Commit 7bd55915 authored by kodacs's avatar kodacs
Browse files

fixing yamls for #275

parent 6586408c
---
en:
hu:
devise:
confirmations:
confirmed: Az e-mail címed sikeresen meg lett erősítve.
......
---
en:
hu:
activerecord:
attributes:
doorkeeper/application:
......
---
en:
hu:
about:
about_instance: "<em>%{instance}</em> egy Mastodon másolat."
about_mastodon: Mastodon egy <em>szabad, nyílt forráskódú</em> szociális hálózati kiszolgálo. Egy <em>központosítatlan</em> alternatíva a kereskedelmi platformokra, elkerüli a kommunikációd monopolizációját veszélyét. Bárki futtathatja a Mastodon-t és részt vehet a <em>szociális hálózatban</em>.
......
---
en:
hu:
simple_form:
labels:
defaults:
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment