Commit 6586408c authored by kodacs's avatar kodacs
Browse files

fix #275

parent eb3a12bb
......@@ -87,8 +87,7 @@ en:
temporarily_unavailable: A hitelesítő szerver jelenleg nem tudja teljesíteni a kérést egy átmeneti túlterheltség vagy a kiszolgáló karbantartása miatt.
unauthorized_client: A kliens nincs feljogosítva a kérés teljesítésére.
unsupported_grant_type: A hitelesítés módja nem támogatott a hitelesítő kiszolgálón.
unsupported_response_type: A hitelesítő kiszolgáló nem támogatja ezt a választ.
The authorization server does not support this response type.
unsupported_response_type: A hitelesítő kiszolgáló nem támogatja ezt a választ.
flash:
applications:
create:
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment