Commit 9d53a38a authored by m4sk1n's avatar m4sk1n Committed by Yamagishi Kazutoshi
Browse files

i18n: Update Polish translation (#5106)

* i18n: Update Polish translation

* i18n: Update Polish translation
parent e528114c
......@@ -63,7 +63,7 @@ pl:
prompt: Aplikacja %{client_name} prosi o dostęp do Twojego konta
title: Wymagana jest autoryzacja
show:
title: Copy this authorization code and paste it to the application.
title: Skopiuj kod uwierzytelniający i wklej go w aplikacji.
authorized_applications:
buttons:
revoke: Unieważnij
......
......@@ -307,6 +307,9 @@ pl:
content: Sprawdzanie bezpieczeństwa nie powiodło się. Czy blokujesz pliki cookie?
title: Sprawdzanie bezpieczeństwa nie powiodło się
'429': Uduszono
'500':
content: Przepraszamy, coś poszło nie tak…
title: Ta strona jest nieprawidłowa
noscript_html: Aby korzystać z aplikacji Mastodon, włącz JavaScript. Możesz też skorzystać z jednej z <a href="https://github.com/tootsuite/documentation/blob/master/Using-Mastodon/Apps.md">natywnych aplikacji</a> obsługującej Twoje urządzenie.
exports:
blocks: Zablokowani
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment