Commit 2b22af18 authored by Mladen Pejaković's avatar Mladen Pejaković

Fix strings for Serbian and English

parent 324c44ed
......@@ -3,20 +3,20 @@
<!--=== App-specific strings =============================================================-->
<!--This should make it easier for forks to change the branding-->
<!--Used in AndroidManifest.xml-->
<string name="app_name">К-9 Пошта</string>
<string name="shortcuts_title">К-9 налози</string>
<string name="unread_widget_label">К-9 непрочитане</string>
<string name="remote_control_label">К-9 даљинско управљање</string>
<string name="remote_control_desc">Дозвољава овој апликацији да управља активностима и поставкама К-9 Поште.</string>
<string name="app_name">Либрем Пошта</string>
<string name="shortcuts_title">Налози Либрем Поште</string>
<string name="unread_widget_label">Непрочитана Либрем пошта</string>
<string name="remote_control_label">Либрем Пошта даљинско управљање</string>
<string name="remote_control_desc">Дозвољава овој апликацији да управља активностима и поставкама Либрем Поште.</string>
<!--Used in the about dialog-->
<string name="app_authors">Гугл, К-9 Шетачи паса.</string>
<string name="app_authors">Гугл, K-9 Шетачи паса.</string>
<string name="app_copyright_fmt">Ауторска права 2008-<xliff:g>%s</xliff:g> „K-9 Dog Walkers“. Део ауторских права 2006-<xliff:g>%s</xliff:g> Андроид пројекат отвореног ко̂да.</string>
<string name="app_license">Лиценцирано под Апачи лиценцом, издање 2.0.</string>
<!--Welcome message-->
<string name="welcome_message_title">Добро дошли у К-9 Пошту</string>
<string name="welcome_message_title">Добро дошли у Либрем Пошту</string>
<string name="accounts_welcome"><![CDATA[
<p>
К-9 Пошта је моћан слободни клијент е-поште за Андроид.
Либрем Пошта је моћан слободни клијент е-поште за Андроид.
</p><p>
Побољшане могућности укључују:
</p>
......@@ -37,16 +37,16 @@
<li>…и још тога</li>
</ul>
<p>
Имајте на уму да К-9 не подржава већину бесплатних Хотмејл налога и, као и многи клијенти, има мушица при контакту са Мајкрософтовом Разменом.
Имајте на уму да Либрем Пошта не подржава већину бесплатних Хотмејл налога и, као и многи клијенти, има мушица при контакту са Мајкрософтовом Разменом.
</p><p>
Пријављујте грешке, доприносите нове могућности и постављајте питања на
<a href="https://github.com/k9mail/k-9/">https://github.com/k9mail/k-9/</a>.
</p>
]]></string>
<!--Default signature-->
<string name="default_signature">-- \nПослато К-9 Поштом са мог Андроид уређаја. Извините због сажетости.</string>
<string name="default_signature">-- \nПослато Либрем Поштом са мог Андроид уређаја. Извините због сажетости.</string>
<!--General strings that include the app name-->
<string name="account_delete_dlg_instructions_fmt">Налог „<xliff:g id="account">%s</xliff:g>“ ће бити уклоњен из К-9 Поште.</string>
<string name="account_delete_dlg_instructions_fmt">Налог „<xliff:g id="account">%s</xliff:g>“ ће бити уклоњен из Либрем Поште.</string>
<string name="account_recreate_dlg_instructions_fmt">Сви локални подаци за „<xliff:g id="account">%s</xliff:g>“ ће бити уклоњени. Поставке налога ће остати.</string>
<string name="account_clear_dlg_instructions_fmt">Локалне копије порука у „<xliff:g id="account">%s</xliff:g>“ ће бити уклоњене. Поставке налога ће остати.</string>
<!--=== App Store-specific strings =======================================================-->
......@@ -280,7 +280,7 @@
<string name="global_settings_confirm_menu_mark_all_read">Означи све поруке прочитаним</string>
<string name="global_settings_confirm_action_delete_notif">Брисања (из обавештења)</string>
<string name="global_settings_privacy_hide_useragent">Сакриј клијента</string>
<string name="global_settings_privacy_hide_useragent_detail">Уклања К-9 идентификацију из заглавља поруке</string>
<string name="global_settings_privacy_hide_useragent_detail">Уклања идентификацију Либрем Поште из заглавља поруке</string>
<string name="global_settings_privacy_hide_timezone">Сакриј временску зону</string>
<string name="global_settings_privacy_hide_timezone_detail">Коришћење УТЦ уместо локалне зоне у заглављима</string>
<string name="global_settings_notification_hide_subject_title">Сакриј предмет у обавештењима</string>
......@@ -1001,7 +1001,7 @@
<string name="unsigned_text_divider_label">Непотписан текст</string>
<string name="apg_deprecated_title">Упозорење о застарењу АПГ-а</string>
<string name="apg_deprecated_1">АПГ се више не одржава!</string>
<string name="apg_deprecated_2">Због овога, подршка за АПГ је уклоњена из К-9 поште.</string>
<string name="apg_deprecated_2">Због овога, подршка за АПГ је уклоњена из Либрем Поште.</string>
<string name="apg_deprecated_bullet_1">Развој је заустављен почетком 2014</string>
<string name="apg_deprecated_bullet_2">Садржи непоправљене безбедносне пропусте</string>
<string name="apg_learn_more">Кликните <a href="https://k9mail.github.io/2017/01/13/Why-APG-is-no-longer-supported.html">овде</a> да сазнате више.</string>
......@@ -1011,7 +1011,7 @@
<string name="crypto_no_provider_title">Ова е-порука је шифрована</string>
<string name="crypto_no_provider_message">Ова е-порука је шифрована у ОпенПГП-у.\nДа бисте је прочитали, треба да инсталирате и поставите компатибилну ОпенПГП апликацију.</string>
<string name="crypto_no_provider_button">Изаберите ОпенПГП апликацију</string>
<string name="mail_list_widget_text">К-9 списак порука</string>
<string name="mail_list_widget_text">Либрем Пошта списак порука</string>
<string name="mail_list_widget_loading">Учитавам поруке…</string>
<string name="fetching_folders_failed">Добављање списка фасцикли није успело</string>
<string name="messageview_crypto_warning_details">Прикажи детаље</string>
......
......@@ -5,13 +5,13 @@
<!-- This should make it easier for forks to change the branding -->
<!-- Used in AndroidManifest.xml -->
<string name="app_name">K-9 Mail</string>
<string name="app_name">Librem Mail</string>
<string name="shortcuts_title">K-9 Accounts</string>
<string name="unread_widget_label">K-9 Unread</string>
<string name="shortcuts_title">Librem Mail Accounts</string>
<string name="unread_widget_label">Librem Mail Unread</string>
<string name="remote_control_label">K-9 Mail remote control</string>
<string name="remote_control_desc">Allows this application to control K-9 Mail activities and settings.</string>
<string name="remote_control_label">Librem Mail remote control</string>
<string name="remote_control_desc">Allows this application to control Librem Mail activities and settings.</string>
<!-- Used in the about dialog -->
......@@ -21,10 +21,10 @@
<!-- Welcome message -->
<string name="welcome_message_title">Welcome to K-9 Mail</string>
<string name="welcome_message_title">Welcome to Librem Mail</string>
<string name="accounts_welcome"><![CDATA[
<p>
K-9 Mail is a powerful free email client for Android.
Librem Mail is a powerful free email client for Android.
</p><p>
Its improved features include:
</p>
......@@ -45,7 +45,7 @@ Its improved features include:
<li>…and more</li>
</ul>
<p>
Please note that K-9 does not support most free Hotmail accounts and, like many mail clients, has
Please note that Librem Mail does not support most free Hotmail accounts and, like many mail clients, has
some quirks when talking to Microsoft Exchange.
</p><p>
Please submit bug reports, contribute new features and ask questions at
......@@ -55,11 +55,11 @@ Please submit bug reports, contribute new features and ask questions at
<!-- Default signature -->
<string name="default_signature">-- \nSent from my Android device with K-9 Mail. Please excuse my brevity.</string>
<string name="default_signature">-- \nSent from my Android device with Librem Mail. Please excuse my brevity.</string>
<!-- General strings that include the app name -->
<string name="account_delete_dlg_instructions_fmt">The account \"<xliff:g id="account">%s</xliff:g>\" will be removed from K-9 Mail.</string>
<string name="account_delete_dlg_instructions_fmt">The account \"<xliff:g id="account">%s</xliff:g>\" will be removed from Librem Mail.</string>
<string name="account_recreate_dlg_instructions_fmt">All local data for \"<xliff:g id="account">%s</xliff:g>\" will be removed. Account settings will be retained.</string>
<string name="account_clear_dlg_instructions_fmt">Local copies of messages in \"<xliff:g id="account">%s</xliff:g>\" will be removed. Account settings will be retained.</string>
......@@ -343,7 +343,7 @@ Please submit bug reports, contribute new features and ask questions at
<string name="global_settings_confirm_action_delete_notif">Delete (from notification)</string>
<string name="global_settings_privacy_hide_useragent">Hide mail client</string>
<string name="global_settings_privacy_hide_useragent_detail">Remove K-9 User-Agent from mail headers</string>
<string name="global_settings_privacy_hide_useragent_detail">Remove Librem Mail User-Agent from mail headers</string>
<string name="global_settings_privacy_hide_timezone">Hide timezone</string>
<string name="global_settings_privacy_hide_timezone_detail">Use UTC instead of local timezone in mail headers and reply header</string>
<string name="global_settings_privacy_hide_hostname_when_connecting">Hide hostname</string>
......@@ -1256,7 +1256,7 @@ Please submit bug reports, contribute new features and ask questions at
<string name="unsigned_text_divider_label">Unsigned Text</string>
<string name="apg_deprecated_title">APG Deprecation Warning</string>
<string name="apg_deprecated_1">APG is no longer maintained!</string>
<string name="apg_deprecated_2">Because of this, support for APG has been removed from K-9 Mail.</string>
<string name="apg_deprecated_2">Because of this, support for APG has been removed from Librem Mail.</string>
<string name="apg_deprecated_bullet_1">Development stopped in early 2014</string>
<string name="apg_deprecated_bullet_2">Contains unfixed security issues</string>
<string name="apg_learn_more">You can <a href="https://k9mail.github.io/2017/01/13/Why-APG-is-no-longer-supported.html">click here</a> to learn more.</string>
......@@ -1267,7 +1267,7 @@ Please submit bug reports, contribute new features and ask questions at
<string name="crypto_no_provider_message">This email has been encrypted with OpenPGP.\nTo read it, you need to install and configure a compatible OpenPGP App.</string>
<string name="crypto_no_provider_button">Choose OpenPGP App</string>
<string name="mail_list_widget_text">K-9 Message List</string>
<string name="mail_list_widget_text">Librem Message List</string>
<string name="mail_list_widget_loading">Loading messages…</string>
<string name="fetching_folders_failed">Fetching folder list failed</string>
<string name="messageview_crypto_warning_details">Show Details</string>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment