Commit f261dade authored by Marek Ľach's avatar Marek Ľach Committed by Yamagishi Kazutoshi
Browse files

Update sk.yml (#10788)

* Update sk.yml

* Update sk.yml

* Update sk.yml

* Update sk.yml

* Update sk.yml

* Update sk.yml

* normalize
parent 77e2b68b
......@@ -14,7 +14,7 @@ sk:
browse_public_posts: Prebádaj naživo prúd verejných príspevkov na Mastodone
contact: Kontakt
contact_missing: Nezadaný
contact_unavailable: Neuvedený
contact_unavailable: Neuvedený
discover_users: Objavuj užívateľov
documentation: Dokumentácia
extended_description_html: |
......@@ -67,9 +67,9 @@ sk:
other: Príspevky
posts_tab_heading: Príspevky
posts_with_replies: Príspevky s odpoveďami
reserved_username: Prihlasovacie meno je rezervova
reserved_username: Prihlasovacie meno je vyhrade
roles:
admin: Administrátor
admin: Správca
bot: Bot
moderator: Moderátor
unavailable: Profil nieje dostupný
......@@ -177,7 +177,7 @@ sk:
silenced: Stíšený/é
statuses: Príspevky
subscribe: Odoberaj
suspended: Zablokovaní
suspended: Vylúčený/á
title: Účty
unconfirmed_email: Nepotvrdený email
undo_silenced: Zruš stíšenie
......@@ -288,10 +288,10 @@ sk:
reject_reports: Zamietni hlásenia
reject_reports_hint: Ignoruj všetky hlásenia prichádzajúce z tejto domény. Nevplýva na blokovania
rejecting_media: odmietanie médiálnych súborov
rejecting_reports: odmietané hlásenia
rejecting_reports: odmietanie hlásení
severity:
silence: stíšený
suspend: vylúčený
silence: stíšené
suspend: vylúčené
show:
affected_accounts:
few: Je ovplyvnených %{count} účtov v databázi
......@@ -315,7 +315,7 @@ sk:
title: Blokované emailové adresy
followers:
back_to_account: Späť na účet
title: Následovatielia užívateľa %{acct}
title: Sledovatielia užívateľa %{acct}
instances:
by_domain: Doména
delivery_available: Je v dosahu doručovania
......@@ -464,7 +464,7 @@ sk:
statuses:
back_to_account: Späť na účet
batch:
delete: Vymazať
delete: Vymaž
nsfw_off: Označ ako nechúlostivé
nsfw_on: Označ ako chúlostivé
failed_to_execute: Nepodarilo sa vykonať
......@@ -992,5 +992,5 @@ sk:
seamless_external_login: Si prihlásená/ý cez externú službu, takže nastavenia hesla a emailu ti niesú prístupné.
signed_in_as: 'Prihlásená/ý ako:'
verification:
explanation_html: 'Môžeš sa <strong>overiť ako majiteľ odkazov v metadátach tvojho profilu</strong>. Na to musí ale odkazovaná stránka obsahovať odkaz späť na tvoj Mastodon profil. Tento spätný odkaz <strong>musí</strong> mať prívlastok <code>rel="me"</code>. Na texte odkazu nezáleží. Tu je príklad:'
explanation_html: 'Môžeš sa <strong>overiť ako majiteľ odkazov v metadátach tvojho profilu</strong>. Na to ale musí odkazovaná stránka obsahovať odkaz späť na tvoj Mastodon profil. Tento spätný odkaz <strong>musí</strong> mať prívlastok <code>rel="me"</code>. Na texte odkazu nezáleží. Tu je príklad:'
verification: Overenie
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment