Commit a910cdd5 authored by Eugen's avatar Eugen Committed by GitHub
Browse files

Merge pull request #338 from stamak/uk.yml

Add Ukrainian localization file uk.yml
parents b362de22 0e18bbe3
---
uk:
about:
about_instance: "<em>%{instance}</em> є Mastodon екземпляром."
about_mastodon: Mastodon <em>вільний, з відкритим вихідним кодом</em> соціальний мережевий сервер. <em>Дицентралізована</em> альтернатива комерційних платформ, це дозволяє уникнути ризиків коли одна компанія монополізує ваше спілкування. Будь-який користувач може запустити Mastodon та без проблем брати участь в <em>соціальній мережі</em>.
get_started: Почати
source_code: Вихідний код
terms: Терміни
accounts:
follow: Стежити
followers: Відстежують
following: Відстежую
nothing_here: Тут немає нічого!
people_followed_by: Люди чиє ім'я %{name} відстежують
people_who_follow: Люди котрі відстежують %{name}
posts: Дописи
unfollow: Не відстежувати
application_mailer:
signature: Mastodon повідомлення від %{instance}
auth:
change_password: Зміна пароля
didnt_get_confirmation: Чи не отримували інструкції підтвердження?
forgot_password: Забули свій пароль?
login: Увійти
register: Зареєструватися
resend_confirmation: Повторити інструкції підтвердження
reset_password: Скинути пароль
set_new_password: Встановити новий пароль
generic:
changes_saved_msg: Зміни успішно збережені!
powered_by: живиться від %{link}
save_changes: Зберегти зміни
validation_errors:
one: Щось поки не зовсім правильно! Будь ласка, ознайомтеся з помилкою нижче
other: Щось поки не зовсім правильно! Будь ласка, ознайомтеся з %{count} помилками нижче
notification_mailer:
favourite:
body: 'Ваш статус доданий до обраного %{name}:'
subject: "Користувач %{name} додав до обраного ваш статус"
follow:
body: "%{name} тепер стежить за вами!"
subject: "%{name} тепер стежить за вами"
mention:
body: 'Ви були згадані %{name} в:'
subject: Ви були згадані %{name}
reblog:
body: 'Ваш статус було перевпорядкувано в блог %{name}:'
subject: "%{name} перевпорядкував в блог ваш статус"
pagination:
next: Наступний
prev: Попередній
settings:
edit_profile: Редагувати профіль
preferences: Переваги
stream_entries:
favourited: Допис додано до обраних
is_now_following: тепер відстужується
will_paginate:
page_gap: "&hellip;"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment