để tìm kiếm người dùng bởi email hoặc số điện thoại trên Librem Chat.";
......@@ -145,7 +145,7 @@
"contacts_address_book_matrix_users_toggle" = "Chỉ người dùng của matrix";
"contacts_address_book_no_contact" = "Không có danh bạ nội bộ";
"contacts_address_book_permission_required" = "Quyền được yêu cầu để truy cập danh bạ nội bộ";
"contacts_address_book_permission_denied" = "Bạn chưa cho phép Society Chat truy cập danh bạ nội bộ của bạn";
"contacts_address_book_permission_denied" = "Bạn chưa cho phép Librem Chat truy cập danh bạ nội bộ của bạn";
"contacts_user_directory_section" = "DANH MỤC NGƯỜI DÙNG";
"contacts_user_directory_offline_section" = "DANH MỤC NGƯỜI DÙNG (ngoại tuyến)";
// Chat participants
......@@ -433,7 +433,7 @@
// Crash report
"google_analytics_use_prompt" = "Bạn có muốn giúp cải thiện %@ bằng cách tự động báo cáo sự cố vô danh và dữ liệu sử dụng?";
// Crypto
"e2e_enabling_on_app_update" = "Society Chat đã hỗ trợ mã hóa end-to-end nhưng bạn cần phải đăng nhập lại để kích hoạt.\n\nBạn có thể thực hiện ngay bây giờ hoặc sau đó từ cài đặt của ứng dụng.";
"e2e_enabling_on_app_update" = "Librem Chat đã hỗ trợ mã hóa end-to-end nhưng bạn cần phải đăng nhập lại để kích hoạt.\n\nBạn có thể thực hiện ngay bây giờ hoặc sau đó từ cài đặt của ứng dụng.";
"e2e_need_log_in_again" = "Bạn cần phải đăng nhập lại để tạo các khoá mã hóa end-to-end cho thiết bị này và gửi khoá chung tới máy chủ nhà của bạn.\nĐây là một lần duy nhất; xin lỗi vì sự bất tiện.";
// Bug report
"bug_report_title" = "Báo cáo lỗi";
......
......@@ -2,4 +2,4 @@
"NSCameraUsageDescription" = "摄像头权限用于拍摄照片、录制视频或进行视频聊天。";
"NSPhotoLibraryUsageDescription" = "照片库访问权限用于发送图片与视频。";
"NSMicrophoneUsageDescription" = "麦克风权限用于录制视频或进行通话。";
"NSContactsUsageDescription" = "为了向您显示哪些联系人已在使用 Society Chat 或 Matrix,我们可将您通讯录中的邮件地址和电话号码发送到 Matrix 身份认证服务器。 新版的 Vector.im 不会存储此数据或将其用于任何其他目的。有关详细信息,请参阅应用程序设置中的隐私策略页面。";
"NSContactsUsageDescription" = "为了向您显示哪些联系人已在使用 Librem Chat 或 Matrix,我们可将您通讯录中的邮件地址和电话号码发送到 Matrix 身份认证服务器。 新版的 Vector.im 不会存储此数据或将其用于任何其他目的。有关详细信息,请参阅应用程序设置中的隐私策略页面。";
......@@ -135,7 +135,7 @@
"contacts_address_book_matrix_users_toggle" = "只有 Matrix 用户";
"contacts_address_book_no_contact" = "没有本地联系人";
"contacts_address_book_permission_required" = "需要权限以便访问本地联系人";
"contacts_address_book_permission_denied" = "你没有允许 Society Chat 访问本地联系人";
"contacts_address_book_permission_denied" = "你没有允许 Librem Chat 访问本地联系人";
"contacts_matrix_users_section" = "已知联系人";
// Chat participants
"room_participants_title" = "参加者";
......@@ -392,7 +392,7 @@
// Crash report
"google_analytics_use_prompt" = "您打算通过自动报告匿名的崩溃报告和使用数据来帮助提升 %@ 吗?";
// Crypto
"e2e_enabling_on_app_update" = "Society Chat 目前支持端对端加密,但是您需要重新登录以启用它。\n\n您可以现在重新登录,也可以之后再从应用程序设置中选择开启。";
"e2e_enabling_on_app_update" = "Librem Chat 目前支持端对端加密,但是您需要重新登录以启用它。\n\n您可以现在重新登录,也可以之后再从应用程序设置中选择开启。";
"e2e_need_log_in_again" = "您需要登录回来以便为此设备生成端对端加密密钥并提交公钥到您的主服务器。\n这只需要做一次;很抱歉造成打扰。";
// Bug report
"bug_report_title" = "Bug 报告";
......@@ -520,7 +520,7 @@
"deactivate_account_password_alert_title" = "注销账户";
// Re-request confirmation dialog
"rerequest_keys_alert_title" = "请求已发送";
"settings_callkit_info" = "在您的锁屏界面接听 Society Chat 来电。在系统通话记录中显示 Society Chat 通话记录。若您已启用 iCloud,通话记录将会与 Apple 共享。";
"settings_callkit_info" = "在您的锁屏界面接听 Librem Chat 来电。在系统通话记录中显示 Librem Chat 通话记录。若您已启用 iCloud,通话记录将会与 Apple 共享。";
"room_replacement_link" = "对话自此继续。";
"room_predecessor_information" = "这个聊天室是另一个对话的延续。";
"room_predecessor_link" = "点击此处查看更早的消息。";
......
......@@ -2,4 +2,4 @@
"NSCameraUsageDescription" = "相機權限會用來拍攝照片與影片,以及進行視訊通話。";
"NSPhotoLibraryUsageDescription" = "照片圖庫的權限會用來傳送照片與影片。";
"NSMicrophoneUsageDescription" = "麥克風的權限會用來拍攝影片與進行通話。";
"NSContactsUsageDescription" = "為了要顯示您的聯絡人中哪些人已在使用 Society Chat 或 Matrix,我們將會傳送聯絡資訊內的電子郵件位址與電話給您的 Matrix 身份伺服器。New Vector 不會儲存這些資訊,也不會將這些資訊用於其他目的。請檢視應用程式設定的隱私權政策頁面來取得更多資訊。";
"NSContactsUsageDescription" = "為了要顯示您的聯絡人中哪些人已在使用 Librem Chat 或 Matrix,我們將會傳送聯絡資訊內的電子郵件位址與電話給您的 Matrix 身份伺服器。New Vector 不會儲存這些資訊,也不會將這些資訊用於其他目的。請檢視應用程式設定的隱私權政策頁面來取得更多資訊。";
......@@ -224,7 +224,7 @@
"contacts_address_book_matrix_users_toggle" = "只顯示 Matrix 使用者";
"contacts_address_book_no_contact" = "沒有裝置上的聯絡人";
"contacts_address_book_permission_required" = "取得裝置上的聯絡資訊需要權限";
"contacts_address_book_permission_denied" = "您沒有允許 Society Chat 存取裝置上的聯絡資訊";
"contacts_address_book_permission_denied" = "您沒有允許 Librem Chat 存取裝置上的聯絡資訊";
"contacts_user_directory_section" = "使用者目錄";
"contacts_user_directory_offline_section" = "使用者目錄(離線)";
// Chat participants
......@@ -347,7 +347,7 @@
"settings_pin_rooms_with_unread" = "釘選含有未讀訊息的聊天室";
"settings_on_denied_notification" = "因 %@ 的通知不被允許,請在裝置設定中允許";
"settings_enable_callkit" = "整合式通話";
"settings_callkit_info" = "提供在鎖定畫面接聽 Society Chat 來電、在通話紀錄中顯示 Society Chat 通話。 如果您已啟用 iCloud ,則會與蘋果公司共享通話紀錄。";
"settings_callkit_info" = "提供在鎖定畫面接聽 Librem Chat 來電、在通話紀錄中顯示 Librem Chat 通話。 如果您已啟用 iCloud ,則會與蘋果公司共享通話紀錄。";
"settings_ui_language" = "語言";
"settings_ui_theme" = "主題";
"settings_ui_theme_auto" = "自動";
......@@ -493,7 +493,7 @@
// Crash report
"google_analytics_use_prompt" = "您願意透過自動送出匿名的崩潰報告和使用資料來幫住%@進步嗎?";
// Crypto
"e2e_enabling_on_app_update" = "Society Chat 目前支援點對點加密,但您需要重新登入來啟用他。\n\n您可以現在重新登入或稍後在應用程式設定中進行。";
"e2e_enabling_on_app_update" = "Librem Chat 目前支援點對點加密,但您需要重新登入來啟用他。\n\n您可以現在重新登入或稍後在應用程式設定中進行。";
// Bug report
"bug_report_title" = "錯誤回報";
"bug_report_send_screenshot" = "傳送螢幕截圖";
......@@ -505,7 +505,7 @@
"widget_creation_failure" = "建立 Widget 失敗";
"widget_sticker_picker_no_stickerpacks_alert" = "您目前沒有啟用任何貼圖。";
"widget_sticker_picker_no_stickerpacks_alert_add_now" = "現在新增一些嗎?";
"rerequest_keys_alert_message" = "請在其他可解密訊息的裝置開啟 Society Chat 以將密鑰傳送到此裝置。";
"rerequest_keys_alert_message" = "請在其他可解密訊息的裝置開啟 Librem Chat 以將密鑰傳送到此裝置。";
"bug_report_description" = "請描述此錯誤。您做了什麼? 本來應該發生什麼? 以及實際發生什麼?";
"bug_crash_report_description" = "請描述您在崩潰前做了什麼:";
"bug_report_logs_description" = "為了診斷問題,此用戶端的記錄檔將會隨此錯誤報告送出。 如果您只想傳送上面的文字,請取消:";
......
......@@ -354,7 +354,7 @@ internal enum VectorL10n {
internal static var contactsAddressBookNoContact: String {
return VectorL10n.tr("Vector", "contacts_address_book_no_contact")
}
/// You didn't allow Society Chat to access your local contacts
/// You didn't allow Librem Chat to access your local contacts
internal static var contactsAddressBookPermissionDenied: String {
return VectorL10n.tr("Vector", "contacts_address_book_permission_denied")
}
......@@ -826,7 +826,7 @@ internal enum VectorL10n {
internal static var doNotAskAgain: String {
return VectorL10n.tr("Vector", "do_not_ask_again")
}
/// Society Chat now supports end-to-end encryption but you need to log in again to enable it.\n\nYou can do it now or later from the application settings.
/// Librem Chat now supports end-to-end encryption but you need to log in again to enable it.\n\nYou can do it now or later from the application settings.
internal static var e2eEnablingOnAppUpdate: String {
return VectorL10n.tr("Vector", "e2e_enabling_on_app_update")
}
......@@ -2246,7 +2246,7 @@ internal enum VectorL10n {
internal static var settingsAdvanced: String {
return VectorL10n.tr("Vector", "settings_advanced")
}
/// Receive incoming calls on your lock screen. See your Society Chat calls in the system's call history. If iCloud is enabled, this call history will be shared with Apple.
/// Receive incoming calls on your lock screen. See your Librem Chat calls in the system's call history. If iCloud is enabled, this call history will be shared with Apple.
internal static var settingsCallkitInfo: String {
return VectorL10n.tr("Vector", "settings_callkit_info")
}
......
......@@ -3689,7 +3689,7 @@ SignOutAlertPresenterDelegate>
currentAlert = exportView.alertController;
// Use a temporary file for the export
keyExportsFile = [NSURL fileURLWithPath:[NSTemporaryDirectory() stringByAppendingPathComponent:@"societychat-keys.txt"]];
keyExportsFile = [NSURL fileURLWithPath:[NSTemporaryDirectory() stringByAppendingPathComponent:@"libremchat-keys.txt"]];
// Make sure the file is empty
[self deleteKeyExportFile];
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment