Commit 220add2f authored by Zoltán Gera's avatar Zoltán Gera Committed by nailyk-weblate
Browse files

Translated using Weblate (Hungarian)

Currently translated at 100.0% (10 of 10 strings)

Translation: Tusky/Tusky description
Translate-URL: https://weblate.tusky.app/projects/tusky/tusky-app/hu/
parent 7cc2210f
Tusky v12.0
- Továbbfejlesztett kezelői felület - a füleket alulra is rakhatod
- Ha egy felhasználót némítasz, külön dönthetsz arról, hogy a tőle érkező értesítéseket némítsd-e
- Az új hashtag fülön annyi hashtaget követhetsz, amennyit csak akarsz
- Továbbfejlesztettük a média leírások megjelenítését, így ez már nagyon hosszú leírásokra is jól működik
Összes változás: https://github.com/tuskyapp/Tusky/releases
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment