Commit a9c2399a authored by Karol Kosek's avatar Karol Kosek Committed by nailyk-weblate
Browse files

Translated using Weblate (Polish)

Currently translated at 98.6% (426 of 432 strings)

Translation: Tusky/Tusky
Translate-URL: https://weblate.tusky.app/projects/tusky/tusky/pl/
parent 8a587b02
......@@ -2,7 +2,7 @@
<resources>
<string name="error_generic">Wystąpił błąd.</string>
<string name="error_empty">To nie może pozostać puste.</string>
<string name="error_invalid_domain">Wprowadzono nieprawidłową domenę.</string>
<string name="error_invalid_domain">Wprowadzono nieprawidłową domenę</string>
<string name="error_failed_app_registration">Nie udało się uwierzytelnić z tą instancją.</string>
<string name="error_no_web_browser_found">Nie znaleziono przeglądarki internetowej.</string>
<string name="error_authorization_unknown">Wystąpił nieokreślony błąd podczas próby autoryzacji.</string>
......@@ -34,7 +34,7 @@
<string name="title_saved_toot">Szkice</string>
<string name="title_licenses">Licencje</string>
<string name="status_boosted_format">%s podbił</string>
<string name="status_sensitive_media_title"><b>Wrażliwe treści</b>\nDotknij, aby wyświetlić</string>
<string name="status_sensitive_media_title">Wrażliwe treści</string>
<string name="status_media_hidden_title">Ukryto zawartość multimedialną</string>
<string name="status_sensitive_media_directions">Naciśnij, aby wyświetlić</string>
<string name="status_content_warning_show_more">Pokaż więcej</string>
......@@ -114,15 +114,13 @@
<string name="label_header">Nagłówek</string>
<string name="link_whats_an_instance">Czym jest instancja?</string>
<string name="login_connection">Łączenie…</string>
<string name="dialog_whats_an_instance">Tutaj można wprowadzić domenę lub adres instancji,
np. mastodon.social, icosahedron.website, social.tchncs.de, i
<a href="https://instances.social">wiele więcej!</a>
\n\nJeżeli nie posiadasz jeszcze konta, wprowadź tu nazwę instancji, na której chcesz się zarejestrować.
Instancja jest miejscem, na którym znajduje się twoje konto,
lecz komunikując się z innymi serwerami, działa tak,
jakby były jednym portalem.
Więcej informacji można znaleźć na <a href="https://joinmastodon.org">joinmastodon.org</a>.
</string>
<string name="dialog_whats_an_instance">Tutaj można wprowadzić domenę lub adres instancji, np. mastodon.social, icosahedron.website, social.tchncs.de, i <a href="https://instances.social">wiele więcej!</a>
\n
\nJeżeli nie posiadasz jeszcze konta, wprowadź tu nazwę instancji, na której chcesz się zarejestrować.
\n
\nInstancja jest miejscem, na którym znajduje się twoje konto, lecz komunikując się z innymi serwerami, działa tak, jakby były jednym portalem.
\n
\nWięcej informacji można znaleźć na <a href="https://joinmastodon.org">joinmastodon.org</a>. </string>
<string name="dialog_title_finishing_media_upload">Kończenie wysyłania treści</string>
<string name="dialog_message_uploading_media">Wysyłanie…</string>
<string name="dialog_download_image">Pobierz</string>
......@@ -265,7 +263,7 @@
<string name="profile_metadata_add">dodaj dane</string>
<string name="profile_metadata_label_label">Nazwa</string>
<string name="profile_metadata_content_label">Zawartość</string>
<string name="error_network">Problem z łącznością. Sprawdź swoje połączenie internetowe i spróbuj ponownie.</string>
<string name="error_network">Wystąpił problem z łącznością! Sprawdź swoje połączenie internetowe i spróbuj ponownie!</string>
<string name="error_video_upload_size">Pliki wideo muszą być mniejsze niż 40MB.</string>
<string name="title_direct_messages">Wiadomości bezpośrednie</string>
<string name="title_statuses_pinned">Przypięte</string>
......@@ -316,7 +314,7 @@
<string name="notification_poll_name">Ankiety</string>
<string name="notification_poll_description">Powiadomienia o głosowaniach, które zostały zakończone</string>
<string name="about_tusky_version">Tusky %s</string>
<string name="pref_title_alway_open_spoiler">Nie ukrywaj zawartości multimedialnej oznaczonej jako wrażliwa</string>
<string name="pref_title_alway_open_spoiler">Zawsze rozwijaj wpisy z ostrzeżeniami o zawartości</string>
<string name="pref_title_public_filter_keywords">Publiczne osi czasu</string>
<string name="pref_title_thread_filter_keywords">Konwersacje</string>
<string name="filter_addition_dialog_title">Dodaj filtr</string>
......@@ -347,10 +345,10 @@
<string name="unpin_action">Odepnij z profilu</string>
<string name="pin_action">Przypnij do profilu</string>
<plurals name="favs">
<item quantity="one"/>
<item quantity="few"/>
<item quantity="many"/>
<item quantity="other"/>
<item quantity="one"><b>%1$s</b> polubienie</item>
<item quantity="few"><b>%1$s</b> polubienia</item>
<item quantity="many"><b>%1$s</b> polubień</item>
<item quantity="other"><b>%1$s</b> polubień</item>
</plurals>
<plurals name="reblogs">
<item quantity="one">&lt;b&gt;%s&lt;/b&gt; podbicie</item>
......@@ -385,9 +383,9 @@
<string name="poll_info_format"> <!-- 15 votes • 1 hour left --> %1$s • %2$s</string>
<plurals name="poll_info_votes">
<item quantity="one">%s głos</item>
<item quantity="few">%s głos</item>
<item quantity="many">%s głos</item>
<item quantity="other">%s głos</item>
<item quantity="few">%s głosy</item>
<item quantity="many">%s głosów</item>
<item quantity="other">%s głosów</item>
</plurals>
<string name="poll_info_time_relative">Zostało %s</string>
<string name="poll_info_time_absolute">kończy się %s</string>
......@@ -403,15 +401,15 @@
</plurals>
<plurals name="poll_timespan_hours">
<item quantity="one">%d godzina</item>
<item quantity="few"></item>
<item quantity="many"></item>
<item quantity="other"></item>
<item quantity="few">%d godziny</item>
<item quantity="many">%d godzin</item>
<item quantity="other">%d godzin</item>
</plurals>
<plurals name="poll_timespan_minutes">
<item quantity="one">%d minuta</item>
<item quantity="few">%d minuty</item>
<item quantity="many">%d minuty</item>
<item quantity="other">%d minuty</item>
<item quantity="many">%d minut</item>
<item quantity="other">%d minut</item>
</plurals>
<plurals name="poll_timespan_seconds">
<item quantity="one">%d sekunda</item>
......@@ -475,4 +473,13 @@
<item quantity="other">%s osób</item>
</plurals>
<string name="hashtags">Hashtagi</string>
<string name="pref_title_show_cards_in_timelines">Pokazuj podglądy linków na osiach czasu</string>
<string name="pref_title_gradient_for_media">Pokazuj kolorowe gradienty dla ukrytej zawartości multimedialnej</string>
<string name="dialog_mute_hide_notifications">Ukryj powiadomienia</string>
<string name="action_unmute_domain">Cofnij wyciszenie %s</string>
<string name="action_mute_notifications_desc">Wycisz powiadomienia od %s</string>
<string name="action_unmute_desc">Cofnij wyciszenie %s</string>
<string name="pref_title_hide_top_toolbar">Ukryj tytuł górnego paska narzędzi</string>
<string name="pref_main_nav_position_option_bottom">Dół</string>
<string name="pref_main_nav_position_option_top">Góra</string>
</resources>
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment