Commit ea91286a authored by Stanislav Makar's avatar Stanislav Makar
Browse files

Add Ukrainian localization file doorkeeper.uk.yml

Closes: #334
parent 165498f1
---
uk:
activerecord:
attributes:
doorkeeper/application:
name: Ім'я
redirect_uri: URI перенаправлення
errors:
models:
doorkeeper/application:
attributes:
redirect_uri:
fragment_present: не може містити фрагмент.
invalid_uri: повинен бути дійсний URI.
relative_uri: повинен бути абсолютний URI.
secured_uri: повинен бути HTTPS/SSL URI.
doorkeeper:
applications:
buttons:
authorize: Авторизувати
cancel: Відмінити
destroy: Знищити
edit: Редагувати
submit: Підтвердити
confirmations:
destroy: Ви впевнені?
edit:
title: Редагувати заявку
form:
error: От тобі маєш! Перевірь свою форму на помилки
help:
native_redirect_uri: Використовуйте %{native_redirect_uri} для локальних тестів
redirect_uri: Використовуйте одну стрічку на URI
scopes: Відділяйте області видимості пробілами. Залишайте порожніми, щоб використовувати області видимості за промовчуванням.
index:
callback_url: URL зворотнього виклику
name: Ім'я
new: Нова заявка
title: Ваші заявки
new:
title: Нова заявка
show:
actions: Дії
application_id: Номер заявки
callback_urls: URL зворотніх викликів
scopes: Області видимості
secret: Таємниця
title: 'Заявка: %{name}'
authorizations:
buttons:
authorize: Авторизувати
deny: Спростувати
error:
title: Сталася пимилка
new:
able_to: Це буде можливо
prompt: Заявка %{client_name} просить доступу до вашого облікового запису
title: Необхідна авторизація
show:
title: Код авторизації
authorized_applications:
buttons:
revoke: Відкликати
confirmations:
revoke: Ви впевнені?
index:
application: Заявка
created_at: Створена
date_format: "%d-%m-%Y %H:%M:%S"
title: Ваші авторизовані заявки
errors:
messages:
access_denied: Власник ресурсу або сервер авторизації відхилив запит.
credential_flow_not_configured: Не вдалося перевірити парольні дані власника ресурсу через неналаштовані Doorkeeper.configure.resource_owner_from_credentials.
invalid_client: Не вдалося аутентифікувати клієнта через те, що клієнт невідомий, аутентифікацію клієнта не включено або непідтримуваний метод автентифікації.
invalid_grant: Наданий санкціонований дозвіл недійсний, прострочений, анульований, не відповідає URI перенаправленню, що використовується в запиті авторизації, або був виданий іншому клієнту.
invalid_redirect_uri: Включений URI перенаправлення не є дійсним.
invalid_request: У запиті відсутній обов'язковий параметр, міститься непідтримуване значення параметра, або якимось чином пошкодже.
invalid_resource_owner: Надані облікові дані власника ресурсу не є дійсними, або власника ресурсу не можливо знайти
invalid_scope: Запитувана область є недійсною, невідомою, чи має неправильний формат.
invalid_token:
expired: Токен доступу прострочено
revoked: Токен доступу було відкликано
unknown: Токен доступу недійсний
resource_owner_authenticator_not_configured: Власника ресурсу знайти не вдалося через неналаштований Doorkeeper.configure.resource_owner_authenticator.
server_error: Сервер авторизації зіткнувся з непередбачуваною умовою, яка не дозволяє йому виконати запит.
temporarily_unavailable: Сервер авторизації в даний час не може обробити запит через тимчасове перевантаження або обслуговування сервера.
unauthorized_client: Клієнт не має права виконувати цей запит, використовуючи цей метод.
unsupported_grant_type: Тип санкціонованого дозволу не підтримується сервером авторизації.
unsupported_response_type: Сервер авторизації не підтримує цей тип відповіді.
flash:
applications:
create:
notice: Заявку створено.
destroy:
notice: Заявку видалено.
update:
notice: Заявку оновлено.
authorized_applications:
destroy:
notice: Заявку відкликано.
layouts:
admin:
nav:
applications: Заявки
oauth2_provider: OAuth2 Постачальник
application:
title: Необхідна OAuth авторизація
scopes:
follow: відслідковувати, блокувати, розблоковувати і не відслідковувати облікові записи
read: Читати дані вашого облікового запису
write: опіблукувати від вашого імені
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment